Properea

ศูนย์เรียนรู้สมาร์ทฟาร์มพอเพียง

Smart farm

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค-สวทช. เปิดศูนย์เรียนรู้ “เกษตรกรรมยั่งยืนด้วยสมาร์ทฟาร์มแบบพอเพียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และสนองตามพระบรมราโชบายในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” องค์ความรู้และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 กล่าวว่า… ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไว้ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำคัญที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้ สืบสาน ต่อยอด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้ประชาชนในประเทศได้ใช้เป็นแหล่งสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่เลี้ยงชีพและสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้… แต่ในยุคปัจจุบันที่ประชากรในประเทศมีจำนวนสูงขึ้น และได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้เกิดการขาดแคลนผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรม แนวคิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้าน สมา์ทฟาร์ม (Smart Farm) หรือเกษตรอัจฉริยะ จึงได้ถูกนำมาขยายผลอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคการเกษตรของไทยมีทางออกในการดำเนินงาน หรือแม้แต่ประชากรในยุคอนาคตก็สามารถที่จะทำการเกษตรแบบพอเพียงได้ด้วยตนเองกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จึงได้ขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค – สวทช. ให้ช่วยดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมฝึกอบรมครูตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสามารถนำไปขยายผลให้กับนักเรียน ประชาชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email