Sustainable Tourism Management Standard… มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เครื่องจักรเศรษฐกิจตัวเดียวที่เหลือเป็นความหวังของไทยในไตรมาสสุดท้ายปี 2022 คือการท่องเที่ยว… ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรง และ โดยอ้อมต่างก็พยายามเดินหน้าเปิดการท่องเที่ยว โดยมีดัชนีหลายตัวที่บ่งบอกว่าดีวันดีคืนอย่างชัดเจน… ในขณะที่การดำเนินนโยบายในภาพรวมเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพภายใต้กรอบความยั่งยืนเองก็เข้มแข็งโดดเด่นอย่างน่าสนใจเช่นกัน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2022 ที่ผ่านมา… นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น… โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Management Standard หรือ STMS จาก 7 จังหวัด ทั้งพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่

  1. กระบี่
  2. กำแพงเพชร
  3. ชลบุรี
  4. ตราด
  5. ประจวบคีรีขันธ์
  6. เพชรบุรี
  7. สุโขทัย 

โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. มีภารกิจในการประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐในทุกระดับให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม… ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตระหนักดีว่า ไม่อาจพัฒนาการท่องเที่ยวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพียงลำพังได้

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงต้องการขยายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมาก และ เปรียบเสมือนด่านแรกในการให้คำปรึกษา กำกับดูแล ให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. จึงได้พัฒนาและส่งเสริมการใช้งาน “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ STMS” เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และ ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวโดย สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากล จนถึงปัจจุบันมีองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วถึง 79 องค์กร

มาตรฐาน STMS จะเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของผลอันเกิดจากการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ รวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ นั้น มีปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ… ความมุ่งมั่นของบุคลากรขององค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงที่ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจัง… ซึ่งหากองค์กรใดมีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันก็สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้

นอกจากนั้น… นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า… ในอนาคต อพท. จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน STMS และ มีผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่องได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีความสนใจจะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตนตามเกณฑ์ STMS เพื่อให้มีการนำเกณฑ์ดังกล่าวไปขยายผลในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

SEC ก.ล.ต.

Strengthening Resilient Future… แผนยุทธศาสตร์ 2564–2566 จาก กลต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้เปิดเวทีแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564–2566 ภายใต้แนวคิด “Strengthening Resilient Future” โดยท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปี 2564” ด้วย…

Shanghai Hard Fork… การอัพเกรดเพื่อเป็นที่หนึ่งต่อไปในอุตสาหกรรมบล็อกเชนของ Ethereum

คนในวงการคริปโต และ บล็อกเชนต่างก็ตื่นเต้น และ พูดถึงความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีของ Ethereum Blockchain ในขณะที่จะมีการอัพเกรดเทคโนโลยีภายใต้ Code Name ชื่อ Shapella หรือ Shanghai Hard Fork ในวันที่ 12 เมษายน 2023 ที่จะถึงนี้… ซึ่งเหรียญคริปโต ETH จาก Ethereum Blockchain ถือว่าเป็น “มารดาของโทเคนดิจิทัล” มากมายที่ถูกสร้างใช้ในระบบนิเวศบล็อกเชน… โดยเหรียญ ETH ได้พุ่งสูงขึ้นเกิน 1900 USD/ETH ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2023 ที่ผ่านมา อันเป็นราคาสูงสุดในรอบ 7 เดือนของเหรียญมารดา ที่กลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกคำรบหนึ่ง…

Smart schoolchildren sharing their ecology project idea with teacher

Active Learning… โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือ วนส. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของภาคีเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ… สังเคราะห์การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ด้วยฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

RSI 14

RSI… Relative Strength Index

Relative Strength Index หรือ RSI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับใช้ตรวจสอบภาวะ “Demand/Supply หรือ ตรวจสอบแรงซื้อ/แรงขาย” ของสินทรัพย์ลงทุนผ่านการตรวจสอบ “แรงเหวี่ยง หรือ Momentum” ที่ปรากฏเป็นการแกว่งตัวของราคาสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขาย… ซึ่งจะปรากฏเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเสมอว่า เมื่อมีการ “ขาย” สินทรัพย์ลงทุนต่อเนื่องสะสมเรื่อยๆ ก็จะเกิดภาวะ “ขายมากเกินไป หรือ Oversold ซึ่งจะเห็นราคาสินทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยยะตามแรงขายเสมอ… และในทางตรงกันข้าม หากมีการ “ซื้อ” สินทรัพย์ลงทุนต่อเนื่องสะสมเรื่อยๆ ก็จะเกิดภาวะ “ซื้อมากเกินไป หรือ Overbought” จนทำให้เห็นราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะตามแรงซื้อเสมอเช่นกัน…