Properea

TyBot… หุ่นยนต์งานผูกเหล็กก่อสร้าง

Advanced Construction Robotics

เหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง เสา คาน และส่วนต่างๆ ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักอาคาร โดยเหล็กเสริมจะประกอบด้วยเหล็กข้ออ้อย และเหล็กเส้นกลมซึ่งถูกจัดวางตามระยะการติดตั้งที่วิศวกรกำหนด เพื่อให้เหล็กแต่ละเส้นอยู่ในตำแหน่งโดยไม่ขยับตัวในขณะที่เทคอนกรีตไปจนถึงคอนกรีตเซตตัว ส่วนใหญ่จึงยึดเหล็กแต่ละเส้นเข้าด้วยกันด้วยการผูกเหล็กโดยใช้ลวดผูกเหล็ก มัดตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการก่อสร้าง 

การผูกเหล็กข้ออ้อยซึ่งเป็นเหล็กเสริมหลักเข้ากับเหล็กเส้นกลมซึ่งเป็นเหล็กปลอกในงานโครงสร้างฐานราก เสา และคาน หรือการผูกเหล็กข้ออ้อยกับเหล็กข้ออ้อยในงานพื้นคอนกรีตหล่อในที่ ซึ่งลวดผูกเหล็กที่ใช้ในการผูกเหล็ก ไม่ได้มีผลต่อการรับแรงหรือรับน้ำหนักของโครงสร้างแต่อย่างใด เพียงแต่ทำหน้าที่ในการยึดเหล็กเส้นให้อยู่ในตำแหน่งระหว่างเทคอนกรีตไปจนถึงคอนกรีตเซตตัวเท่านั้น หลายกรณีวิศวกรอาจแนะนำหรือออกแบบให้ใช้วิธีเชื่อมไฟฟ้าทดแทนการผูกเหล็กได้โดยต้องระมัดระวังไม่ให้เหล็กสูญเสียเนื้อเหล็กจนกระทบความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้

แต่ทางที่ดีที่สุดก็ยังแนะนำให้ใช้การผูกเหล็กดีกว่า แต่งานผูกเหล็กโดยแรงงานช่าง ถือว่าเป็นงานที่สิ้นเปลืองเวลาอย่างมากโดยเฉพาะกรณีของการเตรียมพื้นที่หล่อคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ต้องวางเหล็กเส้นและผูกเหล็กในที่ทั้งหมด

Advanced Construction Robotics, Inc. จาก Allison Park, Pennsylvania จึงพัฒนาเครื่องกลอัตโนมัติเพื่องานผูกเหล็กเส้นเรียกว่า Rebar-Tying Robot ที่เพียงแค่ยกไปติดตั้งและสั่งให้ทำงานโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม เพราะ Rebar-Tying Robot ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทาง Advanced Construction Robotics ระบุว่าการใช้งานเป็นแบบ Plug and Play แค่นั้น

ดูคลิปเพิ่มน๊ะครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts