Properea

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑลและตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อมูลของไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ผ่านมาครับ
… และยังมีแถมการพยากรณ์แนวโน้มของปี 2562 ห้อยเอาไว้อีกด้วยครับ!!!

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

ภาพรวมในไตรมาส 3 ปี 2561 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในด้านอุปสงค์และอุปทานปรับตัว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ในด้านอุปสงค์มีการปรับเพิ่มขึ้นของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ ส่วนในด้านอุปทานมีการปรับเพิ่มขึ้นของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่และที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

สำหรับภาพรวมในปี 2561 ทั้งปี ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานจะปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ ทั้งภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนั้นมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่จะผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 คาดว่าจะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีการเร่งตัวก่อนที่จะมีมาตรการบังคับใช้

สำหรับแนวโน้มในปี 2562 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าผลจากมาตรการควบคุมสินเชื่อ และ การชะลอตัวเล็กน้อยของเศรษฐกิจจะส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย โดยคาดว่าจะมีการชะลอตัวท้ังในด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ 11.6 และ 2.5 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี 2561 และคาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วน อุปทานโครงการเปิดตัวใหม่คาดว่าจะลดลงร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน คาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการขยายตัวของโครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2561

เอกสารข้อมูลฉบับเต็ม Download ที่นี่ครับ

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 3 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

ภาพรวมช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ด้านอุปสงค์มีการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสะท้อนจากจํานวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสําคัญ รวมถึง พื้นที่จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ส่วนด้านอุปทานมีการปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จากการลดลงของการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และการขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย เนื่องจากผู้ประกอบการมีการชะลอการเปิดขายโครงการใหม่เพื่อระบายอุปทานเหลือขายในตลาด ในปี 2561 ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาคได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง รายได้ของครัวเรือนลดลง จากราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า และสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย สําหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคในปี 2562 คาดว่าจะลดทั้งอุปทานและอุปสงค์

เอกสารข้อมูลฉบับเต็ม Download ที่นี่ครับ

 

 

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์