พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ…

Thailand Space Law

ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาท และ มีส่วนสำคัญกับชีวิตประจำวันของประชาชน ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศในระดับโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศพบว่า… ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศ และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องมากกว่า 35,600 กิจการ ซึ่ง 95% เป็น SMEs และ Startup… ธุรกิจเหล่านี้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางต่อเศรษฐกิจ และ สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ราว 56,122 ล้านบาท… ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ทางกฏหมาย และ องค์กรเพื่อรองรับกิจการอุตสาหกรรมอวกาศเหล่านี้ ที่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ทั้งความต้องการของภาครัฐ และ เอกชนที่จะต้องการใช้ประโยชน์จากอวกาศมากขึ้น รวมถึงรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อน และ พัฒนาประเทศไทยของเรา

การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติครั้ง 4/2563 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ….. ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในวันนั้น ได้มอบหมายให้ GISTDA หรือ The Geo-Informatics and Space Technology Development Agency หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. …..

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564… ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ออกมาแจ้งข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า… ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแล้ว และ จะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา และการพิจารณาของรัฐสภาก่อนที่จะประกาศบังคับใช้ต่อไป

ด้าน ผอ. GISTDA… ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้ความเห็นว่า… กฎหมายฉบับนี้ จะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อม และ รองรับการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ หรือ New Space Economy ที่เน้นบทบาทร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชน… เป็นกฏหมายที่ให้การดูแลกิจการนิติบุคคลของไทย ส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมอวกาศของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างมาตรฐานของกิจการอวกาศประเทศไทย ตลอดจนดูเเลการประสานงานกับหน่วยงานอวกาศของต่างประเทศ ทำให้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เกิดการลงทุน สร้างรายได้ และการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศ

สาระสำคัญของร่างกฏหมายร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ….. ฉบับนี้จะบังคับใช้ต่อการดำเนินกิจการอวกาศครอบคลุม… 

  1. ในราชอาณาจักร 
  2. นอกราชอาณาจักร หรือ ในอวกาศโดยบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
  3. นอกราชอาณาจักรโดยใช้พื้นที่ที่ประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตย หรือ โดยใช้เรือ อากาศยาน ยานพาหนะ หรือ วัตถุอวกาศซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย เว้นแต่กิจการอวกาศที่อยู่ในราชการทหารเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ หรือ หน่วยงานของรัฐตามประกาศของคณะกรรมการ

นอกจากนั้น… ยังกำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ… มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในการจัดทำนโยบายและแผนกิจการอวกาศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี… การประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ… การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ และ การกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ

และกำหนดให้ สำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ เป็นนิติบุคคล… มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น และ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับ ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการอวกาศ ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายและแผนกิจการอวกาศ… และ ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี

ส่วนสาระสำคัญด้านการละเมิดและบทลงโทษ… ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ….. ฉบับนี้ได้กำหนดให้ “รัฐบาลไทยต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศจากความเสียหายใดๆ ต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมอวกาศ วัตถุอวกาศ หรือ การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาตได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เมื่อรัฐบาลได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลที่สามแล้ว ให้รัฐบาลมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น”

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดโทษ โดยกำหนดให้ผู้ใดที่ดำเนินกิจกรรมอวกาศโดยไม่มีใบอนุญาต หรือส่งวัตถุอวกาศโดยไม่ได้จดทะเบียน หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนผู้ที่ไม่แจ้งการดำเนินกิจกรรมอวกาศต่อผู้อำนวยการ หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรมอวกาศไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท ในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง… และ ผู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

กว่าจะได้เรื่อง และ ได้ร่างกฏหมายอวกาศจริงจังขั้นนี้… ผู้หลักผู้ใหญ่และครูบาอาจารณืหลายท่านที่ผมพอรู้จัก เคลื่อนไหวผลักดันและพูดถึงมานานกว่าสามปีทีเดียวครับ… แต่ปานนั้น ความเห็นแย้งและเสียงหัวเราะเยาะก็ยังวนกลับไปคำพูดเดิมๆ ซึ่งท่านทั้งหลายคงจะได้ยินซ้ำเมื่อร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ….. เข้าสภา ซึ่งก็หมดห่วงแล้วหล่ะว่าจะถูกตีตก และ คงทำให้เสียงคัดค้านหรือเย้ยหยันถากถางหมดความหมายไป

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Polygon Matic

Polygon Matic

สิ่งที่ทำให้ Matic Network เป็นที่สนใจอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม Web 3.0 และ Blockchain Internet ก็คือ การประกาศแผนพัฒนาระบบนิเวศเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน Web 3.0 บนเครือข่าย Ethereum และ Blockchain Smart Contracts ทุกเครือข่ายที่เข้ากันได้กับ Ethereum… Matic Network จึงได้ชื่อว่าเป็น Full-Fledged Multi-Chain System หรือ โครงข่ายมัลติเชนครบเครื่องที่ได้รับความเชื่อถืออย่างรวดเร็ว

OpenSea

Opensea… ตลาด NFTs พันล้านดอลลาร์ที่ยังเติบโตได้อีกมาก

OpenSea.io หรือ OpenSea เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ NFTs ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานศิลปะดิจิทัล ที่ถูกนำมา Mint เป็น NFT หรือ Non-Fungible Token ซึ่ง OpenSea มีบริการ Minting บนแพลตฟอร์มของตัวเอง พร้อมกระดาน หรือ เพจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ NFTs ซึ่งมีกลไกการซื้อขายแบบ eCommerce มากกว่าจะเป็นการซื้อขายแบบกระดานเทรด… ส่วนการใช้งานก็ง่ายดายเพียงสมัครสมาชิก และ มี Cryptocurrency Wallet ที่รองรับ NFTs และ เชื่อมต่อกับ Blockchain ของ OpenSea ได้… ก็สามารถใช้ปุ่ม Create เพื่อ Mint สินทรัพย์ได้ง่ายๆ หรือ ใช้ปุ่ม Explore เพื่อชมหรือซื้อสินทรัพย์อื่นมาเก็บ หรือ มาขายต่อก็ได้… ง่ายๆ ตรงไปตรงมาแค่นี้

โรงเรียนบ้านชาวนาบ้านศิลาเพชร

HYBRID PROPERTIES… แนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

ผมเกิดในรัชการที่ 9 และผมเชื่อว่าทุกท่านที่อ่านงานของผมก็เช่นกัน… นานมาแล้วที่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาอยู่ในการรับรู้ของพวกเรา ซึ่งหลักคิดทั้งหมดคือการสร้างสมดุลย์ให้ระบบนิเวศน์ของการใช้ชีวิต โดยการออกแบบผสมผสานทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องบนห่วงโซ่ ให้เข้าที่เข้าทางและหมุนเวียนไปอย่างสมดุลย์

AquaPod

Open Ocean Mariculture… อาหารทะเลจากกระชังน้ำลึก

สัตว์และพืชจากทะเลหรือมหาสมุทร เป็นหนึ่งในวิธีการผลิตโปรตีนที่ประหยัดทรัพยากรมากที่สุดทางหนึ่ง และ ยังช่วยยกระดับภาวะโภชนาการและความมั่นคงด้านอาหารให้ผู้คนจากหลายพื้นที่ทั่วโลก… สถิติจาก NOAA Fisheries ในสังกัดองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า… การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วโลก ให้ผลผลิตมากกว่า 50% ของปริมาณอาหารทะเลทั้งหมดที่ผลิตเพื่อการบริโภคในสหรัฐอเมริกา และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง