กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564… คุณสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ได้แถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ซึ่ง สทนช. ได้เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน เกิดการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญขององค์กรผู้ใช้น้ำ ในการสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมิติใหม่ของประเทศ 

รวมทั้งเพื่อเป็นการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อม ในการยื่นคำขอจดทะเบียนขอรับรองความเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบกับปัจจุบันแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง สทนช. พร้อมที่จะรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีกำหนดเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านั้น… พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน รวมทั้งสะท้อนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระทั่งมี กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายรองที่มีความสำคัญ กำหนดให้จัดทำขึ้นตามหมวด 3 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระบุให้องค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มี 3 ระดับ คือ

 1. ระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 2. ระดับลุ่มน้ำ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำที่ได้รับเลือกเป็นประธาน
 3. ระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล ได้แก่… บุคคลธรรมดา… นิติบุคคล…ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่เป็นผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน รวมตัวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย พร้อมตั้งตัวแทนไปยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ ต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะนายทะเบียน

ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียน ประกอบด้วย

 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนขอรับรองความเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำได้ 4 ช่องทาง คือ…
  – ผ่านทางเว็บไซต์ twuo.onwr.go.th
  – ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สทนช. ส่วนกลาง อาคารจุฑามาศ ในวันและเวลาราชการ
  – สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สทนช. ภาค 1-4 ที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสระบุรี จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี…ในวันและเวลาราชการ
  – ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 102102.
 2. หลังจัดส่งเอกสารและหลักฐาน รอการพิจารณาคำขอภายใน 15 วัน… กรณีเอกสารหลักฐาน “ครบถ้วน” พิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน… กรณีเอกสารหลักฐาน “ไม่ครบถ้วน” จะแจ้งให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายใน 15 วัน 
 3. อนุมัติการจัดตั้งองค์กรน้ำ โดย สทนช. จะออก “หนังสือสำคัญการจดทะเบียน” เพื่อรับรองว่า เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
  – แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ทราบเป็นหนังสือ
  – ประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำและเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ ณ สทนช. ภาค และทาง http://www.onwr.go.th ทั้งนี้ สำหรับองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมตามภารกิจ ก็จะต้องมายื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข่าวต้นฉบับจาก https://www.thansettakij.com 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

archinaut fully deployed

Archinaut, Made In Space และ On-Orbit Construction

MIS เจ้าของเทคโนโลยี On-Orbit Construction ก็ได้ทดสอบ Extended Structure Additive Manufacturing Machine หรือ ESAMM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในสภาวะจำลอง ซึ่งชุดเทคโนโลยีการพิมพ์โครงสร้างสามมิติจากเครื่อง ESAMM ถือเป็นความสำเร็จแรกของการพิมพ์สามมิติขนาดยาว 37 เมตรภายใต้สภาวะแวดล้อมในอวกาศจนได้รับการบันทึกลง Guinness Book of World Record

PropTech… โอกาสและแนวโน้ม

ผมยังเกาะข้อมูล JLL หรือชื่อเดิมคือ Jones Lang Lasalle ผู้กว้างขวางในวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่ เคลื่อนไหวปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อวิ่งตามกระแส proptech ที่กำลังไล่ Disrupt วงการอสังหาริมทรัพย์ชนิดที่ต้อง Update กันรายวันทีเดียว

Digital Lending

Decentralized Finance… การล่มสลายของกลไกการกู้ยืมผ่านธนาคาร

Defi Platform จะเป็นแอพที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งก็คือคริปโตที่ผู้ฝากถือครองอยู่… แต่ละแอพหรือแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีโมเดลการเสนอ “ดอกเบี้ยตอบแทน” ให้กับผู้ฝากเช่นเดียวกับธนาคาร… ในขณะเดียวกันก็มีโมเดลเสนอให้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโต โดยผู้กู้จะต้องทำตามเงื่อนไขการกู้ยืม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีทั้งการวางหลักประกัน รวมทั้ง “ดอกเบี้ยจ่าย” ตามที่แพลตฟอร์มออกแบบโมเดลไว้

ตลาดนัด

ตลาดนัด… ทำง่าย โตไม่ง่าย

ตลาดไม่ได้เริ่มต้นที่เจ้าของที่ดิน หรือ Landlord แต่ตลาดมักจะเริ่มต้นจากพ่อค้าแม่ค้า และ ลูกค้าของพวกเขา… Landlord จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อตลาดกลายเป็นชุมชน…