ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

Travel Link… ระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวในฐานวิถีชีวิตใหม่

ศูนย์กลางข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งใช้และวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ภายใต้การสนับสนุนจาก สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ สวข. ซึ่งนำเสนอแดชบอร์ดข้อมูลท่องเที่ยว… แค็ตตาล็อกข้อมูลท่องเที่ยว และ แหล่งรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อขยายขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศในนาม ระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวในฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ Travel Link

AI Thailand… แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570

AI Thailand คือ โครงการปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยให้บรรลุผล และ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรภายในประเทศ ตลอดจนมุ่งสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ตัวเลขส่งออกรถยนต์จีนครึ่งแรก ปี 2023 ในฐานะประเทศผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก

China Association of Automobile Manufacturers หรือ CAAM หรือ สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน เปิดเผยข้อมูลการส่งออกรถยนต์จากผู้ผลิตจีนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2023 ว่า… ยอดส่งออกรถยนต์ของจีนพุ่งขึ้น 75.7% เมื่อเทียบกับในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้… โดยช่วงครึ่งแรกของปี 2023 จีนส่งออกรถยนต์ได้มากถึง 2.14 ล้านคัน…  โดยในจำนวนนี้เป็นยอดส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ 534,000 คัน เพิ่มขึ้น 160% จากช่วงครึ่งแรกของปี 2022… โดยเป็นส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 88.4% จำนวน 1.78 ล้านคันในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้… ในขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 31.9% ด้วยจำนวน 361,000 คัน

บาทบอนด์จาก สปป.ลาว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566… ท่านอธิบดีสุลีวัด สุวันนะจูมคำ อธิบดีกรมคุ้มครองหนี้สินสาธารณะ กระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เปิดเผยข้อมูลการเตรียม “เสนอขายพันธบัตร ครั้งที่ 1/2566 โดยเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือพันธบัตร รวมจำนวน 2 ชุด ในรูปแบบสกุลเงินบาทไทย (บาทบอนด์) วงเงินรวมไม่เกิน 3,610.3 ล้านบาท โดยพันธบัตร ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.1% ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2569… และ พันธบัตร ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.6% ครบกำหนดไถ่ถอน ในปี พ.ศ. 2570… กำหนดการชำระดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน

MIDDLE EAST GATEWAY… งานสัมมนาเปิดประตูสู่โลกการค้าตะวันออกกลาง โดย SME D Bank

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. หรือ SME D Bank ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED ได้จัดงานสัมมนาพิเศษแห่งปี “เปิดประตูสู่โลกการค้าตะวันออกกลาง หรือ MIDDLE EAST GATEWAY ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower เพื่อมอบความรู้และชี้โอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ในการเดินหน้าธุรกิจ นำเสนอสินค้า เพื่อขยายตลาดสู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน และ ดูไบ ซึ่งมีกำลังซื้อสูงมาก  

ระเบียบใหม่วางทรัพย์ไถ่ถอนขายฝากที่ดิน… จากกรมที่ดิน

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน

Organic Day และ Tracethai.com… โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566… มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “Organic Day : โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และร่วมมือพัฒนาระบบต้นแบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วย Blockchain Technology ผ่าน Tracethai.com สำหรับติดตามตรวจสอบ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ… เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม

วันนี้ลอกการบ้านข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่สองสามปีหลังๆ นี้เคลื่อนไหวในฐานะองค์กรหลังด้านอุตสาหกรรมได้แหลมคมในหลายๆ ประเด็น โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเพื่อทำประโยชน์ให้สมาชิก และ สังคมสามารถเติบโตและมั่นคงไปพร้อมๆ กัน… ซึ่งโดยส่วนตัวผมติดตามประเด็นการประกอบธุรกิจ หรือ การทำกิจการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคำตอบที่จะแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ระหว่างสถานประกอบการและโรงงาน กับ ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้นำทางสมาชิกให้ร่วมแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการและโรงงาน

 สงครามการค้าจีน–สหรัฐในสนามไมโครชิพ และ Gallium กับ Germanium

การตอบโต้จากจีนซึ่งเกิดขึ้นแบบไม่ต้องลุ้นนาน ก็ได้ประกาศจำกัดการส่งออกโลหะ 2 ชนิดที่เป็นกุญแจสำคัญในการผลิตไมโครชิพ ซึ่งประกอบด้วย Gallium และ Germanium โดยความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ระดับโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อชิงความเป็นใหญ่ทางเทคโนโลยี โดยจีนมีเหมืองแร่ Gallium และ Germanium มากที่สุดในโลกและยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

เศรษฐกิจเวียนามไตรมาส 2–2023…

ทางการเวียดนามได้แถลงเปิดเผยประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส 2 ปี 2023 อย่างเป็นทางการ โดยประมาณการว่า GDP เวียดนามเติบโต 4.14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้จะเติบโตในอัตราที่เร่งตัวขึ้นจาก ไตรมาสแรกที่ 3.3% แต่ก็ยังคงช้ากว่ามาตรฐานการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในอดีต และส่งผลให้มีแนวโน้มว่าเวียดนามจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตในปีนี้ที่รัฐบางเวียดนามตั้งเป้าโต 6.5%