Properea

TOD ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

Khon Kaen

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563… ณ ห้องบอลรูมประชาสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น… สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และ การสัมมนาเพื่อลงทุน สรุปผลพื้นที่เมืองต้นแบบในประเด็น… โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” 

ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ พาณิชยกรรม และการลงทุนของกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด… ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา TOD หรือ Transit Oriented Development หรือ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีความหนาแน่นสูง และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน

และ “สถานีรถไฟขอนแก่น” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน TOD ศูนย์ภูมิภาค หรือ Regional Center หรือ RC จากกลุ่มแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้วยบทบาทความสำคัญของสถานีรถไฟความเร็วสูง และเป็นสถานีกลางเมืองหลักระดับภูมิภาค และพื้นที่ในรัศมี 500 เมตร โดยรอบสถานีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทส่งเสริมการพัฒนาเมือง

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์รอบสถานีรถไฟขอนแก่น แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาระยะเร่งด่วน ปี 2564-2565… ระยะที่ 2 ระยะสั้น ปี 2566-2570… ระยะที่ 3 การพัฒนาระยะปานกลาง ปี 2571-2575… และระยะที่ 4 ระยะยาว ปี 2576-2570

แบ่งการพัฒนาเป็น 8 โซน โดย… 

โซนที่ 1 ย่านสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูง เป็นพื้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานีรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟความเร็วสูง มีส่วนของอาคารสถานี อาคารสำนักงาน ที่พักของเจ้าหน้าที่ รวมถึงชุมชนที่มีสัญญาเช่าในย่านสถานีบางส่วน และการพัฒนาเชิงพาณิชย์

โซนที่ 2 ย่านพาณิชยกรรมและศูนย์กลาง TOD ย่านพาณิชยกรรมและศูนย์กลาง TOD ขอนแก่น จุดเปลี่ยนถ่ายและเชื่อมต่อการเดินทางหน้าสถานี เหมาะแก่การพัฒนาแบบผสมผสานเป็นอาคารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ตลาดรถไฟ และโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจ

โซนที่ 3 ย่านที่พักอาศัยและส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมให้เป็นย่านที่พักอาศัยคุณภาพแบบ Low-Rise ของคนในเขตมืองและชุมชนเดิมในพื้นที่ เช่น คอนโดมิเนียมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร หรือ ไม่เกิน 8 ชั้น ผสมผสานกับพื้นที่พาณิชยกรรมเดิม ส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่ด้วยภูมิทัศน์ที่เชื่อมต่อกับส่วนสถานีรถไฟด้วยทางเดินเท้าทางจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย

โซนที่ 4 ย่านประตูเมืองขอนแก่น-ศูนย์กลางธุรกิจ และ MICE ด้วยที่ตั้งที่มีศักยภาพเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ 2 สถานี และเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูง เหมาะแก่การพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานเป็นอาคารสำนักงานชั้นดี ศูนย์ประชุม โรงแรมหรู เพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ อุตสาหกรรม MICE และที่พักอาศัยชั้นดี ส่งเสริมการอยู่อาศัยและการทำงานในพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่

โซนที่ 5 ย่านพัฒนานวัตกรรมและที่พักอาศัยคนรุ่นใหม่ ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเบา SME และย่านที่พักอาศัยตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมด้วยพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัยแบบ Low-Rise คอนโดมิเนียม ส่งเสริมการทำงานและใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี

โซนที่ 6 ศูนย์กลางพาณิชกรรมระดับภูมิภาค ศูนย์กลางพาณิชยกรรม ทั้งศูนย์การค้าระดับภูมิภาค ศูนย์ค้าปลีก อาคารสำนักงาน และโรงแรมที่พัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการแบบครบวงจร

โซนที่ 7 ย่านการศึกษา-พักอาศัยและการพัฒนาแบบผสมผสาน เป็นที่ตั้งสถานศึกษาเดิมในพื้นที่ติดถนน พัฒนาแบบผสมผสานเป็นสำนักงาน พาณิชยกรรม และที่พักอาศัย ที่ส่งเสริมการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยระบบทางสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนของคนในพื้นที่

โซนที่ 8 ย่านชุมชนเมือง เน้นการพัฒนาเป็นที่พักอาศัย ที่มีคุณภาพของชุมชนเมืองและชุมชนเดิมในพื้นที่ รองรับการอยู่อาศัยในทุกระดับ สะดวก ปลอดภัย ใกล้สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า เชื่อมกับพื้นที่การพัฒนาแบบผสมผสานติดถนนมิตรภาพ ทั้งศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก สำนักงานและโรงแรมที่พัก

ส่วนการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนในเมืองต้นแบบอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีขึ้นวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563…  และจังหวัดชลบุรี วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นี้… คืบหน้าอย่างไรจะนำมาบอกเล่าทุกท่านเช่นเดิมครับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts