Properea

One Province One Startup… หนึ่งจังหวัด หนึ่งวิสาหกิจเริ่มใหม่

Industrial Startup

ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ได้ตั้งโต๊ะเล่าแผนงานสำคัญบางส่วนกับสื่อมวลชนหลายเรื่อง แต่ที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือ ข้อมูลแถลงของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ว่า… ในช่วงครึ่งปีหลังได้มอบนโยบายให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ปรับแนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยให้มุ่งสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Startup ขึ้นมา…  

เป้าหมายคือโครงการ 1 จังหวัด 1 วิสาหกิจเริ่มใหม่ หรือ One Province One Startup โดยผลการดำเนินงานนี้ จะเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน หรือ KPI ของอุตสาหกรรมจังหวัด… เมื่อสำเร็จในระดับต้นแล้ว ให้ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนา Startup ไปสู่ระดับยูนิคอร์น  Unicorn ซึ่งหมายถึงธุรกิจสตาร์ตอัพนั้นจะต้องมีมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 30,000 ล้านบาท

ส่วน KPI ด้านอื่นๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำมาใช้วัดการทำงานของอุตสาหกรรมจังหวัดอีกตัวหนึ่ง คือ อุตสาหกรรมจังหวัดจะต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดปริมาณอ้อยไฟใหม้ลงให้ได้ตามเป้าหมาย 3 ปี โดยฤดูการผลิตปี 2563/2564 จะต้องมีสัดส่วนอ้อยสดและไฟใหม้อยู่ที่ 80:20 ให้ได้

ประเด็นอ้อยไฟไหม้… คุณเอิร์น อุกฤษ อุณหเลขกะ CEO และ Co-Founder ของ Ricult… Startup เจ้าของเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทยกับปากีสถาน และมีเป้าหมายสร้างระบบนิเวศน์อัจฉริยะเพื่อเกษตรกรในประเทศไทย ก็ได้ใช้เทคโนโลยีของ Ricult ทำงานร่วมกับ โรงงานน้ำตาล 2 แห่งในประเทศ เพื่อใช้ระบบของ Ricult ซื้ออ้อยกับชาวไร่กว่า 40,000-50,000 ราย มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท แถมยังติดตามอ้อยไฟไหม้ผ่านดาวเทียมได้ด้วยว่า อ้อยที่เข้าโรงงานมาเป็นอ้อยเผาไร่จากแปลงไหน

ซึ่งกรณีการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ Pain Point แบบ Ricult นี้เองที่กำลังจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม… พี่น้องสายเทคที่มี Business Model ในหัวตอนนี้ เตรียม Pitch Deck กันได้แล้วครับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts