กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564… คุณสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ได้แถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ซึ่ง สทนช. ได้เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน เกิดการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญขององค์กรผู้ใช้น้ำ ในการสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมิติใหม่ของประเทศ 

รวมทั้งเพื่อเป็นการปูพื้นฐานเตรียมความพร้อม ในการยื่นคำขอจดทะเบียนขอรับรองความเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบกับปัจจุบันแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง สทนช. พร้อมที่จะรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีกำหนดเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านั้น… พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน รวมทั้งสะท้อนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระทั่งมี กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายรองที่มีความสำคัญ กำหนดให้จัดทำขึ้นตามหมวด 3 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระบุให้องค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มี 3 ระดับ คือ

 1. ระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 2. ระดับลุ่มน้ำ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำที่ได้รับเลือกเป็นประธาน
 3. ระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล ได้แก่… บุคคลธรรมดา… นิติบุคคล…ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่เป็นผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน รวมตัวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย พร้อมตั้งตัวแทนไปยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ ต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะนายทะเบียน

ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียน ประกอบด้วย

 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนขอรับรองความเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำได้ 4 ช่องทาง คือ…
  – ผ่านทางเว็บไซต์ twuo.onwr.go.th
  – ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สทนช. ส่วนกลาง อาคารจุฑามาศ ในวันและเวลาราชการ
  – สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สทนช. ภาค 1-4 ที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสระบุรี จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี…ในวันและเวลาราชการ
  – ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 102102.
 2. หลังจัดส่งเอกสารและหลักฐาน รอการพิจารณาคำขอภายใน 15 วัน… กรณีเอกสารหลักฐาน “ครบถ้วน” พิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน… กรณีเอกสารหลักฐาน “ไม่ครบถ้วน” จะแจ้งให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายใน 15 วัน 
 3. อนุมัติการจัดตั้งองค์กรน้ำ โดย สทนช. จะออก “หนังสือสำคัญการจดทะเบียน” เพื่อรับรองว่า เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
  – แจ้งผู้ยื่นคำขอให้ทราบเป็นหนังสือ
  – ประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำและเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ ณ สทนช. ภาค และทาง http://www.onwr.go.th ทั้งนี้ สำหรับองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมตามภารกิจ ก็จะต้องมายื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข่าวต้นฉบับจาก https://www.thansettakij.com 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Bill William Alligator Indicator

Alligator Indicator ของ Bill Williams

Alligator Indicator ใช้ทำนายการกลับตัวของแนวโน้มราคา… เมื่อเส้น Lips หรือเส้นสั้นสุด หรือ เส้นสีเขียวในค่า Default ตัดเส้น Teeth และ Jaws ขึ้นจะ ก็จะเป็นสัญญาณ BUY เพราะจระเข้ได้ตื่นขึ้น และถ้าตัดลงก็จะเป็นสัญญาณ SELL เพราะจระเข้หลับแล้ว

Nathan Mayer Rothschild, 1st Baron Rothschild

The Time To Buy Is When There’s Blood In The Streets – Baron Rothschild

มีข้อมูลที่ไร้หลักฐานมากมายระบุว่า… การล่มสลายของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกทั้งอาร์เจนตินา เม็กซิโก ไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรป อังกฤษ ไอร์แลนด์ อิตาลี สเปน โปรตุเกส กรีซ และไซปรัส ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงต้นศตวรรษที่ 21… มีการกล่าวหาตระกูลรอธส์ไซลด์มากมายโดยอ้างว่า… ตระกูลรอธส์ไซลด์หาประโยชน์จากความล่มสลายตามแนวคิด “ปลากับน้ำ” โดยคนตระกูลรอธส์ไซลด์จะมองคนบนโลกเป็นปลา และ มองเงินเป็นน้ำ…

hospital

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชน Q1/2563… อ้าววว

การมาของไวรัส COVID-19 แม้จะทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมสุขภาพไทยและธุรกิจโรงพยาบาล ดูดีมีราคาจนหลายฝ่ายกำลังจะใช้เป็นจุดขาย สอดไว้กับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ… แต่

Stablecoin Economy

สถิติการแลกเปลี่ยนโยกย้าย Stablecoin ทั้งกลุ่มที่อ้างอิง USD หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ กลุ่มที่อ้างอิง Euro Dollar และ ทองคำ… ซึ่งเป็น Stablecoin กลุ่มหลัก โดยพบความเคลื่อนไหวเชิงปริมาณ หรือ จำนวนครั้งของการทำธุรกรรม และ ความเคลื่อนไหวเชิงมูลค่า… พบอัตราการเพิ่มขึ้นของ Market Capitalization เพิ่มขึ้นอีก 1.65%