Properea

ผังเมืองเขตเศรษฐกิจแม่สอดและโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้า… ลดความร้อนแรงอสังหาริมทรัพย์ริมฝั่งเมยไปอีกพักใหญ่?

ไหนๆ ผมก็คลี่ East-West Economic Corridor ออกมาอวดเกือบหมดแล้ว ถ้าไม่พูดถึงเขตเศรษฐกิจแม่สอดไปเลย ข้อมูลก็จะไม่ครบซิครับ

เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา มีสื่อบางสำนักเข้าไปสัมภาษณ์คุณชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อพูดคุยถึงภาพรวมการค้าการลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจแม่สอด ที่สองสามปีก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวในฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข้อมูลที่ประธานหอการค้าเล่าผ่านสื่อในวันนั้น ยังมีหลายประเด็นที่ยังคงเป็นอุปสรรค เช่น 

 • ผังเมืองช้าเอกชนชะลอลงทุน
 • กฎหมายข้ามแดนยังบังคับใช้เข้มข้น(ฝ่ายความมั่นคง) นักท่องเที่ยวไม่ไหลเวียนเข้าไทย
 • สะพานข้ามเมยแห่งที่ 2 จะพร้อมเปิดใช้ในปี 2562 แต่คลังสินค้าและศูนย์ขนถ่ายสินค้าฝั่งไทยยังก่อสร้างล่าช้า กำหนดแล้วเสร็จปี 2565 และเปิดใช้ปี 2566

และประเด็นหยุมหยิมอีกพอสมควร ที่มีแต่คนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เท่านั้นที่จะเข้าใจ…

แต่ผมมองว่า… ทุกประเด็นที่ประธานหอการค้าจังหวัดตากท่านเอ่ยถึง เป็นประเด็นเล็กน้อยที่เกิดเพราะทุกฝ่ายลงมือผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย งานลงมือทำ ย่อมพบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายของทุกกลไกที่เกี่ยวข้อง และผมเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนใหญ่แน่นอน แต่ความห่วงใยของหอการค้าจังหวัดตาก ก็เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆ สู่เป้าหมายใหญ่เดียวกัน

ถึงตรงนี้ผมมีข้อมูลจาก TAK-SEZ (Tak Special Economic Development Zone) มากางให้เห็นภาพใหญ่ๆ ด้วยกันครับ!

แผนงานโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก

แผนงานระยะเร่งด่วน

 1. การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
  โดยผลการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณกระทรวงคมนาคมได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดังนี้
  – แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรซึ่งมีแผนดำเนินการในปี 2557 – 2564 แบ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 40 โครงการวงเงิน 120,294.94 ล้านบาทและโครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากร 10 โครงการ 5,146.87 ล้านบาทซึ่งรวมถึงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 ด้วย
  – แผนงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมจ.ตากวงเงิน 9,097 ล้านบาท
 2. การจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
  ราษฎรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบปัญหาวิกฤติน้ำทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีคือในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรในเขตตำบลพระธาตุผาแดงตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลแม่สอดประกอบกับจังหวัดได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและแหล่งน้ำดิบในการจัดทำน้ำประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 13.30 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มพื้นที่ชลประทานจำนวน 6,740 ไร่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอดต.พระธาตุผาแดงอ.แม่สอดจ.ตากเนื้อที่ 1,068 ไร่โดยกรมชลประทานได้เสนอเรื่องไปยังกรมป่าไม้เพื่อขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบนพร้อมทั้งได้ตั้งงบประมาณปลูกป่าทดแทนตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2525 แล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้

แผนระยะกลาง และระยะยาว

 1. จัดหาพื้นที่สำหรับรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
  เร่งรัดให้มีการพิจารณาเพิกถอนป่าไม้ถาวร “ป่าแม่สอด” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 เนื้อที่ 5,603-0-56 ไร่ เพื่อให้จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์โลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2557 ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพป่า รวมถึงมีราษฎรเข้าไปทำกินและใช้ประโยชน์แล้ว
 2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย และศูนย์ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
  การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย สถานที่ตั้งบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ขณะนี้ได้คัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว และอยู่ในขั้นตอนงานสำรวจออกแบบเก็บรายละเอียด เพื่อให้พร้อมดำเนินการทันที่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 – 2560 จำนวน 22,000 ล้านบาท
 3. การขยายสนามบินแม่สอดให้มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
  กรมการบินพลเรือนคาดว่าจะได้รับงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงขยายสนามบินแม่สอด งบประมาณปกติจำนวน 840 ล้านบาท เป็นการปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอดเดิมกว้าง 30 เมตร ยาว 1,500 เมตร ให้มีทางวิ่งกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร วิ่งขึ้น-ลงด้านทิศตะวันออก มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน งบประมาณปี 2559 – 2561 จำนวน 1,073.52 ล้านบาท
 4. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในอำเภอแม่สอด
  มีโครงการขยายเส้นทางคมนาคม และการซ่อมแซมเส้นทางรอบเมืองแม่สอดหลายจุด เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น งบประมาณ 1,533.57 ล้านบาท ซึ่งจะขอแปรญัตติขอใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการให้ทันในปี 2558
 5. การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง อ.พบพระ – อ.อุ้มผาง
  พัฒนาเส้นทางเข้าเขตแดนเมียนมาร์ บริเวณบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ ถึงบ้านหนองบัว   ต.หนองบัว อ. อุ้มผาง ระยะทาง ๒๘ กม. งบประมาณ 650 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอ แม่สอดถึงอำเภออุ้มผางให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของการใช้เส้นทางปกติ
 6. โครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)
  จังหวัดตากได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร (กลุ่มย่อย) เพื่อหารือแนวทางการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก – แม่สอด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายทหาร และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการการขุดเจาะอุโมงค์ถนนสายตาก –  แม่สอด รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมในบางจุดเพื่อลดความคดเคี้ยวและลาดชันของเส้นทาง และออกแบบเส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้แนวเส้นทางและอุโมงค์ร่วมกับเส้นทางรถไฟได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้เส้นทาง เพิ่มความสะดวกสบายและลดเวลาในการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 60 – 90 นาที ให้เหลือเพียง 30 – 40 นาที และส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor (EWEC) รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจังหวัดจะได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุนแนวคิดและจัดสรรงบประมาณการขุดเจาะอุโมงค์ถนนและเส้นทางรถไฟสายตาก – แม่สอด ต่อไป

การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง

 1. มีการขอขยายเวลา เปิด – ปิดด่านพรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร (สะพานมิตรภาพไทย – พม่า) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานแบบเช้าไป เย็นกลับ ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์เห็นชอบในการขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นเวลา 05.00 – 20.00 ตามเวลาท้องถิ่นเมียนมาร์ (05.30 – 20.30 น. ตามเวลาไทย) โดยข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
 2. มีการขยายพื้นที่การเดินสำหรับผู้ถือบัตรผ่านแดน (Border Pass) ชาวเมียนมาร์ให้เดินทางเข้าพื้นที่ชั้นในได้เพิ่มเติม โดยให้มีการขยายพื้นที่การเดินทางได้ถึงพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งนี้ ให้จังหวัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่การเดินทางและนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนพิจารณาต่อไป
 3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 มอบหมายให้จังหวัด ใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จังหวัดตากจึงประกาศจัดตั้ง “สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ภายในอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น ๔ ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทำพิธีเปิดสำนักงานฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

ข้อมูลหลักมีประมาณนี้ครับ… หลายส่วนล้าช้าและยังไม่สามารถผลักดันได้เต็มที่ตามแผนงานก็จริง

แต่แม่สอด… ก็มาไกลจนแทรงเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ จะตามทันไปแล้ว และแม่สอดมาไกลเกินกว่าจะมีใครมาลดคุณค่าและมูลค่าลงกว่านี้ได้ ทุกการพัฒนา… เริ่มที่อสังหาริมทรัพย์ และทุกการลงทุน… เริ่มที่อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์หัวเมืองชายแดนหลังเขาแห่งนี้ จะยังคงโดดเด่นไปอีกนานแสนนาน แม้ตำนานความร้อนแรงแบบ “ซื้อเช้าขายบ่ายกำไรเท่าตัว” คงไม่มีให้เห็นอีก

…แต่แม่สอด ยังดึงดูดใจผมเหลือเกิน!!!

Related Posts