Thai Stop Covid Plus…

COVID Cert

แผนการเปิดประเทศใน 120 วัน หรืออีกราว 4 เดือนนับจากนี้… ดูเหมือนเสียงตอบรับที่เห็นเป็นข้อมูลในมือผมตอนนี้จะค่อนข้างเป็นบวก และ เห็นหลายฝ่ายกระตือรือร้นร่วมมือช่วยเหลือรัฐบาล และคณะทำงานทุกฝ่ายในการฝ่าวิกฤตโควิดคราวนี้… โดยเฉพาะฝั่งหอการค้าไทยที่เดินหน้า “อยากให้ช่วยอะไรขอให้บอก” จนเห็นความร่วมมือหลายอย่างต่อตรงเข้าหาธุรกิจการค้าที่อ่อนแรงมานาน… แม้จะยังขาดพร่องความช่วยเหลืออีกมาก แต่ก็มีบางส่วนถูกช่วยให้เห็นกันบ้างแล้ว

ส่วนที่อาจจะมีข่าวน้อยหน่อย แต่ผมคิดว่าสำคัญมากเหลือเกินกับเศรษฐกิจในระหว่างนี้ และ หลังวิกฤตคลี่คลายก็คือ… ความเชื่อมั่นของสินค้าและบริการในประเทศไทย และสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศ ซึ่งชัดเจนว่าทุกตลาดจะเข้มงวดเรื่องเชื้อโรค และ การปนเปื้อน… ซึ่งความเคลื่อนไหวของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ดูแลขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลในมือผมก็เห็นการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะขอแกมบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ประเมินตนเองผ่านแบบประเมิน Thai Stop Covid Plus และ Thai Save Thai ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564… โดยคาดโทษฝ่าฝืนกรณีไม่ปฎิบัติก็จะมาตรการลงโทษด้วย… ซึ่งไม่บ่อยที่จะเห็นคำขอมาพร้อมคำขู่ และ รายงานล่าสุดพบว่ามีโรงงานที่ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus แล้วเกินหมื่นแห่งของโรงงานทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 64,000 โรง

ซึ่งแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบการจะใช้ตัวชี้วัดตามแบบประเมิน 44 ข้อ โดยจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตนเองของสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน ตามมาตรการหลัก เช่น ด้านการป้องกัน โรงงานของท่านตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงานหรือไม่

มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด เช่น โปรแกรมไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูลหรือไม่

ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาน ประกอบการหรือไม่

มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก โดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การอนุญาตให้ทำงานที่บ้าน กรณีงานสามารถทำที่บ้านได้ จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร ให้เหลื่อมกันหรือไม่

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีสถานประกอบกิจการมีประตู หน้าต่าง ควรเปิดประตู หน้าต่าง เป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหรือไม่

สำหรับมาตรการเสริม ในสถานประกอบการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป เช่น มีนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 Steering Committee หรือไม่

และ มีแผนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อ และมีการ ซักซ้อมแผนหรือไม่

นอกจากนั้น… กรมอนามัยในฐานะเจ้าภาพแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus ยังเร่งผลักดันให้สถานประกอบการ กิจการท่องเที่ยว หรือ แม้แต่ครัวเรือน เข้าไปทำแบบประเมินด้วยตนเองได้ที่ เวบไซต์ Thai Stop Covid Plus ได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ข้อมูลบนแบบประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานประกอบการให้ปลอดภัยเชื่อมั่นได้… ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ นับจากนี้น่าจะมีระเบียบ และ มาตรการกำกับดูแลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานใหม่หลังโควิดตามกรอบของกรมอนามัย… และ คงไม่มีอะไรย่อย่อนกว่านี้ไปอีกนาน

รีบทำกันเถอะครับ… ช่วยกันทำหนึ่งอย่างที่ทำได้!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Dunning Kruger Effect… กว่าจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้

ปี 1999 นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกันสองท่านจาก Cornell University นาม David Dunning และ Justin Kruger ได้ตีพิมพ์รายงานการวิจัยในวารสารทางจิตวิทยาว่า พวกเขาให้นักศึกษาทำข้อสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ และความรู้เรื่องไวยากรณ์ แล้วให้ประเมินว่า ตนเองน่าจะได้คะแนนอยู่ในอันดับที่เท่าใด จากต่ำสุด 1 และสูงสุด 100 เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น

GIS

นโยบายประเมินราคาที่ดินด้วย GIS และ Machine Learning โดยกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ได้นำเทคโนโลยี GIS หรือ Geographic Information System หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กรมธนารักษ์สามารถดำเนินการประเมินราคาที่ดินภายใต้โครงสร้างของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาที่ดินให้สอดคล้องกับราคาตลาด สร้างความโปร่งใส มีความแม่นยำสูง

New Tech Infrastructure

New Tech Infrastructure… โครงสร้างพื้นฐานใหม่

คำอย่าง Supply Chain, Logistics, IoT, Big Data, AI ถือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่สำคัญของชาติอย่างแน่นอนที่ทั้งหมดนั่นรวมเอาถนนสะพานร้านค้าโรงงานและแพลตฟอร์มเอาไว้หมดแล้ว… และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่า โครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่นี้ จะสร้างโมเดลเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ที่สามารถปรับตัวเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายได้อย่างดีในอนาคต

AirBNB, SAMARA.COM และ Project Backyard

วันนี้ผมยังวนอยู่แถวๆ Sharing Business ต่ออีกวันน๊ะครับ ถ้าใครยังไม่รู้จัก AirBNB เจ้าของแพล็ตฟอร์มที่พักคนเดินทางที่มีห้องพักให้เลือก มากกว่าโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดที่เปรียบเทียบตัวเลขกันไม่ได้เลย หลายปีผ่านมานี้ AirBNB ไม่เพียงแต่จะเป็นแพล็ตฟอร์มจองที่พัก เพราะ AirBNB เชื่อมโยงคนแปลกหน้าจากทุกมุมโลกเข้าหากัน เชื่อใจกัน และแบ่งปันกัน