TOD… คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

สำนักงานนโยบายขนส่งและการจราจรหรือ สนข. เปิดตัวเวบไซด์ thailandtod.com ขึ้น เพื่อสานนโยบาย Transit Oriented Development หรือ TOD

Transit Oriented Development (TOD)

เป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเมือง และชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง กำหนดรูปแบบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างชุมชนรอบสถานีให้เป็นชุมชนคุณภาพ น่าอยู่อาศัย น่าใช้ชีวิต น่าลงทุนทำธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเดินทาง ทั้งเข้า-ออกพื้นที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และส่งเสริมการเดินทางในพื้นที่ด้วยการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์

แนวคิดการวางผังชุมชนแบบ TOD [ขอบคุณภาพจาก thailandtod.com]

TOD แก้ปัญหาได้อย่างไร?

 • TOD เปลี่ยนการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นการขนส่งอย่างยั่งยืน
 • TOD พัฒนาพื้นที่ใหม่ ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

เครื่องมือทางผังเมือง ที่นำมาใช้ในการพัฒนา TOD

 • การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)
 • การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR)
 • การกำหนดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและควบคุมแบบซ้อนทับ (Overlay Control)
 • ผังเมืองเฉพาะ
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 • การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 • การจัดกรรมสิทธิ์เพื่อการฟื้นฟูเมือง
 • พระราชบัญญัติพื้นที่เฉพาะ
 • การแก้ไขโซนนิ่ง

TOD สร้างสุขได้อย่างไร?

ประเทศชาติได้อะไร?
 • ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
 • เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
รัฐได้อะไร?
 • กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น
 • เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
เอกชน/นักลงทุนได้อะไร?
 • โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่และระบบขนส่งมวลชน
 • ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น
 • โอกาสในการจ้างงานและธุรกิจใหม่ที่มากขึ้น
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จะได้อะไร?
 • มี “ความปลอดภัย” ที่มากขึ้น
 • “ค่าใช้จ่าย” ลดลง “รายได้” เพิ่มขึ้น
 • มี “ความสะดวกสบาย” ที่เพิ่มขึ้น
 • มี “สุขภาพจิต” ที่ดีขึ้น
 • จากการมี “เวลา” ที่มากขึ้น
 • มี “สุขภาพกาย” ที่ดีขึ้น
 • มี “ชีวิต” ที่ดีขึ้น

เอาหล่ะครับ… นั่นคือข้อมูลคร่าวๆ ที่ผมเพียงแต่ย่อความมาให้อ่าน รายละเอียดยังมีให้ติดตามอีกพอสมควรที่ thailandtod.com ครับ

…ประเด็นก็คือ นี้คือทำเลในอนาคตที่คนรุ่นเราจะได้สัมผัส และนิยามการครอบครอง ถือครอง อสังหาริมทรัพย์ก็จะเปลี่ยนไปอีกมากทีเดียว

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line ท่านจะได้ Link บทความใหม่ทุกเช้า

Recent Posts

Related Post

Hydroceramic Bricks

Hydroceramic… กระเบื้องน้ำ 

Hydroceramics เป็นงานค้นคว้าของนักศึกษาปริญญาโท 3 คน ระหว่างเรียนอยู่ที่ สถาบันสถาปัตยกรรมขั้นสูงแห่งคาตาลันญ่า หรือ Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya หรือสถาบัน IAAC ในนครบาเซโลน่า ประเทศสเปน ชิ้นงานต้นแบบถูกพัฒนาขึ้นใน The Digital Matter ของสถาบัน IAAC ระหว่างปี 2013-2014… โดยหนึ่งในสามเป็นสถาปนิกสาวไทยชื่อคุณปองธิดา สันตยานนท์ และเพื่อนอีกสองท่านคือ Akanksha Rathee และ Elena Mitrofanova

แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562 – 2565

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มกราคม 2562 เห็นชอบศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร  – ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC)  พ.ศ. 2562 – 2565 กำหนดโครงการทั้งหมดรวม 116 โครงการ

ทำความรู้จัก North-South Economic Corridor & East-West Economic Corridor ที่เมืองสองแควพิษณุโลก

เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ข่าวการสัมมนาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ว่าด้วย การศึกษาความเหมาะสม โครงการ Logistics Hub ของเมืองพิษณุโลก ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอในวันนั้นได้ฉายภาพการลอกคราบเมืองสองแควพิษณุโลกสู่ทศวรรษแห่งความรุ่งโรจน์ไปอีกนาน

915Labs

Microwave Assisted Thermal Sterilization… เทคโนโลยียืดอายุอาหาร

Microwave Assisted Thermal Sterilization หรือ MATS เป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและบรรจุอาหาร โดยใช้คลื่นไมโครเวฟความยาวคลื่น 915 MHz เพื่อฆ่าเชื้อในขั้นตอนการบรรจุอาหารนั้น… MATS จะรักษาความสดของอาหารได้มากกว่าการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องรีทอร์ทอย่างชัดเจน