The Proper Study Of Mankind Is The Science Of Design ~ Herbert A. Simon

Herbert A. Simon

การตัดสินใจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องมีสมองใหญ่ๆ เอาไว้เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่… บางครั้งเป็นข้อมูลที่คนตัดสินใจมีอยู่กับตัวถึงขั้นใช้ได้โดยไม่รู้ว่าต้องคิดหรือตัดสินใจก็ได้ผลลัพธ์หรือข้อสรุปไปแล้ว แต่บางครั้งก็จะเป็นข้อมูลที่ต้องหาเพิ่มเติมใหม่ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ… ซึ่งบ่อยครั้งที่หาได้ไม่ดีพอหรือมากพอ จนเห็นธรรมชาติของผลการตัดสินใจส่วนใหญ่ มักจะมีความบกพร่องเป็นเรื่องคาดไม่ถึง หรือ แม้แต่ความเสี่ยงมากมายแฝงอยู่จนมันปรากฏให้เห็นจึงได้รู้… บ่อยๆ

Herbert A. Simon นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ประจำปี 1978 ระบุว่า… แท้จริงแล้วคนเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างสมบูรณ์อันเนื่องมาจาก “ข้อจำกัดทางปัญญา หรือ Intellectual Limitations” ซึ่งเป็นความยากที่จะมีข้อมูลมากพอเพื่อสนับสนุนการไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจอย่างรอบด้านจริงๆ นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดทางสังคมซึ่งเห็นเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และหรือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการตัดสินใจเสมอ

Herbert A. Simon เป็นศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่ Carnegie Mellon University มาตั้งแต่ 1949 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี 2001 ซึ่งเป็นวันสิ้นอายุไขของปราชญ์คนสำคัญคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ผู้ทิ้งองค์ความรู้เอาไว้กับตำรามากถึง 27 เล่ม… ครอบคลุม  Cognitive Science หรือ วิทยาการพุทธิปัญญา… Computer Science หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์… Political Science หรือ รัฐศาสตร์… Public Administration หรือ รัฐประศาสนศาตร์… Management หรือ การจัดการ รวมทั้ง Educational Psychology หรือ จิตวิทยาการศึกษา

ทฤษฎีการตัดสินใจ หรือ Decision Making Theory ของ Herbert A. Simon ซึ่งถูกแนะนำใช้ และ ประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการจนได้รับรางวัลโนเบล โดยเฉพาะข้อสรุปใช่ๆ ที่บอกว่า “Decision Making Is The Core Of Management หรือ แก่นของการบริหารคือการตัดสินใจ” 

ซึ่งทฤษฎีการตัดสินใจของ Herbert A. Simon ถือว่าท้าทายแนวคิดการตัดสินใจดั้งเดิมที่เชื่อว่า คนเราตัดสินใจใดๆ ตามเหตุตามผลอ้างอิงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับตน หรือ ตัดสินใจด้วยผลลัพธ์ที่จะได้ประโยชน์สูงสุด… ในขณะที่ Herbert A. Simon เชื่อว่า การตัดสินใจที่ดีของปัจเจกบุคคลด้วยธรรมชาติที่มักจะมีข้อมูลจำกัดในตนภายใต้การรักษาสมดุลผลประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่นนั้น ต้องการเพียง “ความพอใจ หรือ Satisfied” เป็นทางเลือก โดยมี “ความเพียงพอ หรือ Sufficiency” ช่วยสร้างสมดุลปนกันอยู่

ผมรู้จักชื่อ Herbert A. Simon จากการรวบรวมเอกสารทำรายงานเกี่ยวกับ AI หรือ Artificial Intelligence นานมาแล้ว ซึ่งการค้นคว้าทำให้เจอเอกสารต้นทางของคำว่า AI ชื่อ Logic Theory Machine ฉบับปี 1956 และ General Problem Solver ฉบับปี 1957 ซึ่ง Herbert A. Simon ตีพิมพ์เป็นผลงานเอาไว้ร่วมกับ Allen Newell ซึ่งเป็นคู่หูในการพัฒนา Simulation of Human Problem Solving ซึ่งถือเป็นหลักการหรือทฤษฎีจำลองการแก้ปัญหาของมนุษย์ จนได้แบบจำลองถึงขั้นนำไปใช้พัฒนา AI เล่นหมากรุกในยุคแรกๆ มาแล้ว

ในบันทึกประวัติและผลงานของ Herbert A. Simon ยังได้รับการยกย่องให้เป็นนักจิตวิทยาการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนา EPAM Theory หรือ Elementary Perceiver and Memorizer Theory หรือ ทฤษฎีการรับรู้ขั้นต้นและการจดจำ ซึ่งใช้ในการออกแบบ CBT หรือ Computer Based Teaching ยุคแรกที่มีหลักการเหตุผลและจิตวิทยาการศึกษา พร้อมทฤษฎีการเรียนรู้อธิบายเชื่อมโยงไว้ให้ค่อนข้างสมบูรณ์ จนเกิดการยอมรับครูตู้ และ ถูกประยุกต์ใช้กับการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ ด้วยอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา

โดยส่วนตัวชอบแนวคิดและการผลิตผลงานด้านการศึกษาของ Herbert A. Simon มาก เพราะผมมองว่า… การศึกษาและการพัฒนากลไกการเรียนรู้ หรือ Learning และ การศึกษา หรือ Education ของ Herbert A. Simon มีการแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบกลไกสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ กับ กลไกการเรียนรู้และใช้ข้อมูลของคอมพิวเตอร์… ซึ่งทั้งสมองคนและขั้นตอนทางคอมพิวเตอร์ ล้วนผลิตผลลัพธ์ชุดหนึ่งหลังขั้นตอนการตัดสินใจเรื่องหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งเสร็จสิ้น… ออกมาให้เห็นจากข้อมูลเท่าที่มีอยู่เท่านั้นเสมอ

แต่การศึกษาวิจัยมากมายของ Herbert A. Simon ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ ซึ่งโยงกลับไปที่สติปัญญา และโยงกลับไปที่ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา… เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลไกสมองของมนุษย์ และ ขั้นตอนการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์กลับพบว่า … ที่จริงแล้วสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ก็คือการออกแบบ หรือ Design… ซึ่งคำพูดสำคัญของ Herbert A. Simon ที่บอกว่า The Proper Study Of Mankind Is The Science Of Design หรือ การศึกษาที่เหมาะสมสำหรับมนุษยชาติที่สุดก็คือศาสตร์แห่งการออกแบบ… ซึ่งการออกแบบเป็นผลลัพธ์ของการบูรณาการข้อมูลความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน โดยมีวิธีคิดแบบมนุษย์ที่มองหาคำตอบแบบ​​ความพอใจ หรือ Satisfied ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ในแบบที่ AI หรือ Supercomputer ยากจะทำได้… เพราะการออกแบบเริ่มต้นที่จินตนาการ ซึ่งผลงานที่ใส่การออกแบบไปด้วย ก็จะมี “ความหมายแฝง” ที่มีเพียงจินตนาการของมนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าถึง…

เห็นด้วยมั๊ยครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Digital Asset

สินทรัพย์ดิจิตอล การลงทุน และ เสี่ยงสูง.com

นี่เป็นยุคเริ่มต้นของ Digital Assets และ Digital Based Investment ที่อยากแนะนำให้ท่านที่สนใจอสังหาริมทรัพย์จากมุมของการลงทุน ที่มองทุนกับกำไรเป็นสำคัญ ให้สนใจ Digital Assets เอาไว้ด้วย แม้ว่าสามสี่ปีที่ผ่านมา Bitcoin และ Cryptocurrency จะทิ้งประวัติศาสตร์ชะโลมเลือดกับรอยแผลไว้อย่างน่ากลัวมากมาย…

label blockchain

Label… Blockchain Based Platform for MOOC Industry

Label Blockchain ตั้งขึ้นพร้อมแนวคิดการเชื่อมต่อกับตลาดวิชาการออนไลน์แบบ MOOC หรือ Massive Open Online Course ซึ่งมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic Alliance เป็นแพลตฟอร์ม EdTech ในเกาหลีใต้หลายแพลตฟอร์มให้การสนับสนุน และ ร่วมลงทุนกับ Label Foundation ในรอบ Private Sale ช่วงเดือนตุลาคมปี 2021 ซึ่งรวบรวมเงินลงทุนในรอบนี้ได้มากถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก

ผมเกิดในรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของผมตลอดกาล คุณูปการที่พระองค์ท่านทรงงานให้แผ่นดินไทย… ทุกด้าน ยิ่งใหญ่ มากล้นและทรงคุณค่าเกินกว่าจะมีคำใดมานิยามคุณค่าเหล่านั้นได้หมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นนักพัฒนาที่ดิน ที่โดดเด่นกว่าใครในโลกนี้สำหรับผม… ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ท่านได้เนรมิตแผ่นดินแห้งแล้ง เขาสูง ทุ่งน้ำหลาก ให้กลายเป็นต้นทุนแก่ทุกๆ ชีวิตทั้งคนพืชสัตว์ ที่ดินทุกแปลงที่พระองค์ท่านเสด็จผ่าน และทุกแปลงที่พระองค์ท่านชี้พระดัชนีไปบนแผนที่ ต่างกลายเป็นดินแดนสูงค่าแต่บัดนั้น “ข้าพระพุทธเจ้า พรอพพีเรียดอทคอม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ และจะรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม ในการทำนุบำรุงแผ่นดินและผืนดิน

Marine cargo

สายการเดินเรือแห่งชาติ

30 มิถุนายน พ.ศ. 2564… มีวาระการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ… แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคม จัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการขนส่งทางทะเลของไทยให้มีประสิทธิภาพ