เกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

Reverse Mortgage

Reverse Mortgage หรือ สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ที่บอกเล่าพูดคุยกันมานาน… แม้ธนาคารในประเทศไทยบางแห่งจะนำร่องเล็กๆ น้อยไปก่อนแล้วในทางปฏิบัติ แต่สุดท้ายก็มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2546

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 2/2564 เรื่อง การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เหตุผลในการออกประกาศการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) เป็นมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุมาตรการหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นธนาคารนำร่องในการให้สินเชื่อดังกล่าว เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในระยะต่อไป การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เป็นธุรกรรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป กล่าวคือ เป็นธุรกรรมสินเชื่อที่ให้กับผู้กู้ที่เป็นผู้สูงอายุ เช่น ผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงาน โดยนำที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตน และ ปลอดภาระหนี้มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มเงินได้ในการดำรงชีพ ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้กู้จะได้รับขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าของที่อยู่อาศัย และ อัตราดอกเบี้ย 

โดยผู้กู้จะได้รับเงินให้สินเชื่อในลักษณะทยอยรับเป็นงวดจนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิต หรือ ครบกำหนดอายุสัญญาสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ และ ในระหว่างที่ผู้กู้ยังไม่เสียชีวิตหรือสัญญายังไม่ครบกำหนดนั้น ผู้กู้ยังคงมีกรรมสิทธิ์และสามารถอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่นำมาเป็นหลักประกันดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องชำระคืนสินเชื่อ จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิตหรือครบกำหนดอายุสัญญาสินเชื่อแล้วแต่กรณี

ด้วยลักษณะดังกล่าวข้างต้น การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นผู้ให้กู้ และ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้กู้แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป 

ดังนั้น เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันอย่างเหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกันตามหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำนโยบายการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดชั้น และ กันเงินสำรองการดำรงเงินกองทุนการเรียกเก็บดอกเบี้ย และค่าบริการต่างๆ และ การรับรู้รายได้ 

นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ควรมีความรู้ความเข้าใจในสินเชื่อดังกล่าว และนำเสนอหรือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้กู้เกี่ยวกับลักษณะของสินเชื่อ ความเสี่ยง และ สิทธิในกรณีต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้กู้สามารถตัดสินใจได้ตรงตามความต้องการ และ ความเสี่ยงที่ตนสามารถยอมรับได้

รายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเต็ม คลิกที่นี่ครับ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Business MICE

MICE… การบิน และแนวโน้มการเดินทางเชิงธุรกิจหลังวิกฤตโควิด

ปี 2019 ก่อนเกิดวิกฤต… ไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจราว 1.8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 4.5% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด โดยนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และระยอง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางธุรกิจและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง… ทำให้ภาครัฐกำหนดและส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC

Digital economy

Economies of Scale/Economy of Speed

เศรษฐกิจฐานดิจิตอลในเกือบทุกโมเดล… สามารถเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าหรือประชากรจำนวนมากได้ด้วยการ Copy หรือ Clone ซอฟท์แวร์เท่านั้นเอง ซึ่งการ Copy หรือ Clone ที่ว่า… สิ้นเปลืองเวลาเพียงน้อยนิด… การพูดถึง Economies of Scale จึงเป็นการพูดถึง Economies of Speed ไปด้วยในหลายๆ กรณี

กรมขนส่งทางราง…

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 มีผลให้มีการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562

The Boring Company Loop System

เดอะบอร์ริ่งคอมปานีเป็นอีกหนึ่ง Tech Startup สุดยอดวิศวกรและนักประดิษฐ์หัวกบฏนาม Elon Musk ที่นำเอาแนวคิดเรื่องการขนส่งทางอุโมงค์มาใช้กับรถยนต์และการจัดการจราจร