Utility Tokens and Security Tokens… โทเคนอเนกประสงค์และโทเคนหลักทรัพย์

การบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฏหมายอื่นๆ ที่มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ใช้ทำงานเพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุน… โดยมีคำถามและการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการออกโทเคนดิจิทัล หรือ Token เพื่อใช้กับโมเดลธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งหลายท่านก็ยังงุนงงสงสัยเกี่ยวกับ “โทเคนเพื่อการระดมทุน หรือ Security Token และ โทเคนอรรถประโยชน์ หรือ Utility Tokens” โดยเฉพาะโทเคนเพื่อการระดมทุนที่จำเป็นจะต้องจัดการโทเคนผ่าน ICO Portal ที่รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.

บทสรุปจากคุณนเรศ เหล่าพรรณราย ในฐานะเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และ CEO ของ Ricco Wealth ให้ข้อมูลว่า… หลักเกณฑ์สำคัญที่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะออกโทเคนดิจิทัลต้องรู้ก็คือ… โทเคนประเภท Utility Token ที่อ้างอิงกับโปรเจกต์ หรือ ธุรกิจ… ต้องเป็นโทเคนที่พร้อมใช้งานกับโครงการ หรือ ธุรกิจนั้นทันที… ตัวอย่างเช่น โทเคน A ระบุว่าสามารถนำมาแลกสินค้าและบริการได้ เมื่อมีการเสนอขายโทเคน ผู้ถือโทเคนจะสามารถนำไปใช้แลกสินค้าและบริการตรงตามคุณสมบัติของโทเคนได้ทันที ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะเรียกว่า โทเคนดิจิทัลพร้อมใช้… ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าขั้นตอนการออกโทเคนผ่าน ICO Portal และ ไม่ต้องเข้าขั้นตอนการพิจารณาใดๆ จากทาง ก.ล.ต. ก็ใช้ได้… แต่มีผลผูกพันธ์กับกฏหมายธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่

ในกรณีของการออกโทเคนเพื่อทำ ICO หรือ Initial Coin Offering ซึ่งเป็นการออกโทเคนเสนอขายเพื่อนำเงินไปพัฒนาโครงการ และ นักลงทุน หรือ ผู้ซื้อโทเคนจะได้รับสิทธิตามที่ระบุในคุณสมบัติของโทเคนอย่างสมบูรณ์ในอนาคต รวมทั้ง Utility Token แบบไม่พร้อมใช้… กรณีนี้จะเข้าข่ายการเป็นโทเคนเพื่อการระดมทุน หรือ Security Token หรือ Investment Token ผู้ออกโทเคนต้องเข้าสู่ขั้นตอนการทำ ICO โดย ICO Portal ที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. และ ต้องเข้าสู่ขั้นตอนในการพิจารณาจาก ก.ล.ต. โดยตรงด้วย

ส่วนกรณีของการออก “โทเคนประเภทที่มีสินทรัพย์หนุนค่า หรือ Asset Backed Tokens” ไม่ว่าจะเป็นหุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ พันธบัตร และ สินทรัพย์มีมูลค่าอื่นๆ ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ “มีคุณสมบัติของการเป็นหลักทรัพย์” ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ ผู้ที่ต้องการออกโทเคนดิจิทัลประเภทมีหลักทรัพย์หนุนค่า ต้องผ่านกระบวนการออกโทเคนดิจิทัลกับ ICO Portal เช่นกัน

ที่สำคัญ… การออกโทเคนดิจิทัลทุกแบบจะต้องไม่ผูกพันธ์เกี่ยวข้องกับเงินบาท ทั้งระบุค่าอ้างอิง หรือ การใช้ทดแทนเงินบาทที่เข้าข่ายต้องห้ามตามกฎเกณฑ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่อนุญาติให้มีสกุลเงินอื่นที่เทียบเคียงทดแทนเงินบาทอันเป็นการสร้างระบบการเงินทับซ้อน… 

หลักๆ เกี่ยวกับการออกโทเคนในประเทศไทยมีเท่านี้ครับ… ท่านที่สนใจออกโทเคนอรรถประโยชน์ หรือ Utility Tokens รวมทั้งเทคโนโลยี และ โมเดลธุรกิจ… ทักทางไลน์ส่วนตัวที่ ID: dr.thum ครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Northern Lanna Long Stay ยุทธศาสตร์ที่กินลึกถึงอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือตอนบน

เมื่อสองปีก่อน (2016) ผมติดตามข่าว Northern Lanna Long Stay Seminar ที่จัดขึ้นในเชียงใหม่ด้วยวาระว่าด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่อยู่ยาวห้าปีสิบปีพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) หรือนักท่องเที่ยว Visa O-X ที่ผมเขียนถึงคราวที่แล้ว …ล่าสุด เชียงใหม่เพิ่งมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการล้านนาสองสเตย์ขึ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาครับ!

Aeroponics for Potatoes

เทคนิคการปลูกมันฝรั่งแบบ Aeroponics

สถาบัน Neiker-Tecnalia Basque Institute for Agricultural เป็นศูนย์วิจัยทางการเกษตรอิงวิถีเกษตรของชาวแบสค์ หรือ Basque เขตเมืองวิโตเรียทางตอนเหนือของเสปน… ซึ่งชาว Basque เป็นคนพื้นเมืองทางตอนเหนือของสเปนและตอนใต้ของฝรั่งเศส

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับ AI และ Data Driven Real Estate

การขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย Big Data แม้จะเห็นแนวโน้มชัดเจนว่า… ข้อมูลจะทำให้คนถือข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนได้เปรียบคู่แข่งอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ข้อมูลที่ยังกระจัดกระจายอยู่ในปัจจุบัน ยังเป็นอุปสรรคสำคัญของแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ ที่วาดหวังจะทดแทนหรือ Disrupted กลไกธุรกรรมเดิมๆ ให้ได้สิ้นเชิงนั้น… ยังเหลือเวลาอีกพอสมควร

Algorand

Algorand Blockchain และ ALGO Coin

ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของ Algorand Blockchain ก็คือ… นโยบายการแบ่งปัน ALGO Coin สำหรับทุกบัญชีที่ถือครอง ALGO Coin จะถูกแบ่งปันแจกจ่ายไปพร้อมๆ กับการจ่ายค่าตอบแทนให้ PoS Node ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม  นั่นหมายความว่า ทุกบัญชีที่ถือ ALGO Coin จะได้ค่าตอบแทนคล้ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันเสนอผลตอบแทนให้มากถึง 7.5% APY หรือ Annual Percentage Yield… โดยมีการจ่ายทุก 10 นาที ซึ่งในทางเทคนิคจะเป็นการทำ Automation Staking ให้ Users ได้ผลตอบแทนสูงสุดในการใช้งานและถือครอง ALGO Coin นั่นเอง