บสย. Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs

1 สิงหาคม 2022… คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปเป็นประธานเปิดงาน Rebranding ของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ซึ่งประกาศแผน Digital Transformation โดยสร้างอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้แคมเปญ “บสย. BEYOND BORDERS ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด” ผ่านแนวคิด “Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs”

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า… ตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการค้ำประกันสินเชื่อ หรือ Port Guarantee Scheme 10 หรือ PGS10 ตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เสนอขอวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท และ สินเชื่อไมโคร วงเงินอีก 3.5 หมื่นล้านบาท… โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้… คาดว่าวงเงินและรายละเอียดโครงการน่าจะเป็นไปตามที่ บสย. เสนอมา

การ Rebranding BEYOND BORDERS : ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด… บสย. จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของ บสย. ทั้งรูปแบบธุรกิจ และ โครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ บสย. มีบทบาทที่ชัดเจนต่อภาคธุรกิจ และ เข้าถึงง่ายมากขึ้น ภายใต้ยุคสมัยที่การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal รวมถึงกระแส Digital Disruption ที่เข้ามามีบทบาทและผลกระทบมากขึ้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 หรือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการบริโภคภายในประเทศ และ ภาคการต่างประเทศที่ชะลอตัวลง กระทรวงการคลังได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ และ ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งถือว่าเป็น Engine Of Economic Growth ที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 34% ของ GDP นั้น… กระทรวงการคลังก็ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ และ สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินทุนหมุนเวียนในการประคับประคองธุรกิจ รักษาการจ้างงาน รวมถึงเป็นเงินลงทุนเพื่อฟื้นฟู และ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้… โดยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านมาตรการด้านการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านสินเชื่อต่ำ เพื่อลดต้นทุนในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs… มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้อย่างทั่วถึง และ มาตรการพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาอยู่ในช่วงก่อนเกิด COVID-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

บสย. จะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อผู้ประกอบการ SMEs และ แหล่งเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านความรู้การเงิน และ ด้านเทคโนโลยี และ การดำเนินการให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้น Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model

รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของมาตรการด้านการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินมาตรการ รวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเพื่อปรับปรุงและออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดูแลผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที… การ Rebranding องค์กร ของ บสย. ในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการพัฒนาองค์กร เพื่อปรับภาพลักษณ์ของ บสย. ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้า อย่างมีระบบ มีบทบาทที่ชัดเจนขึ้น และ เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ส่งเสริมภารกิจหลักของ บสย. ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรที่พร้อมจะให้บริการความรู้ทางการเงิน และ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ส่วนถ้อยแถลงของคุณพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ขึ้นกล่าวกล่าวมอบหมายแนวทางและนโยบายการกำกับ บสย. ในยุคดิจิทัลว่า… ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บสย. เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือรัฐที่ช่วยลดช่องว่าง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีมากกว่า 3.2 ล้านราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Restart และ Startup ที่กำลังฟื้นตัวและเริ่มต้นกิจการ ที่ต้องการสินเชื่อในระบบ บทบาทของ บสย. จึงมีความสำคัญต่อการสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ

นอกจากนั้น… คุณพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ยังมอบหมายให้ บสย. เพิ่มบทบาทการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ SMEs และ สนับสนุนการยกระดับเกษตรกรไทย สู่เกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูง โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Bio-Economy ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 บทบาทมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เห็นได้จากผลดำเนินงาน บสย. ในปี พ.ศ. 2564 ที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อกว่า 245,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อกว่า 220,000 ราย โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 มียอดค้ำประกันสินเชื่อ 92,000 ล้านบาท ได้รับสินเชื่อกว่า 68,000 ราย

ด้านคุณนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. กล่าวว่า… บสย. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในทศวรรษใหม่ด้วย Digital Technology ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปี ได้ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อสะสมมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท และ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อมากกว่า 740,000 ราย รักษาการจ้างงานมากกว่า 11 ล้านอัตรา สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 5.7 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2564… บสย. ได้ช่วยค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า 220,000 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง Micro ประมาณ 73% แต่ยังมีผู้ประกอบการ SMEs อีกมาก และ กลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงินอีกกว่า 3 ล้านราย

“บสย. BEYOND BORDERS ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด” คือหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ ตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน บสย. ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ยกระดับการบริการ “ค้ำประกันสินเชื่อ” ด้วยนวัตกรรม Digital Technology เชื่อมโยงและพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไม่มีที่สิ้นสุด มีความร่วมสมัยในยุคดิจิทัล ภายใต้ 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ

1. สร้างภาพจำให้ชัดขึ้น ใน 2 บทบาทหลัก คือ 

1.1 บทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs มุ่งสู่ Digital Credit Enhancer ในการให้บริการและการดูแลลูกค้า SMEs รวดเร็ว รอบคอบ ใช้ Digital Technology เป็นเครื่องมือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสินเชื่อ และ ลดการพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มไมโคร ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เข้าถึงสินเชื่อ ด้วยหนังสือค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ใช้แทนหลักทรัพย์การยื่นกู้กับสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านเครดิต หรือ Credit Cost

1.2 บทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินผ่าน F.A. Center หรือ Financial Advisor เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy

2. ภาพลักษณ์ใหม่ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหลาย Generation ได้เข้าใจบทบาท และเข้าถึง บสย. ง่ายขึ้น

ทั้งกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้สูงวัยที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านการเชื่อมโยงในระบบนิเวศ Ecosystem ที่มีหลากหลายรูปแบบ

3. ตอบโจทย์กระแส Digital Disruptions 

ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สู่ทศวรรษใหม่ บสย.สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่จากภายในสู่ภายนอก โดยใช้ Digital เป็นตัวขับเคลื่อน และผลักดัน บสย.เข้าสู่ระบบ Digital Ecosystem เชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs สู่ Platform Online ทั้งการบริหารทางการเงิน Digital Lending และค้าขายออนไลน์ผ่าน e-Market Place

อัตลักษณ์ใหม่ บสย. ใช้สัญลักษณ์ Infinity แสดงถึงการช่วยเหลือ SMEs ไม่มีที่สิ้นสุด ตอกย้ำพันธกิจหลักของ บสย. เป็นหลักค้ำประกันครบวงจร โลโก้มีลักษณะเอียงและมีทิศทางพุ่งขึ้นด้านบน สื่อถึงการเติบโตไปข้างหน้า ปรับลุกให้ดูรวดเร็วในยุคดิจิทัล พร้อมหางตัว “ส” ชี้ขึ้น 30 องศา สื่อความหมาย 30 ปี บสย. ด้วยโทนสีน้ำเงิน-ฟ้า สร้างการจดจำ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง สู่บริบทใหม่ และระบบนิเวศดิจิทัล… ภาพลักษณ์ใหม่ บสย. ยังยึดตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน เพิ่มจำนวนการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น และการสนับสนุนการสร้างคุณค่าทางสังคม ช่วยผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มที่มีโอกาสน้อย เช่น Micro SMEs ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้มีโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ การให้ความรู้ทางการเงิน และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

MYANMAR POLITICS MILITARY

ความมั่นคงในเมียนมาร์กับเสถียรภาพของไทยและภูมิภาคอาเซียน

นับตั้งแต่ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่า หรือ National Unity Government หรือ NUG ได้ประกาศสงครามกับระบอบเผด็จการทหารเมื่อวันที่ 7 กันยายน ปี 2021 เป็นต้นมา ก็มีความเคลื่อนไหวของ PDF ในปฏิบัติการทางทหารชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งเดือนเศษที่ผ่านมา… ซึ่งมีปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั่วดินแดนเมียนมาร์ โดยไม่เว้นแม้แต่กรุงเนปิดอว์

Biometric facial recognition on a smartphone

Biometric Authentication… รูปแบบการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพส่วนบุคคล

ข้อมูลทางชีวภาพส่วนบุคคลเช่น ลายนิ้วมือ น้ำเสียง ใบหน้า หรือ ม่านตา… แม้จะปลอดภัยสูง ปลอมยาก และ ใช้สะดวกสบาย… ซึ่งก็สามารถใช้ยืนยันตัวตน และ ปกป้องสิทธิ์ได้ค่อนข้างดี แต่ก็มีจุดอ่อนมากมายตั้งแต่เรื่องสยองขวัญเหมือนในหนัง ที่อาชญากรสามารถตัดนิ้ว หรือ ควักลูกตาไปเปิดตู้เซฟก็ยังได้… รวมทั้งจุดอ่อนแบบตลกร้าย แบบร้องคาราโอเกะเส้นเสียงแตกจนใช้เสียง Login อะไรไม่ได้… หรือกาวตราช้างหยดโดนนิ้วที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ หรือ โดนคู่สมรสตบคางโย้ตาบวมจนถ่างไม่ขึ้น!!!

GIS

นโยบายประเมินราคาที่ดินด้วย GIS และ Machine Learning โดยกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ได้นำเทคโนโลยี GIS หรือ Geographic Information System หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กรมธนารักษ์สามารถดำเนินการประเมินราคาที่ดินภายใต้โครงสร้างของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาที่ดินให้สอดคล้องกับราคาตลาด สร้างความโปร่งใส มีความแม่นยำสูง

ประกาศกรมอนามัยเรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือ ปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565

ความร้อนแรงของกระแสกัญชง–กัญชาซึ่งเป้าหมายหลักของการปลูกก็เพื่อการบริโภค ซึ่งมีแรงส่งถึงธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และ ยารักษาโรคที่บอกได้คำเดียวว่า… ฝุ่นตลบและสับสนกับข้อมูลข่าวสารในยุคแชร์ไวซึ่งไม่ช้าไม่นานย่อมเกิดปัญหาบางอย่างหรือหลายอย่างขึ้นมาแน่… โดยเฉพาะความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อการนำใบกัญชามาประกอบหรือปรุงอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบกิจการอาหาร ที่มีนำส่วนต่างๆ ของพืชกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษไปใช้ในอาหาร โดยขาดการใช้ที่รัดกุมเพียงพอ อันอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพได้