ผลการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศง 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง… เส้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ถึง แยกแม่เหียะสมานสามัคคี… โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และ มีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และ ผู้สนใจ รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 230 คน ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คุณสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนที่ผ่านมา ซึ่งโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดงฯ ที่มีแนวเส้นทางรูปแบบผสมระหว่างใต้ดิน และ ระดับดินนั้น มีมูลค่าการลงทุนสูงส่งผลให้รายได้จากการเดินรถไม่เพียงพอต่อค่าเดินรถและบำรุงรักษา ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ รฟม. ศึกษาและพิจารณาแนวทางการใช้รถไฟฟ้าล้อยางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนหลักในภูมิภาค

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมของสัญญาจ้างกลุ่มที่ปรึกษา CMTR ให้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมสำหรับโครงการฯ และ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้

โดยได้มีการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมจำนวน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 

 1. รูปแบบระบบรถไฟฟ้าล้อเหล็ก หรือ Steel Wheel Tram แนวเส้นทางผสมใต้ดินและระดับดิน วิ่งบนรางในเขตทางเฉพาะตลอดสาย 
 2. รูปแบบระบบรถไฟฟ้าล้อเหล็ก หรือ Steel Wheel Tram ระดับดินตลอดแนวเส้นทาง 
 3. รูปแบบระบบรถไฟฟ้าล้อยาง หรือ Tire Tram ระดับดินตลอดแนวเส้นทาง

โดยเปรียบเทียบทั้ง 3 รูปแบบอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านวิศวกรรมและจราจร ครอบคลุมความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีความเหมาะสมทางกายภาพของระบบต่อสภาพพื้นที่ของเขตเมืองเชียงใหม่ ศักยภาพในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร ระยะเวลาในการก่อสร้าง… ด้านการลงทุนและผลตอบแทน ครอบคลุมค่าลงทุน ค่าบำรุงรักษาและดำเนินการค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายได้ค่าโดยสารและรายได้อื่นของโครงการ… และ ด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า… รูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง คือ ระบบรถไฟฟ้าล้อยาง ที่มีรูปแบบทางวิ่งระดับดินตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโครงการ บรรเทาผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดิน และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการในระยะก่อสร้าง รวมถึงใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ารถไฟฟ้าระบบอื่นๆ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ชาวเชียงใหม่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้… รฟม. และ กลุ่มที่ปรึกษา CMTR จะนำความคิดเห็นต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้ไปพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ประกอบการรายงานผลต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง เส้นทางโรงพยาบาลนครพิงค์–แยกแม่เหียะสมานสามัคคี มีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นโครงการระบบขนส่งสาธารณะหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. มีข้อเสนอแนะให้เริ่มก่อสร้างก่อนเป็นลำดับแรก

โดยการศึกษาก่อนหน้านี้ โครงการมีรูปแบบเป็นระบบรถรางไฟฟ้า หรือ LRT/Tram ทางวิ่งผสมระดับดินและใต้ดิน มีแนวเส้นทางตามแนวเหนือใต้ ระยะทางรวมประมาณ 16 กิโลเมตรกรอบวงเงินลงทุนรวมประมาณ 27,000 ล้านบาท โดยจะให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP

โครงการจะมีสถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร 16 สถานี ได้แก่ 

 1. สถานีโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 2. สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. สถานีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
 4. สถานีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
 5. สถานีแยกหนองฮ่อ 
 6. สถานีโพธาราม 
 7. สถานีข่วงสิงห์ 
 8. สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 9. สถานีขนส่งช้างเผือก 
 10. สถานีมณีนพรัตน์ 
 11. สถานีประตูสวนดอก 
 12. สถานีแยกหายยา 
 13. สถานีแยกท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
 14. สถานีท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 15. สถานีบ้านใหม่สามัคคี 
 16. สถานีแม่เหียะสมานสามัคคี 

โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่งบริเวณพื้นที่ว่างใกล้สถานีแยกหนองฮ่อ

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมถึงมีความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังสามารถลดการใช้รถยนต์โดยรวมบนท้องถนน จึงช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ได้อีกด้วย

ภาพข่าวจาก mgronline.com
ภาพข่าวจาก mgronline.com

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

โรงเรียนบ้านชาวนาบ้านศิลาเพชร

HYBRID PROPERTIES… แนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

ผมเกิดในรัชการที่ 9 และผมเชื่อว่าทุกท่านที่อ่านงานของผมก็เช่นกัน… นานมาแล้วที่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาอยู่ในการรับรู้ของพวกเรา ซึ่งหลักคิดทั้งหมดคือการสร้างสมดุลย์ให้ระบบนิเวศน์ของการใช้ชีวิต โดยการออกแบบผสมผสานทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องบนห่วงโซ่ ให้เข้าที่เข้าทางและหมุนเวียนไปอย่างสมดุลย์

Thiam Chokwatana

แค่หยุดอยู่กับที่ ก็เป็นผู้ล้าหลัง ~ เทียม โชควัฒนา

ร้านเฮียบเซ่งเชียง ในตรอกอาเนียเก็ง ถนนทรงวาด… ก่อตั้งโดย เฮงเทียม แซ่ลี้… เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวน 8 คน ของ นายฮกเปี้ยว แซ่ลี้ ชาวจีนโพ้นทะเลจากตำบลเตี๋ยชู้เลี้ยง อำเภอโผวเล้ง มณฑลแต้จิ๋ว กับ นางสอน แซ่ลี้ สาวไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในเมืองไทย… เฮงเทียม แซ่ลี้ หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยอย่างดีคือ ดร. เทียม โชควัฒนา!

ประมาณการเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ผลกระทบจากวิกฤตสงครามยูเครน

ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่า ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สงครามยูเครน–รัสเซียอย่างใกล้ชิต โดยเฉพาะปัจจัยทั้งสาม เพื่อนำมาปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจในการประชุม กนง. คราวต่อไป ส่วนคาดการณ์สถานการณ์โควิดจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังคาดว่าครึ้งปีหลัง 2022 จะคลี่คลายลง

El Salvador Bitcoin

El Salvador Bitcoin… บิทคอยน์ถูกกฏหมายที่เอลซัลวาดอร์

สุดยอดข่าวดีของ Bitcoin และ Cryptocurrencies ในสัปดาห์ที่ผ่านมา… คงไม่มีอะไรโดดเด่นไปกว่า ประธานาธิบดี Nayib Armando Bukele Ortez หรือ Nayib Bukele หรือ นายิบ บูเคเล วัย 40 ปีของประเทศเอลซัลวาดอร์ หรือ El Salvador ในอเมริกากลาง… ได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเสนอให้ Bitcoin เป็นสกุลเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และ รัฐสภาเอลซัลวาดอร์ก็ลงมติให้เอลซัลวาดอร์ เป็นประเทศแรกในโลกที่รับรองให้ Bitcoin เป็นสกุลเงินถูกกฏหมาย