Space Economy และ ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย

Space Economy

ความเคลื่อนไหวของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้การนำของ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ในฐานะผู้อำนวยการ NIA ซึ่งนำการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความหวังอย่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ อนาคตประเทศไทยบนถนนนวัตกรรมได้อย่างน่าตื่นตา ซึ่งเห็นโลโก้ NIA ปรากฏอยู่ทุกหนแห่งที่เป็นความหวังและอนาคต

10 สิงหาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… NIA ได้เปิดตัวสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Startups จากโครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน และ ส่งเสริมให้สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการทำเทคโนโลยี ระบบ หรือ บริการด้านกิจการอวกาศ สามารถต่อยอดสู่ธุรกิจจริง และ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอวกาศโลกที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 20 ปีข้างหน้า… 

ประเด็นสำคัญก็คือ NIA คาดหวังจะได้เห็นเศรษฐกิจอวกาศ กลายเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ เป็นเครื่องยนต์ในการกระตุ้น GDP ของไทยให้สูงขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุน สตาร์ทอัพเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Startups ผ่านกลไกต่างๆ เช่น…

 • สนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางอวกาศ เช่น สถานีภาคพื้นดิน
 • เตรียมพร้อมรองรับการส่งจรวดและดาวเทียมด้วยการพัฒนาให้สตาร์ทอัพสามารถผลิตดาวเทียมได้เองเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • สนับสนุนการใช้งานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบนำทาง โทรศัพท์สัญญาณดาวเทียม และบริการด้านอุตุนิยมวิทยา 
 • การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศให้แก่สตาร์ทอัพของไทยที่สนใจเปลี่ยนมาทำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอวกาศ

โครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 มีสตาร์ทอัพไทยอยู่ในโครงการมากถึง 10 ราย ได้แก่…

 1. Space Composites… ผู้พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ชั้นสูงที่ใช้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อการสำรวจอวกาศ
 2. iEMTEK… สายอากาศและอุปกรณ์เชื่อมต่อสั่งงานสำหรับระบบสื่อสารบนดาวเทียมขนาดเล็ก 
 3. NBSPACE… ดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษาสภาพทางอวกาศ 
 4. Irissar… เรดาร์ อุปกรณ์ และ ระบบที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ 
 5. Halogen… บอลลูนเพื่อสำรวจชั้นบรรยากาศ
 6. Plus IT Solution… ระบบวิเคราะห์พื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ และการใช้ประโยชน์อื่นๆ 
 7. Krypton… นวัตกรรมโปรเจกต์คริปโตไนท์ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการดาวเทียมในรูปแบบใหม่ 
 8. Spacedox… ระบบวิเคราะห์และแจ้งคุณภาพอากาศโดยใช้บอลลูนลอยสูงผ่านเครือข่าย Lora และข้อมูลการตรวจวัดจากดาวเทียม
 9. Emone… เทคโนโลยีควบคุมความเร็วการโคจรวัตถุในอวกาศเพื่อลดปริมาณขยะจากอวกาศ 
 10. Tripler Adhesive… สูตรกาวและสารยึดเกาะเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางอวกาศ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า… โครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับ ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย หรือ Thai Space Consortium เพื่อผลักดันเศรษฐกิจอวกาศให้เกิดขึ้น ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศให้มีบทบาทและสามารถเติบโตได้ในอุตสาหกรรมอวกาศ โดยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 ที่ผ่านมา… ซึ่ง NIA ได้เฟ้นหาบริษัทสตาร์ทอัพที่มีความสนใจหรืออยู่ในธุรกิจอวกาศของประเทศไทย เพื่อเข้ามาร่วมโครงการบ่มเพาะและพัฒนาในรูปแบบ “การร่วมรังสรรค์ หรือ Co-Creation” เพื่อปูทางไปสู่การสร้างเศรษฐกิจอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย หรือ Thai Space Consortium หรือ TSC ซึ่งมี ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเลขานุการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย… ซึ่งผลักดันและเคลื่อนไหวจนมีวาระการลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ว่าด้วย “ความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และ พัฒนานวัตกรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศไทย” ของ 12 หน่วยงาน ไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ปี 2021 โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. รวมทั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นแกนนำ

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า… การลงนามความร่วมมือของ ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรรุ่นใหม่ ได้ร่วมกันริเริ่มตั้งแต่สร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กโดยใช้องค์ความรู้ภายในประเทศ เรียนรู้และลงมือทำโดยตรง ทดสอบและควบคุมการใช้งานโดยฝีมือคนไทย… รวมถึงออกแบบ และ สร้างอุปกรณ์ Payload เพื่อใช้งานด้านต่างๆ 

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นโจทย์ที่ท้าทายการยกระดับองค์ความรู้ของประเทศที่สำคัญ โดยทั้ง 12 หน่วยงานที่ร่วมลงนาม จะมีบทบาทสนับสนุนการทำงานของ ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ 

 1. งานวิศวกรรม 
 2. งานแอปพลิเคชั่น 
 3. งานวิจัยและพัฒนา 
 4. งานสนับสนุนการศึกษา
 5. งานสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ ความเชี่ยวชาญ และ กำลังคนที่แต่ละหน่วยงานภาคีความร่วมมืออวกาศไทยมีอยู่… ซึ่งทั้ง 12 หน่วยงานภาคีประกอบด้วย

 1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 12. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระบบนิเวศด้านอวกาศของไทยที่เริ่มต้นด้วยการเดินเครื่องผลักดัน Startup ซึ่งเป็นเอกชนผ่านโครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 โดย NIA… โดยความเห็นส่วนตัวถือว่า “เติมเต็ม” เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศและนวัตกรรมจริงๆ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์นวัตกรรมไทย… ซึ่งหาข่าวและความเคลื่อนไหวด้านนวัตกรรมในประเทศไทยที่ไกลจากหิ้งแบบนี้ไม่เคยได้มาก่อน… 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

การเคหะแห่งชาติกำไร 1,713 ล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมา

ข่าวที่การเคหะแห่งชาติอวดผลกำไรที่สามารถไต่ทะลุระดับพันล้านบาทขึ้นไป… สะท้อนหลายอย่างที่ผมคิดว่าควรจะบันทึกเอาไว้หน่อย

Plant Factory

Plant Factory… แนวทางการส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตพืช และ วีที แหนมเนือง

ประเด็นการส่งเสริมการลงทุน Plant Factory มีความเคลื่อนไหวชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2020 ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน Smart Farming ของ BOI มาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2020 ที่ผ่านมา… ซึ่งบอร์ดบีโอไอได้มีมติให้เพิ่มประเภทกิจการโรงงานผลิตพืช อีกหนึ่งประเภท เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรไทยให้ก้าวสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

Warren Buffett

The More You Learn, The More You’ll Earn. ~ Warren Buffett

หนังสือชื่อ The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing 1949 โดย Benjamin Graham และหนังสือ Security Analysis โดย Benjamin Graham และ David Dodd คือปฐมบทของตำนาน Warren Buffett ที่ตามหาอาจารย์อย่าง Benjamin Graham และ David Dodd เพื่อให้ได้เรียนกับคนเขียนหนังสือที่ Warren Buffett บอกเสมอว่า… The best book about investing ever written. หรือ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนที่ดีที่สุดตลอดกาล

Jack Dorsey

Make Every Detail Perfect And Limit The Number Of Details To Perfect ~ Jack Dorsey

Jack Dorsey ไม่เหมือนนักธุรกิจแพลตฟอร์มเจ้าอื่นอย่าง Google หรือ Facebook ที่มีการซื้อกิจการอื่นๆ เข้ามาอยู่ในเครือเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความได้เปรียมในการแข่งขัน… แต่ Jack Dorsey เลือกโฟกัสการพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองโดยเอา Users เป็นศูนย์กลาง