พระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน หรือ Capital Gains Tax… เพื่อวิสาหกิจริเริ่มใหม่

Thailand Capital Gains Tax

คนทำสตาร์ทอัพ หรือ Startup หรือ วิสาหกิจริเริ่มใหม่ หรือที่กระทรวงอุตสาหกรรมใช้คำว่าวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ชอบใช้ทับศัพท์ว่า Startup และถ้าต้องนิยามด้วยภาษาไทยสูงศักดิ์หน่อยก็จะเรียกว่า “วิสาหกิจริเริ่มใหม่” มากกว่า… เพราะสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นแค่การตั้งธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังใช้โมเดลการสร้างรายได้แบบใหม่ ซึ่งหลายกรณีมีอะไรใหม่มากมายในเนื้องาน และ การลงทุนลงแรง

นานมาแล้วที่วงการสตาร์ทอัพไทยถามหา Unicorn Startup หรือ สตาร์ทอัพที่มีมูลค่ากิจการถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… ประเทศไทยเพิ่งมีปรากฏการณ์ Unicorn เพียง 2-3 ราย เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยถูกเมินจากนักลงทุนทั้งใน และ ต่างประเทศนั้น… ก็ด้วยระบบนิเวศทางการลงทุนในประเทศไทยสำหรับสตาร์ทอัพ เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านมาเลเซีย และ สิงคโปร์ หรือ แม้แต่อินโดนิเซียแล้ว… ประเทศไทยยังมีการบ้านที่ต้องสะสางสร้างทำ และ พัฒนาระบบนิเวศอีกมาก… โดยเฉพาะประเด็นภาษีเงินลงทุน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองที่สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ DCT ภายใต้การนำของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ และ เครือข่ายพันธมิตร ทั้ง NSTDA หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ… NIA หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ก.ล.ต. ซึ่งได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง และ กรมสรรพกร เพื่อออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน หรือ Capital Gain Tax สำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย… โดยรัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติตามข้อเสนอของสภาดิจิทัลไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นเครื่องมือทางยุทธศาตร์สำหรับดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของไทย รวมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน… ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประกาศใช้กฎหมายนี้ได้ประมาณไตรมาสแรกของปีนี้… โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพไทยรายใหม่ ให้ถึง 5,000 รายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่า… ถือเป็นความสำเร็จ และเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจในประเทศไทย นับจากนี้ สภาดิจิทัลฯ จะเร่งดำเนินการประสานและร่วมทำงานในการออก พ.ร.ฎ. ฉบับนี้อย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุน ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสตาร์ทอัพแก่ผู้ประกอบการไทยให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้นอกเหนือจากภาพการลงทุนแล้ว สภาดิจิทัลฯ ยังคงให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนา Ecosystem ให้แข็งแกร่ง โดยจะเน้นพัฒนากำลังคนดิจิทัลให้เทียบเท่าระดับสากล คือ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลในกลุ่มทักษะขั้นสูง 3.5 ล้านคนภายในปี 2570 โดยจะมีการสร้างมาตรฐานและใบรับรองหลักสูตรสำหรับทักษะดิจิทัลขั้นสูง โดยจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะของกำลังคน การพัฒนาแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ที่ได้รับการรับรอง สนับสนุนให้มีการเลือกเรียนในสาขาดิจิทัลขั้นสูงมากขึ้น รวมทั้งการดึงผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการพัฒนาและเพิ่มจำนวนกลุ่มแรงงานดิจิทัลขั้นสูงในอนาคต

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ซึ่งมีสาระพิจารณาพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน หรือ Capital Gain Tax โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานที่ประชุม… ก็ได้เห็นชอบในมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ และ ได้มอบหมายให้สภาดิจิทัล… กระทรวงการคลัง และ กรมสรรพากร หาข้อสรุปในการในการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา เพื่อออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ปี 2559 (ฉบับที่ 597) และ ปี 2560 (ฉบับที่ 636) เพื่อรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายเลขานุการ และ ศบศ. ภายใน 30 วัน… และยังมอบหมายให้ทางสภาดิจิทัลเป็นหน่วยงานหลักในการหารือร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรงการคลัง  และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันบูรณาการและกำหนดแนวทางพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศ

ด้านนักลงทุน… คุณศรัณย์ สุตันติวรคุณ ในฐานะนายกสมาคม Thai Venture Capital Association หรือ TVCA และ ผู้บริหาร  N-Vest Venture Co., Ltd กล่าวว่า… พ.ร.ฎ.การยกเว้นภาษี Capital Gains Tax ฉบับนี้ถือว่าเป็นสร้างสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งเสริมศักยภาพการลงทุนให้กับสตาร์ทอัพและ Tech Companies ได้อย่างมาก อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ อาจไม่ใช่ปัจจัยดึงดูดให้ต่างชาติย้ายฐานการลงทุนมาประเทศไทยในทันที แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตสู้กับประเทศอื่นได้ และ จะทำให้สตาร์ทอัพไทยสามารถดึงบุคลากรที่มีศักยภาพจากทั่วโลกมาร่วมสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านคุณณิชาภัทร อาร์ค จาก Openspace Ventures ก็ร่วมให้ความเห็นว่า… การยกเว้นภาษี Capital Gains Tax ครั้งนี้จะช่วยดึงดูดเงินลงทุนเข้าไทยมากขึ้น ซึ่งการตัดสินใจเลือกลงทุนในสตาร์ทอัพจะพิจารณาหลายปัจจัย ตั้งแต่แผนธุรกิจและศักยภาพของสตาร์ทอัพ… Market Size… การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงการพิจารณาเรื่องนโยบายภาษีของประเทศที่จะเข้าลงทุนด้วย… 

ขอบคุณเนื้อข่าวจาก Thansettakij.com ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Small Restaurant

Restaurant 2021 and Beyond… ร้านอาหารในวิบากกรรมที่ยังไม่จบสิ้น

ร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ หรือ Full Service อาจฟื้นตัวเล็กน้อยเพียง 0.7%… ในขณะที่ ร้านอาหารที่ให้บริการจำกัด หรือ Limited Service… และ ร้านอาหารข้างทาง หรือ Street Food โดยเฉพาะราคาระดับเริ่มต้น-กลาง ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงไตรมาสแรกของปี รวมถึงการเข้ามาขยาย Segment และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการรายกลาง-ใหญ่ คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ 2.4% และ 2.0% ตามลำดับ

Cloud

การลงทุนกับเทคโนโลยี… หลักคิดและแนวทาง

มีกรณีศึกษามากมายที่ระบุว่า การลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร มักจะกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า จึงมีการค้นคว้าวิจัยกันเป็นเรื่องเป็นราวจนพบทฤษฎีสำคัญ ที่สามารถถอดเป็นโมเดลเพื่อใช้วางแผนการลงทุนและนำใช้งานเทคโนโลยีใหม่ให้ราบรื่นกว่า

ข้าวไทยในเวทีโลก

ในภาวะปกติ… แต่เดิมประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ ประมาณ 9–9.5 ล้านตันต่อปี… สถานการณ์ในปี พ.ศ. 2562 ไทยส่งออกข้าวรวมได้เพียง 7.58 ล้านตัน… โดยสถิติการส่งออกช่วงเดือน มกราคม–เมษายน ปี พ.ศ. 2562 ไทยส่งออกข้าวได้ 3.11 ล้านตัน… ในขณะที่ช่วงเดือน มกราคม–เมษายน ของปี พ.ศ. 2563 ไทยส่งออกข้าวได้เพียง 2.11 ล้านตัน

El Salvador Bitcoin

El Salvador Bitcoin… บิทคอยน์ถูกกฏหมายที่เอลซัลวาดอร์

สุดยอดข่าวดีของ Bitcoin และ Cryptocurrencies ในสัปดาห์ที่ผ่านมา… คงไม่มีอะไรโดดเด่นไปกว่า ประธานาธิบดี Nayib Armando Bukele Ortez หรือ Nayib Bukele หรือ นายิบ บูเคเล วัย 40 ปีของประเทศเอลซัลวาดอร์ หรือ El Salvador ในอเมริกากลาง… ได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเสนอให้ Bitcoin เป็นสกุลเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และ รัฐสภาเอลซัลวาดอร์ก็ลงมติให้เอลซัลวาดอร์ เป็นประเทศแรกในโลกที่รับรองให้ Bitcoin เป็นสกุลเงินถูกกฏหมาย