พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ…

Thailand Space Law

ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาท และ มีส่วนสำคัญกับชีวิตประจำวันของประชาชน ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศในระดับโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศพบว่า… ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศ และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องมากกว่า 35,600 กิจการ ซึ่ง 95% เป็น SMEs และ Startup… ธุรกิจเหล่านี้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางต่อเศรษฐกิจ และ สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ราว 56,122 ล้านบาท… ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ทางกฏหมาย และ องค์กรเพื่อรองรับกิจการอุตสาหกรรมอวกาศเหล่านี้ ที่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ทั้งความต้องการของภาครัฐ และ เอกชนที่จะต้องการใช้ประโยชน์จากอวกาศมากขึ้น รวมถึงรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อน และ พัฒนาประเทศไทยของเรา

การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติครั้ง 4/2563 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ….. ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในวันนั้น ได้มอบหมายให้ GISTDA หรือ The Geo-Informatics and Space Technology Development Agency หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. …..

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564… ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ออกมาแจ้งข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า… ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแล้ว และ จะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา และการพิจารณาของรัฐสภาก่อนที่จะประกาศบังคับใช้ต่อไป

ด้าน ผอ. GISTDA… ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้ความเห็นว่า… กฎหมายฉบับนี้ จะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อม และ รองรับการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ หรือ New Space Economy ที่เน้นบทบาทร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชน… เป็นกฏหมายที่ให้การดูแลกิจการนิติบุคคลของไทย ส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมอวกาศของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างมาตรฐานของกิจการอวกาศประเทศไทย ตลอดจนดูเเลการประสานงานกับหน่วยงานอวกาศของต่างประเทศ ทำให้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เกิดการลงทุน สร้างรายได้ และการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศ

สาระสำคัญของร่างกฏหมายร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ….. ฉบับนี้จะบังคับใช้ต่อการดำเนินกิจการอวกาศครอบคลุม… 

  1. ในราชอาณาจักร 
  2. นอกราชอาณาจักร หรือ ในอวกาศโดยบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
  3. นอกราชอาณาจักรโดยใช้พื้นที่ที่ประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตย หรือ โดยใช้เรือ อากาศยาน ยานพาหนะ หรือ วัตถุอวกาศซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย เว้นแต่กิจการอวกาศที่อยู่ในราชการทหารเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ หรือ หน่วยงานของรัฐตามประกาศของคณะกรรมการ

นอกจากนั้น… ยังกำหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ… มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในการจัดทำนโยบายและแผนกิจการอวกาศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี… การประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ… การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ และ การกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ

และกำหนดให้ สำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ เป็นนิติบุคคล… มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น และ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับ ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการอวกาศ ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายและแผนกิจการอวกาศ… และ ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี

ส่วนสาระสำคัญด้านการละเมิดและบทลงโทษ… ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ….. ฉบับนี้ได้กำหนดให้ “รัฐบาลไทยต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศจากความเสียหายใดๆ ต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมอวกาศ วัตถุอวกาศ หรือ การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาตได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เมื่อรัฐบาลได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลที่สามแล้ว ให้รัฐบาลมีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น”

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดโทษ โดยกำหนดให้ผู้ใดที่ดำเนินกิจกรรมอวกาศโดยไม่มีใบอนุญาต หรือส่งวัตถุอวกาศโดยไม่ได้จดทะเบียน หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนผู้ที่ไม่แจ้งการดำเนินกิจกรรมอวกาศต่อผู้อำนวยการ หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรมอวกาศไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกาศไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท ในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง… และ ผู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

กว่าจะได้เรื่อง และ ได้ร่างกฏหมายอวกาศจริงจังขั้นนี้… ผู้หลักผู้ใหญ่และครูบาอาจารณืหลายท่านที่ผมพอรู้จัก เคลื่อนไหวผลักดันและพูดถึงมานานกว่าสามปีทีเดียวครับ… แต่ปานนั้น ความเห็นแย้งและเสียงหัวเราะเยาะก็ยังวนกลับไปคำพูดเดิมๆ ซึ่งท่านทั้งหลายคงจะได้ยินซ้ำเมื่อร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ….. เข้าสภา ซึ่งก็หมดห่วงแล้วหล่ะว่าจะถูกตีตก และ คงทำให้เสียงคัดค้านหรือเย้ยหยันถากถางหมดความหมายไป

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

รู้จักรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน… แปดริ้ว-นครปฐม

หลังประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 26 ที่ผ่านมา ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า… ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการรถไฟชานเมือง 2 โครงการ ได้แก่ สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ระยะทาง 8.84 กม. เงินลงทุน 6,570.40 ล้านบาท และสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา ระยะทาง

GHB NPA 12.12

ถอดบทเรียนแคมเปญ 12.12 จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

มหกรรม 12.12 ประมูลบ้านออนไลน์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เปิดประมูลทรัพย์ NPA พร้อมกัน 111 รายการ ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 10.00–11.00 นาฬิกา… จำหน่ายทรัพย์ได้ถึง 42 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 59.475 ล้านบาท

Tram Phuket

ความคืบหน้า… รถไฟฟ้าภูเก็ต

คุณภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ช่วงสนามบินภูเก็ต–ห้าแยกฉลอง ระยะทาง 42 กิโลเมตร วงเงิน 35,201 ล้านบาทแล้ว

คุณภาพอากาศใน Smart City

ผมอยู่เชียงใหม่ในวันที่คุณภาพอากาศเลวร้ายขึ้นอันดับหนึ่งของโลก สภาพเมืองท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆ ของไทยใกล้วันสงกรานต์ในปีนี้… เงียบเหงาและวังเวงน่าใจหาย