The Proper Study Of Mankind Is The Science Of Design ~ Herbert A. Simon

Herbert A. Simon

การตัดสินใจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องมีสมองใหญ่ๆ เอาไว้เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่… บางครั้งเป็นข้อมูลที่คนตัดสินใจมีอยู่กับตัวถึงขั้นใช้ได้โดยไม่รู้ว่าต้องคิดหรือตัดสินใจก็ได้ผลลัพธ์หรือข้อสรุปไปแล้ว แต่บางครั้งก็จะเป็นข้อมูลที่ต้องหาเพิ่มเติมใหม่ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ… ซึ่งบ่อยครั้งที่หาได้ไม่ดีพอหรือมากพอ จนเห็นธรรมชาติของผลการตัดสินใจส่วนใหญ่ มักจะมีความบกพร่องเป็นเรื่องคาดไม่ถึง หรือ แม้แต่ความเสี่ยงมากมายแฝงอยู่จนมันปรากฏให้เห็นจึงได้รู้… บ่อยๆ

Herbert A. Simon นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ประจำปี 1978 ระบุว่า… แท้จริงแล้วคนเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างสมบูรณ์อันเนื่องมาจาก “ข้อจำกัดทางปัญญา หรือ Intellectual Limitations” ซึ่งเป็นความยากที่จะมีข้อมูลมากพอเพื่อสนับสนุนการไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจอย่างรอบด้านจริงๆ นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดทางสังคมซึ่งเห็นเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และหรือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการตัดสินใจเสมอ

Herbert A. Simon เป็นศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่ Carnegie Mellon University มาตั้งแต่ 1949 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี 2001 ซึ่งเป็นวันสิ้นอายุไขของปราชญ์คนสำคัญคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ผู้ทิ้งองค์ความรู้เอาไว้กับตำรามากถึง 27 เล่ม… ครอบคลุม  Cognitive Science หรือ วิทยาการพุทธิปัญญา… Computer Science หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์… Political Science หรือ รัฐศาสตร์… Public Administration หรือ รัฐประศาสนศาตร์… Management หรือ การจัดการ รวมทั้ง Educational Psychology หรือ จิตวิทยาการศึกษา

ทฤษฎีการตัดสินใจ หรือ Decision Making Theory ของ Herbert A. Simon ซึ่งถูกแนะนำใช้ และ ประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการจนได้รับรางวัลโนเบล โดยเฉพาะข้อสรุปใช่ๆ ที่บอกว่า “Decision Making Is The Core Of Management หรือ แก่นของการบริหารคือการตัดสินใจ” 

ซึ่งทฤษฎีการตัดสินใจของ Herbert A. Simon ถือว่าท้าทายแนวคิดการตัดสินใจดั้งเดิมที่เชื่อว่า คนเราตัดสินใจใดๆ ตามเหตุตามผลอ้างอิงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับตน หรือ ตัดสินใจด้วยผลลัพธ์ที่จะได้ประโยชน์สูงสุด… ในขณะที่ Herbert A. Simon เชื่อว่า การตัดสินใจที่ดีของปัจเจกบุคคลด้วยธรรมชาติที่มักจะมีข้อมูลจำกัดในตนภายใต้การรักษาสมดุลผลประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่นนั้น ต้องการเพียง “ความพอใจ หรือ Satisfied” เป็นทางเลือก โดยมี “ความเพียงพอ หรือ Sufficiency” ช่วยสร้างสมดุลปนกันอยู่

ผมรู้จักชื่อ Herbert A. Simon จากการรวบรวมเอกสารทำรายงานเกี่ยวกับ AI หรือ Artificial Intelligence นานมาแล้ว ซึ่งการค้นคว้าทำให้เจอเอกสารต้นทางของคำว่า AI ชื่อ Logic Theory Machine ฉบับปี 1956 และ General Problem Solver ฉบับปี 1957 ซึ่ง Herbert A. Simon ตีพิมพ์เป็นผลงานเอาไว้ร่วมกับ Allen Newell ซึ่งเป็นคู่หูในการพัฒนา Simulation of Human Problem Solving ซึ่งถือเป็นหลักการหรือทฤษฎีจำลองการแก้ปัญหาของมนุษย์ จนได้แบบจำลองถึงขั้นนำไปใช้พัฒนา AI เล่นหมากรุกในยุคแรกๆ มาแล้ว

ในบันทึกประวัติและผลงานของ Herbert A. Simon ยังได้รับการยกย่องให้เป็นนักจิตวิทยาการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนา EPAM Theory หรือ Elementary Perceiver and Memorizer Theory หรือ ทฤษฎีการรับรู้ขั้นต้นและการจดจำ ซึ่งใช้ในการออกแบบ CBT หรือ Computer Based Teaching ยุคแรกที่มีหลักการเหตุผลและจิตวิทยาการศึกษา พร้อมทฤษฎีการเรียนรู้อธิบายเชื่อมโยงไว้ให้ค่อนข้างสมบูรณ์ จนเกิดการยอมรับครูตู้ และ ถูกประยุกต์ใช้กับการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ ด้วยอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา

โดยส่วนตัวชอบแนวคิดและการผลิตผลงานด้านการศึกษาของ Herbert A. Simon มาก เพราะผมมองว่า… การศึกษาและการพัฒนากลไกการเรียนรู้ หรือ Learning และ การศึกษา หรือ Education ของ Herbert A. Simon มีการแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบกลไกสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ กับ กลไกการเรียนรู้และใช้ข้อมูลของคอมพิวเตอร์… ซึ่งทั้งสมองคนและขั้นตอนทางคอมพิวเตอร์ ล้วนผลิตผลลัพธ์ชุดหนึ่งหลังขั้นตอนการตัดสินใจเรื่องหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งเสร็จสิ้น… ออกมาให้เห็นจากข้อมูลเท่าที่มีอยู่เท่านั้นเสมอ

แต่การศึกษาวิจัยมากมายของ Herbert A. Simon ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ ซึ่งโยงกลับไปที่สติปัญญา และโยงกลับไปที่ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา… เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลไกสมองของมนุษย์ และ ขั้นตอนการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์กลับพบว่า … ที่จริงแล้วสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ก็คือการออกแบบ หรือ Design… ซึ่งคำพูดสำคัญของ Herbert A. Simon ที่บอกว่า The Proper Study Of Mankind Is The Science Of Design หรือ การศึกษาที่เหมาะสมสำหรับมนุษยชาติที่สุดก็คือศาสตร์แห่งการออกแบบ… ซึ่งการออกแบบเป็นผลลัพธ์ของการบูรณาการข้อมูลความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกัน โดยมีวิธีคิดแบบมนุษย์ที่มองหาคำตอบแบบ​​ความพอใจ หรือ Satisfied ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ในแบบที่ AI หรือ Supercomputer ยากจะทำได้… เพราะการออกแบบเริ่มต้นที่จินตนาการ ซึ่งผลงานที่ใส่การออกแบบไปด้วย ก็จะมี “ความหมายแฝง” ที่มีเพียงจินตนาการของมนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าถึง…

เห็นด้วยมั๊ยครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Tom Peters

The Only Way To Fail Is To Never Try New Things – Thomas J. Peters

Absolute Disruption หรือ ภาวะชะงักงันอย่างสมบูรณ์แบบ ได้เกิดขึ้นกับหลายอย่างที่เห็นชัดเจนว่า “ไม่ได้ไปต่อ” เพราะอะไรๆ หลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงไปหมดแล้ว… การหยุด หรือ ถอยเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ จึงไม่สมควรถูกตีความว่าเป็นการ “ถอดใจ” ตราบเท่าที่การหยุดและถอยในโอกาสนี้… ไม่เป็นการหยุดและถอยตลอดกาล

The eTattoo Cuffless Monitoring… วัดความดันด้วยรอยสักอิเล็กทรอนิกส์

Professor Deji Akinwande จาก UT Austin เล่าว่า… นี่เป็นครั้งแรกที่เทคนิคการวัดความดันแบบคลาสสิคอย่างการใช้หมอนลมพันแขน ซึ่งจะถูกทดแทนด้วยเทคนิคใหม่ที่เชื่อถือได้… Professor Deji Akinwande และ Professor Roozbeh Jafari ศาสตราจารย์ด้านชีวการแพทย์จาก Texas A&M จึงร่วมกันค้นคว้าวิจัยกับคณะนักวิจัยอีกหลายท่าน เพื่อนำเทคโนโลยีระดับนาโนจาก Graphene ที่พัฒนามาจากอะตอมของคาร์บอน ทำให้สามารถสร้างเครื่องวัดความดันขนาดเล็กจนสามารถฝังไว้ใต้ผิวหนังได้ไม่ต่างจากรอยสัก หรือ Tattoo… โดยตัวอุปกรณ์จะทำการวัดโดยการยิงกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ผิวหนัง จากนั้นจึงวัดค่าจากผลประเมินการตอบสนองของร่างกายแบบที่เรียกว่า Bio-impedance

Fraction Blockchain

Fraction และ ใบอนุญาตให้บริการ ICO จาก ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หริอ ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ Fraction Thailand เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือ ICO Portal เพิ่มอีกหนึ่งราย… ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวโมเดลธุรกิจของ Fraction Thailand ตามข้อมูลบนเวบไซต์ https://fraction.co ดูเหมือนจะเป็นระบบนิเวศบล็อกเชนเพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการทำ ICO หรือ Initial Coin Offering ได้ทั้ง Real Estate Model… Private Pooled Capital และ Peer-To-Peer Lending พร้อมตลาดรอง หรือ ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล

ExoMars

Water on Mars… น้ำบนดาวอังคาร

ดาวอังคารมีน้ำ และ สำรวจพบน้ำที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วเหนือ และ ขั้วใต้ของดาวอังคาร และ ยังสำรวจพบไอน้ำเบาบาง และ ปริมาณเล็กน้อยในบรรยากาศบางแหล่งด้วย แต่น้ำในรูปของเหลวบนดาวอังคารยังไม่เคยมีการสำรวจพบมาก่อน รวมทั้งแหล่งน้ำนอกขั้วเหนือใต้ของดาวแดง… เพราะความดันบรรยากาศที่พื้นผิวดาวแดงโดยเฉลี่ยมีเพียง 600 ปาสกาล หรือ 0.087 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ ประมาณ 0.6% ของความดันระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของโลก อีกทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยของดาวแดงก็ต่ำเพียง 210 องศาเคลวิน หรือ −63°C ซึ่งทำให้น้ำระเหิด หรือ เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว