ผังเมืองเขตเศรษฐกิจแม่สอดและโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้า… ลดความร้อนแรงอสังหาริมทรัพย์ริมฝั่งเมยไปอีกพักใหญ่?

ไหนๆ ผมก็คลี่ East-West Economic Corridor ออกมาอวดเกือบหมดแล้ว ถ้าไม่พูดถึงเขตเศรษฐกิจแม่สอดไปเลย ข้อมูลก็จะไม่ครบซิครับ

เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา มีสื่อบางสำนักเข้าไปสัมภาษณ์คุณชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อพูดคุยถึงภาพรวมการค้าการลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจแม่สอด ที่สองสามปีก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวในฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข้อมูลที่ประธานหอการค้าเล่าผ่านสื่อในวันนั้น ยังมีหลายประเด็นที่ยังคงเป็นอุปสรรค เช่น 

 • ผังเมืองช้าเอกชนชะลอลงทุน
 • กฎหมายข้ามแดนยังบังคับใช้เข้มข้น(ฝ่ายความมั่นคง) นักท่องเที่ยวไม่ไหลเวียนเข้าไทย
 • สะพานข้ามเมยแห่งที่ 2 จะพร้อมเปิดใช้ในปี 2562 แต่คลังสินค้าและศูนย์ขนถ่ายสินค้าฝั่งไทยยังก่อสร้างล่าช้า กำหนดแล้วเสร็จปี 2565 และเปิดใช้ปี 2566

และประเด็นหยุมหยิมอีกพอสมควร ที่มีแต่คนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เท่านั้นที่จะเข้าใจ…

แต่ผมมองว่า… ทุกประเด็นที่ประธานหอการค้าจังหวัดตากท่านเอ่ยถึง เป็นประเด็นเล็กน้อยที่เกิดเพราะทุกฝ่ายลงมือผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย งานลงมือทำ ย่อมพบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายของทุกกลไกที่เกี่ยวข้อง และผมเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนใหญ่แน่นอน แต่ความห่วงใยของหอการค้าจังหวัดตาก ก็เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆ สู่เป้าหมายใหญ่เดียวกัน

ถึงตรงนี้ผมมีข้อมูลจาก TAK-SEZ (Tak Special Economic Development Zone) มากางให้เห็นภาพใหญ่ๆ ด้วยกันครับ!

แผนงานโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก

แผนงานระยะเร่งด่วน

 1. การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
  โดยผลการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณกระทรวงคมนาคมได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดังนี้
  – แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรซึ่งมีแผนดำเนินการในปี 2557 – 2564 แบ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 40 โครงการวงเงิน 120,294.94 ล้านบาทและโครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากร 10 โครงการ 5,146.87 ล้านบาทซึ่งรวมถึงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 ด้วย
  – แผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมจ.ตากวงเงิน 9,097 ล้านบาท
 2. การจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
  ราษฎรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบปัญหาวิกฤติน้ำทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีคือในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรในเขตตำบลพระธาตุผาแดงตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลแม่สอดประกอบกับจังหวัดได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและแหล่งน้ำดิบในการจัดทำน้ำประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มพื้นที่ชลประทานจำนวน 6,740 ไร่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอดต.พระธาตุผาแดงอ.แม่สอดจ.ตากเนื้อที่ 1,068 ไร่โดยกรมชลประทานได้เสนอเรื่องไปยังกรมป่าไม้เพื่อขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบนพร้อมทั้งได้ตั้งงบประมาณปลูกป่าทดแทนตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2525 แล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้

แผนระยะกลาง และระยะยาว

 1. จัดหาพื้นที่สำหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
  เร่งรัดให้มีการพิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวร “ป่าแม่สอด” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 เนื้อที่ 5,603-0-56 ไร่ เพื่อให้จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2557 ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพป่า รวมถึงมีราษฎรเข้าไปทำกินและใช้ประโยชน์แล้ว
 2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
  การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย สถานที่ตั้งบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ขณะนี้ได้คัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว และอยู่ในขั้นตอนงานสำรวจออกแบบเก็บรายละเอียด เพื่อให้พร้อมดำเนินการทันที่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 – 2560 จำนวน 22,000 ล้านบาท
 3. การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
  กรมการบินพลเรือนคาดว่าจะได้รับงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแม่สอด งบประมาณปกติจำนวน 840 ล้านบาท เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอดเดิมกว้าง 30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ให้มีทางวิ่งกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น-ลงด้านทิศตะวันออก มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559 – 2561 จำนวน 1,073.52 ล้านบาท
 4. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอำเภอแม่สอด
  มีโครงการขยายเส้นทางคมนาคม และการซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น งบประมาณ 1,533.57 ล้านบาท ซึ่งจะขอแปรญัตติขอใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการให้ทันในปี 2558
 5. การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง
  พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาร์ บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้านหนองบัว   ต.หนองบัว อ. อุ้มผาง ระยะทาง ๒๘ กม. งบประมาณ 650 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอ แม่สอดถึงอำเภออุ้มผางให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ
 6. โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)
  จังหวัดตากได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร (กลุ่มย่อย) เพื่อหารือแนวทางการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายทหาร และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก –  แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมในบางจุดเพื่อลดความคดเคี้ยวและลาดชันของเส้นทาง และออกแบบเส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้แนวเส้นทางและอุโมงค์ร่วมกับเส้นทางรถไฟได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้เส้นทาง เพิ่มความสะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 – 90 นาที ให้เหลือเพียง 30 – 40 นาที และส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor (EWEC) รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุนแนวคิดและจัดสรรงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส้นทางรถไฟสายตาก – แม่สอด ต่อไป

การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง

 1. มีการขอขยายเวลา เปิด – ปิดด่านพรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร (สะพานมิตรภาพไทย – พม่า) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานแบบเช้าไป เย็นกลับ ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์เห็นชอบในการขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นเวลา 05.00 – 20.00 ตามเวลาท้องถิ่นเมียนมาร์ (05.30 – 20.30 น. ตามเวลาไทย) โดยข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
 2. มีการขยายพื้นที่การเดินสำหรับผู้ถือบัตรผ่านแดน (Border Pass) ชาวเมียนมาร์ให้เดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในได้เพิ่มเติม โดยให้มีการขยายพื้นที่การเดินทางได้ถึงพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งนี้ ให้จังหวัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่การเดินทางและนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนพิจารณาต่อไป
 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 มอบหมายให้จังหวัด ใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จังหวัดตากจึงประกาศจัดตั้ง “สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ภายในอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น ๔ ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทำพิธีเปิดสำนักงานฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

ข้อมูลหลักมีประมาณนี้ครับ… หลายส่วนล้าช้าและยังไม่สามารถผลักดันได้เต็มที่ตามแผนงานก็จริง

แต่แม่สอด… ก็มาไกลจนแทรงเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ จะตามทันไปแล้ว และแม่สอดมาไกลเกินกว่าจะมีใครมาลดคุณค่าและมูลค่าลงกว่านี้ได้ ทุกการพัฒนา… เริ่มที่อสังหาริมทรัพย์ และทุกการลงทุน… เริ่มที่อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์หัวเมืองชายแดนหลังเขาแห่งนี้ จะยังคงโดดเด่นไปอีกนานแสนนาน แม้ตำนานความร้อนแรงแบบ “ซื้อเช้าขายบ่ายกำไรเท่าตัว” คงไม่มีให้เห็นอีก

…แต่แม่สอด ยังดึงดูดใจผมเหลือเกิน!!!

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

พื้นที่ Bio Economy… ที่ขอนแก่น

สำหรับผม ขอนแก่นถือเป็นเมืองหลวงของอ้อยและน้ำตาล วิวไร่อ้อยหน้าฝนที่กำลังแตกกอที่ขอนแก่น สวยงามสุดลูกหูลูกตาก็มี เศรษฐกิจเมืองหมอแคนแก่นนครนั้น นอกจากอ้อย ยังมีมันสัมปะหลังสลับไร่อ้อยและนาข้าว… การที่… คณะทำงาน Bioeconomy ประชารัฐ เตรียมชง คณะรัฐมนตรีเสนอตั้ง “เขตเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมครบวงจร” มูลค่า 400,000 ล้านบาท นำร่อง 2 จังหวัด ขอนแก่น-นครสวรรค์ คลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-อีสานตอนกลาง นำร่องวัตถุดิบอ้อย-มันสำปะหลัง ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ทางยกระดับสายธนบุรี – ปากท่อ

ก่อนจะมีถนนพระราม 2 หรือถนนสายธนบุรีปากท่อ การเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ต้องใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม วิ่งออกนครปฐมผ่านตัวเมืองราชบุรีก่อนจะวกลงใต้เข้าเพชรบุรี

นายหน้าอสังหาฯ กับคลื่นดิจิตอลดิสรัปชั่น

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาแพล็ตฟอร์ม Properea เมื่อกลางปีที่แล้ว ผมติดต่อสอบถามพูดคุยกับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่สนุกกับการเป็นนายหน้าทั้งที่ทำเป็นอาชีพหลัก เป็นอาชีพเสริมและมือสมัครเล่นหลายท่าน… มีสองสามท่านที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทนายหน้าซื้อขายบ้านที่ดินที่มีทรัพย์อยู่ในมือหลายร้อยรายการด้วย

Hydrogen Economy

Hydrogen Economy… แนวโน้มและทิศทาง 2022-2030

ภาพรวมไฮโดรเจนจากเอกสารชื่อ HYDROGEN INSIGHTS 2021 โดย Hydrogen Council และ McKinsey & Company ได้ออกรายงานพบการลงทุนสร้างโรงแยกก๊าซไฮโดรเจนแบบ Green Hydrogen มีมากถึง 359 ทั่วโลก และเป็นโครงการขนาดใหญ่ถึง 131 โครงการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021… มีเม็ดเงินลงทุนเบื้องต้นราว 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ คาดว่าจะสร้างเศรษฐกิจมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030