TARA… สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

Robotics

ข่าวจาก BOI หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวช่วงต้นเดือนกันยายน ปี 2021 นี้ว่า… ขณะนี้มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โดยการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

โดยข้อมูลครึ่งปีแรก ตั้งแต่ 1 มกราคม–30 มิถุนายน ปี 2021 มียอดคำขออยู่ที่ 28 โครงการ มูลค่า 5,700 ล้านบาท… เพิ่มขึ้น 4,000 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดคำขอ 19 โครงการ มูลค่า 1,700 ล้านบาท… อันเนื่องมาจากหลายอุตสาหกรรม เกิดขาดแคลนแรงงานจากปัญหาโควิด จึงได้ปรับแผนลงทุนนำ “หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” เข้ามาแทนที่แรงงาน รวมถึงการมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นแต่ราคาถูกลงด้วย

ทั้งนี้ BOI ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ “ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี” ในสัดส่วน 50% ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน… รวมถึงการ “ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร”  และ หากโรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติในประเทศ หรือ Local Content ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าระบบอัตโนมัติที่มีการปรับเปลี่ยน… ก็จะได้รับ “ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี” ในสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนด้วย

ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งอยู่หน้างานเจรจากับนักลงทุน และ ใกล้ชิดทั้งกับโรงงานอุตสาหกรรมเดิม และ กลุ่มทุนใหม่… กำลังเคลื่อนไหวให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงงาน โดยสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนภาคการผลิตด้วยการนำ IoT และ 5G มาใช้ รวมทั้งหุ่นยนต์ และ ระบบออโตเมชั่น เข้ามาทดแทนแรงงาน และ มีข้อมูลว่า… มีผู้ประกอบการ และ โรงงานอุตสาหกรรม สนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โดยเฉพาะประเด็น  “ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี” ในสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน… โดยไม่มีเงื่อนไข Local Content

หมายความว่า… โรงงานส่วนใหญ่ใน EEC อยากขอนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตทั้ง IoT หุ่นยนต์ และ ออโตเมชั่นได้ทั้งหมด โดยยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มที่… โดยไม่ถูกบังคับให้ “ต้องเลือก” เทคโนโลยีในประเทศด้วย

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า… สามสี่ปีที่ผ่านมา มีการนำเรื่องหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีการตั้งเป้าไว้ 5 ปี จะต้องมีการลงทุน 400,000 ล้านบาท แต่ทำมาได้ประมาณ 1-2 ปีเกิดโควิดระบาดขึ้นภายในประเทศ ทำให้แผนงานสะดุดไป… จึงปรากฏมีการลงทุนเพียง 110,000 ล้านบาท

แต่ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดี… เพราะสามารถสร้างผู้บูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ System Integrators หรือ SI ขึ้น… โดยสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ Thai Automation and Robotics Association หรือ TARA มีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็น 300 บริษัท จากเดิมมีเพียงประมาณ 40 บริษัทเท่านั้น

ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ กรรมการบริหารบริษัท เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์ จำกัด… ผู้ผลิต นำเข้า ออกแบบและติดตั้งระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่ ในฐานะนายกสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ TARA กล่าวว่า… ลูกค้าหลักของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะอยู่ใน 2 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์… แต่หลังจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง ที่ไม่เคยใช้หุ่นยนต์หันมาสนใจใช้หุ่นยนต์มากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าวที่ขาดแคลน รวมทั้งแรงงานที่ต้องถูกกักตัว ทำให้ยอดขายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เคยลดลงไปพลิกฟื้นกลับมา โดยช่วง 7 เดือนแรกของปี 2021… โดยยอดขายทั้งระบบเติบโตขึ้นราว 15-20%

สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ หรือ Thai Automation and Robotics Association หรือ TARA ประกอบด้วยสมาชิกนิติบุคคลไทยที่ทำธุรกิจทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และยังมีสมาชิกกิตติมศักดิ์ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีผลงานด้านระบบอัตโนมัติ หรือ หุ่นยนต์เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจะได้ดำรงค์สมาชิกภาพโดยการรับเชิญจากสมาคม 

จุดประสงค์ของสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย ประกอบด้วย

  • เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงประสานความร่วมมือทางธุรกิจในหมู่สมาชิก เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึงวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกของสมาคม หน่วยงาน และ องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์และอุดมการณ์สอดคล้องกัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการค้า 
  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึง การวิจัยและค้นคว้านวัตกรรม สัมมนา อบรม และ เป็นที่ปรึกษาการประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ประเด็นเรื่องการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศนั้น โดยส่วนตัวมีข้อมูลในมือมากมายยืนยันว่า วิศวกรไทยทำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้เป็นเลิศมานาน… ผมมีเพื่อนหลายคนที่เดินสายทำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้โรงงานนับร้อยโรงในประเทศ และอีกหลายสิบแห่งในเวียดนาม อีกหลายสิบโรงในอินโดเซีย มาเลเซีย และ แม้กระทั่งจีนซึ่งไม่มีวันลดตัวไปจ้างวิศวกรจากไต้หวันหรือญี่ปุ่น… โดยส่วนตัวจึงมองว่า… กรณีการส่งเสริมการลงทุนในประเด็น “ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี” ในสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุน “อุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติในประเทศ หรือ Local Content” ไม่น้อยกว่า 30% ซึ่งถือว่าไม่ได้มากหรอกครับ ถึงแม้ว่าแบบแปลนโรงงานโดยทั่วไปจะกำหนดลักษณะเฉพาะ หรือ Spec ละเอียดถึงขั้นระบุรุ่นและยี่ห้อมาหมดแล้วก็ตาม… แต่เชื่อผมเถอะ ถ้าไม่บังคับใช้ Local Content ให้วิศวกรไทยได้แสดงฝีมือ และ ได้ตังค์โดยไม่ต้อง “เหมาช่วง” บ้าง… สุดท้ายแม้แต่นักธุรกิจไทยด้วยกันก็ไม่เคยเชื่อมั่น หรือ เห็นหัววิศวกรไทย… เพราะผลงานถูกทับด้วยสัญญาเหมาช่วงหลายทอดจนไม่มีใครรู้จัก

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Cashless Thailand… กระแสร้อนแรงเหลือเกิน

ผมถือว่าตัวเองเป็นคนในกลุ่ม Startup มาอย่างน้อยก็ 4-5 ปีแล้วครับ… และยังถือว่าตัวเองเป็น Startup สาย Developer ที่ยังต้อง Update ทักษะความสามารถและเทคโนโลยีฝั่ง Programing สม่ำเสมอ เพราะยังหลงไหลการเขียนโค้ดและอะไรอีกหลายอย่างที่ Coding ทำให้ผมต้องขวานขวายและท้าทายตัวเองทุกวัน

Crypto Fear & Greed Index

Fear & Greed Index ที่ใช้อ้างอิงกันในปัจจุบันเป็นบริการข้อมูลฟรีของ Alternative.me ซึ่งจะ Update สถานะวันต่อวันโดยรวบรวมพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของราคา โดยเฉพาะความผันผวนของราคามาวิเคราะห์หาอารมณ์ตลาด ซึ่งพฤติกรรมไล่ราคาแบบ FOMO หรือ Fear Of Missing Out หรือ กลัวตกรถไฟจนเห็นสัญญาณ Panic BUY จะถูกเรียกว่า Greed หรือ โลภ หรือ ตะกละตะกลามซื้อ… ส่วนพฤติกรรมราคาแบบทุบตลาดขายทิ้งทุกราคาจนเห็นสัญญาณ Panic SELL จะถูกเรียกว่า Fear หรือ กลัวลนลาน…

COVID Tourism

สถิติท่องเที่ยวล่าสุดจาก EIC

EIC วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดของภาคการท่องเที่ยวไทยโดยใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของทางการ และ High Frequency Data พบว่า… การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้นตัวได้บ้างโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมหานคร แต่ในภาพรวมยังคงต่ำกว่าระดับช่วงก่อนการ Lockdown อยู่มาก และยังมีแนวโน้มอ่อนไหวต่อความเสี่ยงของการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID19

Price graph

Heikin Ashi… กราฟที่ให้เห็นแรงซื้อแรงขายบนแท่งกราฟ

Heikin Ashi หรือ Heiken Ashi คือชื่อเรียกกราฟแท่งจากค่าเฉลี่ยย้อนกลับ เพื่อติดตาม “แนวโน้มตลาด” ให้แม่นยำขึ้น โดยการกรอง “สัญญาณรบกวน หรือ Noise” บนกราฟราคาสินทรัพย์ออก… ซึ่งกราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick จะสร้างแท่งเทียนจากข้อมูล Open – High – Low – Close เท่านั้น… แต่แท่งกราฟ Heikin Ashi นอกจากจะสร้างแท่งกราฟราคาจากข้อมูล Open – High – Low – Close แล้ว ยังเพิ่มข้อมูล Open – Close ของ Heikin Ashi แท่งก่อนหน้า เข้ามาถ่วงเฉลี่ยเพื่อสร้าง Heikin Ashi แท่งปัจจุบัน…