พันธบัตรออมทรัพย์ “ออมอุ่นใจ”

26 เมษายน พ.ศ. 2566… คุณจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยว่า… สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ อายุ 7 ปี จ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่ที่ 2.7% ต่อปีในวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท… โดยจะเปิดขาย 2 รอบ ให้รายย่อยซื้อผ่านวอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในรอบแรกระหว่างวันที่ 10-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วงเงิน 10,000 ล้าน และ จำหน่ายรอบสองผ่านธนาคารพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดสรรแบบ Small Lot First

การจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชนในฐานะบุคคลธรรมดาจะกำหนดวงเงินที่ 35,000 ล้านบาท ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ วอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท และ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงิน 25,000 ล้านบาท… และมีกการจำหน่ายพันธบัตรให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือ ขายให้นิติบุคคลแบบเจาะจงเป็นวงเงิน 5,000 ล้านบาท… โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเลต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน… จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป… โดยจัดสรรแบบ “First-Come, First-Served” สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 – 20,000,000 บาท… เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หรือ จนกว่าจะเต็มวงเงิน… กรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเลต สบม. บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และ ไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับการซื้อครั้งแรก

2. พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1… เปิดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงิน 25,000 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First หรือ ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย โดยกำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และ สามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือ เคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลังไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม หรือ Random จนครบวงเงินจำหน่าย ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผ่าน SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย และ สามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง… ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมจะเผยแพร่ที่ เว็บไซต์ สบน. pdmo.go.th และ  เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย bot.or.th 

กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือ ได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด

ช่วงที่ 2… เปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และ ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served

คุณจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า…  วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเลต สบม. และ วงเงินที่จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะแยกจากกัน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง ประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน และเ อกสารสรุปเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ สอบถามได้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง สบน.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดี และ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนกับพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยดีเสมอมา

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

เรียนเขียนโค๊ดแบบโปรแกรมเมอร์อาชีพฟรีกว่า 3,000 ชั่วโมง กับ FreeCodeCamp…

Free Code Camp เป็นเวบไซต์ที่ดำเนินงานแบบ Non-Profit Organization ก่อตั้งโดย Quincy Larson ซึ่งเป็นนักพัฒนากลุ่มแรกๆ ที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง Web Based Interactive Learning Platform หรือ Online Based Interactive Learning โดยออกแบบหลักสูตรในแนวทาง Self Paced Curriculum หรือ เรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยการใช้เทคนิค “ท้าให้ลองเขียนโค้ดเชิงโต้ตอบ หรือ Interactive Coding Challenges และ เรียนด้วยการพัฒนาโครงการ หรือ Project Based Development” ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อหาบทเรียนมากกว่า 3,000 ชั่วโมง และโครงงาน หรือ Project กว่า 800 ชั่วโมง…

ปรากฏการณ์… ขายโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล ทั่วเชียงใหม่!!!

มีข่าวเล็กเกิดขึ้นในเชียงใหม่ ที่คนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่พูดคุยกันมากในช่วงนี้คือ… การประกาศขายกิจการโรงแรม รีสอร์ท และโฮสเทล ทั่วเชียงใหม่มากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน…

MetaWars

MetaWars…

MetaWars เป็นแพลตฟอร์มเกมแบบ Play to Earn ซึ่งมีสินทรัพย์ NFT บนเกมให้ผู้เล่นได้สนุกสนานและทำกำไรไปด้วยในขณะที่เล่นเกมกับผู้เล่นอื่นๆ ในเกม… ความโดดเด่นของ MetaWars นอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มในกลุ่ม GameFi ซึ่งเป็นโมเดล DeFi บนธุรกิจเกมที่มาแรงสุดๆ ในครึ่งหลัง ปี 2021 แล้ว… MetaWars ยังเป็นแพลตฟอร์มเกมแรกของโลกที่มาพร้อม Metaverse Ecosystem เต็มรูปแบบ… โดยมี MetaWars Launchpad ให้ผู้เล่นจะสามารถสร้างพอร์ทัลที่สามารถโยกย้ายถ่ายถ่ายโอนตัวละครในเกม สกุลเงิน และ ทรัพย์สินระหว่างโลกของเกมเพื่อทำเงินได้อย่างง่ายดาย

Shentu Chain และ CertiK Coin

ปลายเดือนตุลาคม ปี 2020… Shentu Foundation หรือชื่อเดิมคือ Certik Foundation ก็ได้ประกาศข่าวการ Launch บล็อกเชนของตัวเองอย่างเป็นทางการในชื่อ CertiK Chain Mainnet หลังจากที่พวกเขาซุ่มพัฒนาบล็อกเชนไฮดรา หรือ บล็อกเชนที่เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบ Smart Contract ส่วนใหญ่ที่มีให้บริการอยู่ในขณะนั้น… ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Shentu Chain หรือ เฉิงตูเชนในภายหลัง โดยมี CertiK Coin เป็น Native Coin ของแพลตฟอร์ม…