เกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

Reverse Mortgage

Reverse Mortgage หรือ สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ที่บอกเล่าพูดคุยกันมานาน… แม้ธนาคารในประเทศไทยบางแห่งจะนำร่องเล็กๆ น้อยไปก่อนแล้วในทางปฏิบัติ แต่สุดท้ายก็มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2546

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 2/2564 เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เหตุผลในการออกประกาศการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) เป็นมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุมาตรการหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นธนาคารนำร่องในการให้สินเชื่อดังกล่าว เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในระยะต่อไป การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เป็นธุรกรรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป กล่าวคือ เป็นธุรกรรมสินเชื่อที่ให้กับผู้กู้ที่เป็นผู้สูงอายุ เช่น ผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงาน โดยนำที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตน และ ปลอดภาระหนี้มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มเงินได้ในการดำรงชีพ ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้กู้จะได้รับขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าของที่อยู่อาศัย และ อัตราดอกเบี้ย 

โดยผู้กู้จะได้รับเงินให้สินเชื่อในลักษณะทยอยรับเป็นงวดจนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิต หรือ ครบกำหนดอายุสัญญาสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ และ ในระหว่างที่ผู้กู้ยังไม่เสียชีวิตหรือสัญญายังไม่ครบกำหนดนั้น ผู้กู้ยังคงมีกรรมสิทธิ์และสามารถอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่นำมาเป็นหลักประกันดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องชำระคืนสินเชื่อ จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิตหรือครบกำหนดอายุสัญญาสินเชื่อแล้วแต่กรณี

ด้วยลักษณะดังกล่าวข้างต้น การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นผู้ให้กู้ และ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้กู้แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป 

ดังนั้น เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันอย่างเหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกันตามหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำนโยบายการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดชั้น และ กันเงินสำรองการดำรงเงินกองทุนการเรียกเก็บดอกเบี้ย และค่าบริการต่างๆ และ การรับรู้รายได้ 

นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ควรมีความรู้ความเข้าใจในสินเชื่อดังกล่าว และนำเสนอหรือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้กู้เกี่ยวกับลักษณะของสินเชื่อ ความเสี่ยง และ สิทธิในกรณีต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้กู้สามารถตัดสินใจได้ตรงตามความต้องการ และ ความเสี่ยงที่ตนสามารถยอมรับได้

รายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่ครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

RTK GNSS Network

รังวัดที่ดินด้วย GPS RTK GNSS Network… ปีงบประมาณ 2563

กรมที่ดินมีโครงการพัฒนามาตรฐานรูปแปลงที่ดินโดยจัดให้มีโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดที่สูงขึ้น และได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำสูง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินในกรณีสูญหายถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วมีความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่ได้มีการรังวัดไว้นานแล้ว

ลดค่าโอน-จำนอง… โค้งสุดท้าย

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา นอกจากชิบช้อปใช้เฟสสองจะได้ลายเซ็นต์ครบทั้งคณะแล้ว… มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เรื่องสำคัญอีกวาระก็ได้รับการอนุมัติด้วยนั่นก็คือ ลดค่าโอนและค่าจำนองเหลือ 0.01%

พระราชบัญญัติ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 68 ก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562… ที่จริงการมาถึงของ พรบ. การประเมินฯ ดังกล่าว ก็สืบเนื่องมาจาก การประกาศใช้พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2562

architect composition

Equity Dividend Rate… ลงทุน หวังกำไร

นักลงทุนฝั่งอสังหาริมทรัพย์นิยมซื้อลงทุนเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดให้พอร์ตลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสูตรการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนจึงต้องเอาตัวเลขค่าเช่ามาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยเสมอ… เครื่องมือหรือสูตรคำนวณผลตอลแทนที่นิยมใช้กันก็คือ สูตรการหาผลตอบแทนค่าเช่าในรูปเงินสด หรือ Cash-on-Cash Rental Yield ซึ่งบางครั้งก็นิยมเรียกว่า Equity Dividend Rate หรืออัตราตอบแทนการลงทุนนั่นเอง