ลงทุนบนเป๋าตัง… ครั้งแรกในเอเชียกับหุ้นกู้ PTTEP

PTTEP DIGITAL BOND

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2021… เวบไซต์ Krungthai.com ของธนาคารกรุงไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลการเสนอขาย “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งออกโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เจ้าของรหัส PTTEP ที่นักลงทุนในตลาด SET คุ้นเคยและรู้จักกันดี โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยใช้รหัสหลักทรัพย์เป็น PTTEP26NA และ ได้อันดับความน่าเชื่อถือเกรด “AAA” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือ… นี่เป็นครั้งแรกของเอเชียที่มีการออกหุ้นกู้และเสนอขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างธนาคารกรุงไทย ได้เลือกวิธีขายหุ้นกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

PTTEP26NA ประกาศการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) และเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น… 

PTTEP26NA เป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี… ประกาศจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได… โดยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย 2.25% ต่อปี

  • ปีที่ 1-2 : อัตราคงที่ 2.00% ต่อปี 
  • ปีที่ 3-4 : อัตราคงที่ 2.25% ต่อปี 
  • ปีที่ 5 : อัตราคงที่ 2.75% ต่อปี

กำหนดวันที่ออกหุ้นกู้… วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน… วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และกำหนดงวดการจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ส่วนวิธีการจองซื้อหุ้นกู้ PTTEP26NA ที่ประกาศไว้… ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น… ส่วนการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ หากผู้จองซื้อดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการจองซื้อเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการตัดเงินค่าจองซื้อของผู้จองซื้อตามจำนวนที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แสดงความประสงค์จองซื้อจากวอลเล็ตสกุลเงินบาทของผู้จองซื้อก่อน… และหากเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาทของผู้จองซื้อหุ้นกู้มีไม่เพียงพอสำหรับค่าจองซื้อดังกล่าว ระบบจะตัดเงินส่วนที่เหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผู้จองซื้อได้ผูกไว้กับวอลเล็ตสกุลเงินบาทของตน (ถ้ามี)… ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ผู้จองซื้อได้ผูกไว้กับวอลเล็ตสกุลเงินบาทของตนในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถทำรายการการจองซื้อหุ้นกู้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้สำเร็จ

รายละเอียดการลงทุนอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ผ่าน แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนสําหรับโครงการหุ้นกู้ หรือ 69-BASE… และ แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้ หรือ 69-Pricing ได้ครับ

ข้อมูล หุ้นกู้ PTTEP26NA จาก Properea.com น่าจะมาถึงล่าช้าจนท่านที่ไม่ทราบมาก่อนคงพลาดโอกาสไปแล้ว เพราะการจองหุ้นกู้ PTTEP26NA ได้เริ่มไปตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา… และทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 4 พฤษจิกายน 2021 นี้แล้ว… แต่ก็อยากเอาข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดกว่าข่าวจากเวบไซต์สำนักข่าวทั่วไปมาวางไว้ให้ Properea Fan ได้เก็บไว้ศึกษาครับ… เพราะเดี๋ยวโอกาสแบบนี้ยังจะมีตามมาอีกมาก

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Homma Munehisa

The Psychological Aspect Of The Market Is Critical To Trading Success – Homma Munehisa

Homma Munehisa หรือ ท่านฮอมมะ ได้เขียนหนังสือชื่อ San-en Kinsen Hiroku หรือ 三猿金泉秘録 หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Fountain of Gold – The Three Monkeys Record of Money แปลเป็นภาษาไทยว่า… น้ำพุทองคำ – บันทึกเรื่องเงินของลิงทั้งสาม ซึ่งปรมาจารย์ด้านการลงทุนทั่วโลกส่วนใหญ่ ยกย่องให้เป็นตำราจิตวิทยาการลงทุนเล่มแรกของโลก

Sustainable Architecture… สถาปัตยกรรมยั่งยืน

Sustainable Architecture ที่นับจากนี้ไป แนวคิดแบบนี้คงได้ยินและได้เห็นบ่อยขึ้นในช่วงอายุของพวกเรา… ซึ่งงานสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และมีการเน้นการออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ… มีเป้าหมายในการออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด… สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่งมีการออกแบบสถาปัตยกรรมทำให้เกิดความสมดุลขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดเป็นแนวคิดของสถาปัตยกรรมยั่งยืน

Power Searching with Google จาก EdX.ORG และ Google

การใช้  Search Engine อย่าง Google ที่หลายคนบอกกันให้ไปถามกู หรือ ไปถามกู๋ ง่ายกว่าถ้าอยากรู้อะไร หรือ อยากดู–อยากฟังอะไร ซึ่งถ้าถามว่าใครเคยใช้ Google บ้าง? ก็คงมีคนมากมายที่ใช้ Google กันเป็นประจำ… เพียงแต่นิยามของคำว่าใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ Google เพื่อสืบค้นสารสนเทศ หรือ Information มากกว่าจะคิดถึงแง่มุมการใช้แบบผู้สร้างสารสนเทศป้อนให้ Google ใช้!… ซึ่งต้องเข้าใจ Google Search เป็นพิเศษ

Ghost Restaurant

Ghost Restaurant และโอกาสที่ท้าทาย

COVID-19 Pandemic หรือวิกฤตโคโรน่าไวรัส 2019 สร้างโอกาสให้กับธุรกิจอาหารสั่งส่งในเมืองใหญ่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ถึงวันนี้… ประเด็น Work From Home และ Study From Home คงเกิดขึ้นจริงจังไปแล้วเป็นส่วนใหญ่… และทั้ง Work & Study From Home คงสร้างโอกาสให้อาหารสั่งส่งโตขึ้นอีกมาก