Properea

Smart City… BOI และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Thailand Smart City

ช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลเมืองอัจฉริยะแทบทุกมิติ ซึ่งข้อมูลหลายอย่างที่ผมพบ ในวันที่แนวคิดการพัฒนาชุมชนและเมืองเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ จนต้อง Update กันถี่ยิบในหลายประเด็น โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT และการออกแบบประสบการณ์ของประชาชนในเมืองอัจฉริยะ

ประเด็นก็คือ… เมืองอัจริยะ หรือ Smart City เป็นเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทุกภาคส่วนในบ้านเรา กำลังสนใจและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขับเคลื่อนเชิงนโยบายก็มีความเคลื่อนไหวจนหลายเทศบาลจังหวัด โดดเข้าร่วมจนมีการแถลงข่าวเพื่อประกาศวิสัยทัศน์กันไม่น้อย โดยเฉพาะดาวเด่นอย่างชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราที่เป็นหัวเมืองหลักใน EEC และเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ที่มีหัวเรือใหญ่อย่าง DEPA ไปตั้งสำนักงานสาขาอยู่ และรับนโยบายโดยตรงจากรัฐบาลให้ดำเนินการ

อันนั้นเป็นเรื่องของภาครัฐที่ผมจะขอข้ามไปไม่พูดถึงและวิจารณ์อะไรตอนนี้… พอดีผมได้สำเนาราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 7 ง ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 7/2561 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มาอ่านเมื่อหลายวันก่อน และคิดถึงมิติของการลงทุน Smart City ของฝั่งเอกชน โดยเฉพาะเอกชนฝั่ง Developers ที่สนใจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยียุคถัดไป ที่สามารถเอาใจคนขี้เกียจและคนธุระยุ่ง ให้เหลือเวลาและสมองไปคิดอย่างอื่น มากกว่าจะมาเสียเวลากับกิจวัตประจำวันที่หลายอย่าง Automated ได้

สาระของ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้แบ่งประเภทกิจการออกเป็น 3 ประเภทกิจการที่เข้าข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่

1. กิจการนิคม หรือ เขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

2. กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ

3. กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ

หลักเกณฑ์ของกิจการนิคม หรือ เขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแบบ A2 ประกอบด้วย

1. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

2. ต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy และ Smart Environment ภายในพื้นที่

3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

4. ไม่ให้การส่งเสริมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ

5. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่

6. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด ยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน 1,000 ไร่ ให้กำหนดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

7. เงื่อนไขอื่น ดังนี้ 

    7.1 มาตรฐานของถนนหลัก

          7.1.1 กรณีที่ดินเกินกว่า 1,00 ไร่ขึ้นไป ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14 เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

          7.1.2 กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่ ต้องมีถนน 2 ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗ เมตร มีทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทาง หรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

7.2 มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง

7.3 ระบบบำบัดน้ำเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีบ่อเก็บน้ำทิ้งหลังการบำบัดด้วย

7.4 ระบบระบายน้ำเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด 

7.5 ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และกำจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

7.6 โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้า,ตามที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.7 ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น้ำประปาและน้ำใช้ โทรศัพท์ และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ

7.8 ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ 25 ของที่ดินทั้งหมดหรือตามจำนวนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ให้มีความพร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

หลักเกณฑ์ของกิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแบบ A2,A3 ประกอบด้วย

1. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

2. ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่พร้อมรองรับระบบอัจฉริยะด้านต่าง ๆ เช่น Fiber Optic, Public Wifi เป็นต้น

3. ต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ Smart Environment และจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่น ๆ อย่างน้อยอีก 1 ด้าน จาก 6 ด้านดังนี้ Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance และ Smart Energy

4. ต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูล โดยมีการเชื่อมโยงหรือการให้ใช้งานข้อมูลในการบริหารจัดการและให้บริการในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Open Data Platform)

5. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

6. ต้องกำหนดและดำเนินการตามเป้าหมายด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่

7. ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และต้องเสนอแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

8.รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้ค่าบริการในพื้นที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ ระบบอัจฉริยะตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

9. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

     9.1 กรณีโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะครบทั้ง 7 ด้าน ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแบบ A2

     9.2 กรณีโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะไม่ครบทั้ง 7 ด้าน ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแบบ A3

10. หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

หลักเกณฑ์ของกิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแบบ A2,A3ประกอบด้วย

1. ต้องมีการพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการระบบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy และ Smart Environment เป็นต้น

2. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเท่านั้น

3. ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

     3.1 กรณีโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะครบทั้ง 7 ด้าน ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแบบ A2

     3.2 กรณีโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะไม่ครบทั้ง 7 ด้าน ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแบบ A3

4. หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยหลักการตามระเบียบก็มีให้ยึดเท่านี้… ซึ่งคณะทำงานเรื่อง Smart City บางคณะที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสพูดคุย จะเริ่มวางแผนเตรียมตัวกันนานพอดู โดยมีผู้นำการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ นำแบบฟอร์มของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยหนา 47-48 หน้ามากรอกประเมินเพื่อเป็นแม่แบบในการศึกษาวางแผนเริ่มต้นครับ… ท่านที่สนใจแนวทางนี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่เลยครับ หรือจะประสานงานไปที่…

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
80 ถนนลาดพร้าว ซอย4 แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
info@smartcitythailand.or.th
โทร: 020-262-333 ต่อ 5101-5111

ครับผม!

อ้างอิง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/007/T_0021.PDF
https://smartcitythailand.or.th/face/images/card/1555477950.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts