Properea

กรมขนส่งทางราง…

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 มีผลให้มีการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562

นี่คือความคืบหน้าครั้งสำคัญของการขนส่งทางรางที่ผมเชื่อมาตลอดว่า จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าการคมนาคมขนส่งของไทยไปตลอดกาล

เดิมทีกิจการขนส่งทางรางจะไปกองอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่ง เป็นทั้ง ผู้กำกับดูแล หรือ Regulator และยังเป็นทั้งผู้ปฏิบัติ หรือ Operator ด้วย

ในขณะที่การขนส่งทางถนน… มีกรมการขนส่งทางบกเป็น เป็นผู้ออกกฏหมาย กำกับดูแลและออกใบอนุญาติต่างๆ… โดยมีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อสร้างโครงข่ายถนนและโครงสร้างพื้นฐานทางถนน… และมีผู้ใช้รถใช้ถนนเอย ขสมก. เอย บขส. เอยเป็นผู้ใช้บริการ

…ซึ่งกลไกในกิจการขนส่งทางบก แบ่งแยกหน้าที่และถ่วงดุลกันชัดเจน!!!

ยิ่งไปมองกิจการขนส่งทางน้ำ… ก็มีกรมเจ้าท่า หรือชื่อใหม่ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เป็น Regulator… มีการท่าเรือเป็นผู้จัดสร้างท่าเรือและพัฒนาเส้นทางขนส่งทางน้ำ… และมีสายการเดินเรือต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติ

ฝั่งการขนส่งทางอากาศก็มี… กรมการบินพลเรือเป็น Regulator มีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศ… มีสายการบินต่างๆ เป็นผู้ใช้บริการ

ส่วนของการขนส่งทางราง… ทุกอย่างอยู่ในมือการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ผู้เดียว… ออกกฏเอง สร้างรางเอง เดินรถเอง… ซึ่งที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่มาแบบธุรกิจครอบครัว ที่คนภายนอกยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้… และไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยว

สุดท้ายข้อจำกัดแบบกงสีการรถไฟฯ ก็พาองค์กรย่ำอยู่กับที่มาหลายสิบปี!!!

การก่อตั้งกรมขนส่งทางรางจึงเป็นด่านแรกที่จะทำลายข้อจำกัดเดิมๆ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นมา… เปิดทางให้การดูแลกิจการขนส่งทางราง สามารถแบ่งแยก Regulator ออกจาก Operator ได้ชัดเจนจนผมเชื่อว่า…

จากนี้… เม็ดเงินลงทุนคงไหลไปตามรางอีกมหาศาลกว่าที่เป็นมา!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email