Properea

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 มีผลให้มีการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562

นี่คือความคืบหน้าครั้งสำคัญของการขนส่งทางรางที่ผมเชื่อมาตลอดว่า จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าการคมนาคมขนส่งของไทยไปตลอดกาล

เดิมทีกิจการขนส่งทางรางจะไปกองอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่ง เป็นทั้ง ผู้กำกับดูแล หรือ Regulator และยังเป็นทั้งผู้ปฏิบัติ หรือ Operator ด้วย

ในขณะที่การขนส่งทางถนน… มีกรมการขนส่งทางบกเป็น เป็นผู้ออกกฏหมาย กำกับดูแลและออกใบอนุญาติต่างๆ… โดยมีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อสร้างโครงข่ายถนนและโครงสร้างพื้นฐานทางถนน… และมีผู้ใช้รถใช้ถนนเอย ขสมก. เอย บขส. เอยเป็นผู้ใช้บริการ

…ซึ่งกลไกในกิจการขนส่งทางบก แบ่งแยกหน้าที่และถ่วงดุลกันชัดเจน!!!

ยิ่งไปมองกิจการขนส่งทางน้ำ… ก็มีกรมเจ้าท่า หรือชื่อใหม่ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เป็น Regulator… มีการท่าเรือเป็นผู้จัดสร้างท่าเรือและพัฒนาเส้นทางขนส่งทางน้ำ… และมีสายการเดินเรือต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติ

ฝั่งการขนส่งทางอากาศก็มี… กรมการบินพลเรือเป็น Regulator มีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศ… มีสายการบินต่างๆ เป็นผู้ใช้บริการ

ส่วนของการขนส่งทางราง… ทุกอย่างอยู่ในมือการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ผู้เดียว… ออกกฏเอง สร้างรางเอง เดินรถเอง… ซึ่งที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่มาแบบธุรกิจครอบครัว ที่คนภายนอกยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้… และไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยว

สุดท้ายข้อจำกัดแบบกงสีการรถไฟฯ ก็พาองค์กรย่ำอยู่กับที่มาหลายสิบปี!!!

การก่อตั้งกรมขนส่งทางรางจึงเป็นด่านแรกที่จะทำลายข้อจำกัดเดิมๆ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นมา… เปิดทางให้การดูแลกิจการขนส่งทางราง สามารถแบ่งแยก Regulator ออกจาก Operator ได้ชัดเจนจนผมเชื่อว่า…

จากนี้… เม็ดเงินลงทุนคงไหลไปตามรางอีกมหาศาลกว่าที่เป็นมา!