Properea

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 2561

ภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2561 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในด้านอุปสงค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ดังจะเห็นได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นท้ังจํานวนหน่วยและจํานวน มูลค่า และสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ก็ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เช่นกัน โดยมาจาก การโอนอาคารชุดเป็นหลัก ขณะที่ในด้านอุปทานโครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ และท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจด ทะเบียนปรับตัวลดลงพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้เป็นผลจากปริมาณอุปทานท่ีอยู่ อาศัย ประเภทอาคารชุดที่มีการเปิดตัวใหม่ และมีการสร้างเสร็จจดทะเบียนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 มีอยู่ใน ปริมาณมาก โดยพบว่า มีสถิติสูงที่สุดในรอบ 5 ไตรมาสที่ผ่านมา จึงทําให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวโดยการ ชะลอการเพ่ิมปริมาณอุปทานในตลาด เพื่อระบายอุปทานในมือออกไป ท้ังในส่วนที่เป็นหน่วยรอการขาย (Stock) และหน่วยที่รอการโอน (Backlog)
สําหรับในภาพรวมครึ่งแรกปี 2561 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็นสัญญาณว่าตลาดที่อยู่อาศัยยังคงมีการขยายตัว เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 โดยเป็นผลจากปัจจัยบวกที่สําคัญจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท้ังภาคการส่งออก และการท่องเท่ียว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ รถไฟฟ้าสายต่างๆ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ส่วนภาพรวมครึ่งหลังปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานยังคง มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ด้านอุปทานโครงการเปิดตัวใหม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 ที่มีการชะลอตัวลง ส่วนอุปทานที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในช่วงครึ่งหลังปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 ในขณะที่ด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดว่าจะลดลงทั้งจํานวนหน่วยและมูลค่า โดยลดลงร้อยละ -8.3 และ -16.9 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และลดลงร้อยละ -6.0 และ -21.0 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 คาดว่าจะส่งผลให้ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของปี 2561 ด้านอุปทาน โครงการเปิดใหม่จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.3 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 และด้าน อุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยคาดว่าจะเพิ่มข้ึนท้ังจํานวนหน่วย และมูลค่า โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.2 และ 7.5 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปี 2560

ท่านที่สนใจรายละเอียด สามารถ download ได้ที่นี่ครับ


ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email