บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้า… จาก Krungsri Research

warehouse 2020

ธุรกิจคลังสินค้าและพัฒนาคลังสินค้า… ดูเหมือนจะเป็นความเคลื่อนไหวเดียวที่ยังไม่แผ่วไปกับสถานการณ์ที่ VUCA สุดๆ ในห้วงเวลานี้… ซึ่งนอกจากจะไม่แผ่วลงแล้ว ข้อมูลในมือผมตอนนี้มีการลงทุนกับคลังสินค้าทั้งรายเก่าและเจ้าใหม่ รวมทั้งรายใหญ่ระดับบริษัทมหาชน และรายเล็กรายน้อยที่กระจายตัวทั่วทุกภูมิภาค… วันนี้ก็เลยของัดเอา รายงานการวิจัยและบทวิเคราะห์ของกรุงศรีรีเสิร์ช ประเด็นแนวโน้มธุรกิจคลังสินค้า 2562-2564 ที่มีข้อมูลน่าสนใจอย่างมากในมุมมองของผม

บทวิเคราะห์ดังกล่าวชี้ว่า… แนวธุรกิจคลังสินค้าในช่วงปี 2562-2564 มีแนวโน้มซบเซาถึงทรงตัว แม้ความต้องการเช่าพื้นที่จะขยายตัวต่อเนื่องตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคการค้า/บริการในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่การลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ธุรกิจคลังสินค้าในบางพื้นที่มีภาวะอุปทานส่วนเกิน จึงคาดว่าการแข่งขันด้านราคาจะรุนแรงขึ้นและการปรับขึ้นค่าเช่ายังทำได้ยาก…

คลังสินค้าในทำเลที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในระยะข้างหน้า ได้แก่ พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พื้นที่โดยรอบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor หรือ EEC… จังหวัดศูนย์กลางภูมิภาค จังหวัดชายแดนที่ได้อานิสงส์จากการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone หรือ SEZs รวมทั้งพื้นที่คลังสินค้าที่ทุนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน… ธุรกิจคลังสินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง และคลังสินค้าธัญพืช หรือ ไซโล ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการเกษตรยังมีแนวโน้มซบเซา เนื่องจากพื้นที่คลังสินค้าส่วนเกินมีอยู่สูง

คลังสินค้า หรือ Warehouse หมายถึงอาคารที่ใช้เก็บรักษาหรือรับฝากสินค้าระหว่างรอการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิต ในกรณีจัดเก็บวัตถุดิบส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ… และการกระจายสินค้ากรณีจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปให้กับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและลูกค้า 

การให้บริการคลังสินค้าให้เช่าจึงเป็นธุรกิจบริหารงานโลจิสติกส์ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ทั้งกระบวนการผลิต การค้า และการขนส่ง… คลังสินค้าให้เช่าในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. คลังสินค้าแบบดั้งเดิม หรือ Traditional warehouse… มีสัดส่วนกว่า 95% ของจำนวนคลังสินค้าทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เน้นบริการพื้นที่เช่าและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวนความสะดวกพื้นฐาน อาทิ ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย 

2. คลังสินค้าสมัยใหม่ หรือ Modern warehouse… ให้บริการพื้นที่เช่าโดยมีระบบโลจิสติกส์ครบวงจร มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า เช่น ระบบจัดเก็บ ระบบตรวจนับ และระบบตรวจสอบสินค้าคงคลัง รวมทั้งมีระบบขนถ่ายสินค้าและบรรจุหีบห่อสินค้าอัตโนมัติ… ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางส่วนปรับเปลี่ยนรูปแบบคลังสินค้าดั้งเดิมมาเป็นคลังสินค้าสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้จากการให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากค่าเช่าพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานมากขึ้น โดยบางแห่งมีการลงทุนพัฒนาระบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เช่น มาตรฐาน LEED: Leadership in Energy and Environmental Design และวางโครงสร้างอาคารที่คำนึงถึงการป้องกันภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งเป็นกระแสความต้องการของผู้เช่าในปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจคลังสินค้าในไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น กระทรวงพาณิชย์ ผู้ให้บริการคลังสินค้ามีทั้งที่เป็นหน่วยงานในสังกัดรัฐ คือ องค์การคลังสินค้า

หรือ อคส. รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับและสนับสนุนของรัฐ เช่น สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการคลังสินค้าเอกชนต่างๆ ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล

สถานการณ์ธุรกิจคลังสินค้าขึ้นอยู่กับภาวะธุรกิจหรือกิจกรรมการผลิตและการค้า ซึ่งมักเป็นไปตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลักษณะสำคัญของธุรกิจคลังสินค้า คือ…

1. เป็นธุรกิจที่มีระยะเวลาคืนทุนนาน เฉลี่ย 8-13 ปี เนื่องจากใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูง ทั้งค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร แต่รายได้หลักเป็น “ค่าเช่า” ซึ่งเป็นการทยอยรับรู้รายได้ในระยะยาว โดยทั่วไปอัตราค่าเช่าคลังสินค้าจะแปรผันตามขนาดพื้นที่ ประเภทคลังสินค้า ทำเล รวมทั้งขึ้นอยู่กับระดับการแข่งขันในแต่ละทำเล 

2. ทำเลที่ตั้ง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจการ การลงทุนคลังสินค้าให้เช่าเป็นการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการเช่าพื้นที่ในอนาคต…โดยทั่วไป การก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 6-18 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาด/พื้นที่ของอาคาร ดังนั้น การประเมินศักยภาพทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยบ่งชี้ความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้า จึงมีความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ในระยะยาวของผู้ประกอบการ 

ประเภทคลังสินค้า

สำหรับประเภทคลังสินค้าให้เช่า จากการจำแนกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก คือ…

1. คลังสินค้าทั่วไป… เป็นอาคารที่ใช้เก็บรักษาสินค้าทั่วไป

2. คลังสินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง… เป็นอาคารควบคุมอุณหภูมิใช้เก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร ประมงและผลิตภัณฑ์อาหารที่เน่าเสียง่าย หรือ Perishable Food เช่น อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม ดอกไม้สด เนื้อสัตว์ ผัก/ผลไม้  

ห้องเย็น

3. คลังสินค้าธัญพืช หรือ ไซโล… เป็นถังทรงกลมขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ใช้ในการเก็บรักษาธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้ง และรำข้าว เป็นต้น

ไซโล

ลักษณะการให้เช่าคลังสินค้า

ลักษณะการให้เช่าคลังสินค้าจะมีการทำสัญญาเช่า 2 แบบ คือ

1. สัญญาเช่าระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี… ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าคลังสินค้าดั้งเดิมขนาดกลางและเล็กที่มีกลุ่มผู้เช่าหลักเป็นกิจการ SME และ/หรือ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีปริมาณธุรกรรมไม่แน่นอนและอาจผันผวนตามปัจจัยฤดูกาล อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าแฟชั่น เป็นต้น ผู้ประกอบการคลังสินค้าที่ทำสัญญาเช่าระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของรายได้ และเผชิญการแข่งขันรุนแรง ทั้งในการรักษาฐานผู้เช่ารายเดิมและหาผู้เช่ารายใหม่

2. สัญญาเช่าระยะยาว หรือสัญญา 3 ปีขึ้นไป… ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มักมีความได้เปรียบด้านตลาด บริการด้วยระบบโลจิสติกส์ทันสมัยและครบวงจร ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งผลิตและตลาด และบางรายมีบริการคลังสินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้ หรือ Ready-Built Warehouse หรือคลังสินค้าให้เช่าตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า หรือ Build to Suit… สำหรับผู้ประกอบการที่มักทำสัญญาให้เช่าแบบระยะยาวกับลูกค้า ส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม… ผู้ประกอบการ

คลังสินค้าที่เน้นให้เช่าโดยทำสัญญาเช่าระยะยาว ส่วนใหญ่จึงมักจะสามารถจัดการคลังสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากกว่าและเผชิญความผันผวนในการรับรู้รายได้น้อยกว่า

ปัจจัยหลักในการเลือกเช่าคลังสินค้า

ผู้เช่าจะพิจารณาจากปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งควบคู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เทคโนโลยีการจัดการและบริหารคลังสินค้าที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ รวมทั้งอัตราค่าเช่า การเลือกคลังสินค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เช่าสามารถผลิต และ/หรือ จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ช่วยลดภาระต้นทุนจากระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

แนวโน้มธุรกิจคลังสินค้า

ช่วงปี 2562-2564 คาดว่าความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้ามีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 ตามทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องมีกระบวนการรวบรวมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การลงทุนขยายพื้นที่เช่าต่อเนื่องในบางทำเลอาจกดดันอุปทานส่วนเกินให้เพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันยังคงรุนแรงและค่าเช่ายังทรงตัวต่ำ

คลังสินค้าทั่วไป: แนวโน้มความต้องการเช่าพื้นที่กระเตื้องขึ้นเล็กน้อยด้วยแรงหนุนจาก 

1.  ความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ชัดเจนขึ้นหลังการเลือกตั้ง โดยศูนย์วิจัยกรุงศรีคาดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนยังเติบโตต่อเนื่องในปี 2562-2564

2. การทยอยย้ายฐานการผลิตมาไทยของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีน ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามการค้าจีนขสหรัฐ

3. การเร่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐ 

4. แนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจ E-Commerce หรือการค้าออนไลน์ในไทยจะหนุนให้มีการใช้พื้นที่เช่ามากขึ้นเพื่อสต็อกวัตถุดิบ/สินค้าก่อนส่งมอบ

คลังสินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง: แนวโน้มธุรกิจยังซบเซาถึงทรงตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทยที่ขยายตัวในอัตราชะลอลง ขณะที่อุปทานส่วนเกินมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการขยายพื้นที่คลังสินค้าแช่เย็น/แช่แข็งของผู้ประกอบการ กลุ่มต่างๆ ได้แก่ 

1. คลังสินค้ากลุ่มแช่เย็น/แช่แข็งที่เก็บรักษาผลไม้ขององค์กร ใช้รองรับการจัดเก็บ/แปรรูปผลผลิตเกษตรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรอการจำหน่ายหรือส่งออก เช่น ห้องเย็นของสหกรณ์เกษตรในพื้นที่ต่างๆ

2. คลังสินค้าห้องเย็นในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก หรือ Eastern Fruit Corridor หรือ EFC ในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง 

3. คลังสินค้าส่วนบุคคลเก็บสินค้าแช่เย็น/แช่แข็งของผู้ประกอบการกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของประเทศคู่ค้ากลุ่มอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่

4. การลงทุนคลังสินค้าใหม่แบบ Super-frozen เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพโดยนิยมสินค้าที่มีความสดใหม่ จากเดิมที่นิยมอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานแบบ Frozen ธรรมดา

คลังสินค้าธัญพืช หรือ ไซโล: อุปทานพื้นที่ส่วนเกินที่สูง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันค่าเช่า โดยมีแรงฉุดที่สำคัญมาจาก 

1. แนวโน้มความต้องการใช้พื้นที่สำหรับสต็อกผลผลิตธัญพืชเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อรอส่งออกมีน้อยลงตามสภาพอากาศแล้งและฝนทิ้งช่วงจากภาวะเอลนีโญ่

2. การระบายสต็อกข้าวในโครงการจำนำข้าวได้หมดลงตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้การแข่งขันรับซื้อผลผลิตเพื่อเก็บสะสมเป็นสต็อกในคลังสินค้ารุนแรงขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้าเก็บธัญพืชด้วยกันเอง ผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าคนกลาง รวมถึงผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลผลิตเกษตร หรือล้ง

แนวโน้มการลงทุนคลังสินค้า

ด้านการลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้าคาดว่าส่วนใหญ่เป็นรูปแบบคลังสินค้าทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ในลักษณะคลังสินค้าสมัยใหม่ เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิต การค้าและการลงทุนภายในประเทศ โดยพื้นที่ลงทุนจะมีการกระจายตัวทุกภาค แต่ทำเลสำคัญยังคงอยู่ใน ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับพื้นที่คลังสินค้าที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในระยะข้างหน้าจะอยู่ในทำเลต่อไปนี้

คลังสินค้าในทำเลใกล้แหล่งผลิต: คาดว่าจะมีความต้องการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดิมและพื้นที่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล อาทิ พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่โดยรอบ EEC และจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาค

คลังสินค้าในทำเลใกล้ตลาดผู้บริโภค: คาดว่าจะมีความต้องการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและเป็นศูนย์กลางรองรับการขยายตัวของตลาดการค้าออนไลน์ในหลายพื้นที่ อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดศูนย์กลางการเติบโตของภูมิภาค เช่น ชลบุรี พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี

คลังสินค้าในพื้นที่ชายแดน: คาดว่าความต้องการเช่าพื้นที่จะเริ่มขยายตัวตามความคืบหน้าของโครงการภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทย ทั้งระบบราง ถนน หรือระบบการบินที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดและบริเวณโดยรอบ SEZs โดยอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของประเทศไทย ที่เป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ยังมีโอกาสขยายการลงทุนคลังสินค้าในต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง อาทิ อาเซียน จีน และอินเดีย ซึ่งหลายประเทศมีการเปิดเสรีให้นักลงทุนจากชาติอาเซียนเข้าไปลงทุนธุรกิจคลังสินค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามที่เปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้น 100%… อินโดนีเซีย 49-51%… กัมพูชา 49%… ฟิลิปปินส์ 40%… ทั้งนี้ ประเมินว่า แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ผนวกกับการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เติบโตต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยหนุนให้มีความต้องการใช้พื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่ขยายธุรกิจคลังสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น

มุมมองจาก Krungsri Research

ในช่วงปี 2562-2564 คาดว่าธุรกิจคลังสินค้ายังมีภาวะซบเซา แม้ความต้องการเช่าพื้นที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามภาคเกษตร การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้าบริการในประเทศ แต่การลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาจส่งผลให้คลังสินค้าในบางพื้นที่มีอุปทานส่วนเกินสูง การแข่งขันด้านราคาจึงรุนแรงขึ้นและการปรับขึ้นค่าเช่ายังทำได้ยาก

คลังสินค้าทั่วไป: ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าของคลังสินค้าสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามการเข้ามาขยายการลงทุนคลังสินค้าของผู้ประกอบการขนาดใหญ่จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม กดดันให้การแข่งขันด้านราคามีแนวโน้มรุนแรงและการปรับขึ้นค่าเช่าทำได้จำกัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่มคลังสินค้าแบบดั้งเดิมและกลุ่ม SMEs นอกจากนี้ ผู้ประกอบการคลังสินค้าแบบดั้งเดิมบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด จากพฤติกรรมของผู้เช่าใช้คลังสินค้าที่มีแนวโน้มต้องการบริการเสริมอื่นๆ ในลักษณะที่ครบวงจรมากขึ้น นอกเหนือจากการเช่าพื้นที่เพื่อเก็บสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวโดยอาจต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือร่วมทุนกับกิจการข้ามชาติหรือทุนไทยขนาดใหญ่เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และลงทุนปรับโมเดลธุรกิจสู่คลังสินค้าสมัยใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับรู้รายได้ในระยะยาว

ธุรกิจคลังสินค้าแช่เย็น แช่แข็งและห้องเย็น: ความต้องการเช่าพื้นที่มีแนวโน้มชะลอตัวตามทิศทางการส่งออกอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ขณะที่มีแรงกดดันด้านอุปทานพื้นที่ส่วนเกิน ทำให้ผู้ประกอบการมีอำนาจต่อรองกับลูกค้าต่ำ และผลประกอบการมีแนวโน้มชะลอตัว

ธุรกิจคลังสินค้าธัญพืช หรือ ไซโล: ยังมีความเสี่ยงจากพื้นที่คลังสินค้าส่วนเกินที่มีมากหลังสิ้นสุดโครงการจำนำข้าวของรัฐ ประกอบกับสต็อกข้าวรัฐที่ทยอยหมด โดยอุปทานพื้นที่ส่วนเกินอาจกดดันให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรง

ตามนั้นครับ… ผมคัดลอกและเรียบเรียงข้อความเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย เพื่อให้การอ่านราบรื่นขึ้นในทัศนะของผม… ท่านที่สนใจงานวิจัยฉบับเต็มผมวางเอาไว้ใต้อ้างอิงเช่นเดิมครับ ซึ่งมีทั้งข้อมูลและภาพประกอบตัวเลขสถิติระดับหนึ่ง อาจจะเป็นงานวิจัยที่อ่านยากซักนิด แต่ข้อมูลและการวิเคราะห์หนักแน่นเชื่อถือได้แน่นอนครับ!

อ้างอิง

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Shodan Search Engine… เสิร์ชเอนจินของแฮกเกอร์

การโจมตีทางไซเบอร์โดยทั่วไปก็เหมือนการวางแผนก่ออาชญากรรมที่จะต้องมีเป้าหมาย และ เครื่องมือ กับ ของใช้ที่จำเป็นในการก่อเหตุให้บรรลุวัตถุประสงค์… โดยการโจมตีทางไซเบอร์ที่หวังผลเกือบทั้งหมดจะมีการทดสอบอุปกรณ์ และ ระบบของเป้าหมาย ซึ่งถ้ามีข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์เป้าหมายที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ หรือ สืบค้นยืนยันผ่าน Shodan หรือ Shodan Search Engine ก่อนการโจมตี… การเจาะระบบผ่าน หรือ ตรงไปที่อุปกรณ์เป้าหมายก็จะเป็นไปอย่างแม่นยำ และ หวังผลได้มากขึ้นมาก

Shentu Chain และ CertiK Coin

ปลายเดือนตุลาคม ปี 2020… Shentu Foundation หรือชื่อเดิมคือ Certik Foundation ก็ได้ประกาศข่าวการ Launch บล็อกเชนของตัวเองอย่างเป็นทางการในชื่อ CertiK Chain Mainnet หลังจากที่พวกเขาซุ่มพัฒนาบล็อกเชนไฮดรา หรือ บล็อกเชนที่เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบ Smart Contract ส่วนใหญ่ที่มีให้บริการอยู่ในขณะนั้น… ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Shentu Chain หรือ เฉิงตูเชนในภายหลัง โดยมี CertiK Coin เป็น Native Coin ของแพลตฟอร์ม…

โอกาสอสังหาริมทรัพย์อุดรธานีรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว

อุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่และฉายแววการเป็นศูนย์กลางของภาคอิสานตอนบนอย่างเด่นชัด เมื่อวานผมโฟกัสไปที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งอยู่ในเขตตำบลโนนสูง และหากมองในแง่การลงทุนฝั่งอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่รอบนิคมและรอบฮับลอจิสติกส์ แถวสถานีรถไฟหนองตะไก้

ท่าอากาศยานนานาชาติบึงกาฬ… ว๊าวว

ในที่สุดผมก็ได้ข้อมูลที่ยืนยันได้ว่า… บึงกาฬมีโครงการก่อสร้างสนามบินที่ บ้านดอนปอ ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระยะห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 ตอนหนองคาย – บึงกาฬ โดยได้มีการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติบึงกาฬจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณศึกษาเบื้องต้นประมาณ 18 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ในการก่อสร้าง