รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ ครึ่งปีหลัง 2563 และ แนวโน้ม 2564

สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ,

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำการสำรวจโครงการที่อยู่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ประกอบด้วย… เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และ ตาก โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจในช่วงครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 ครอบคลุมโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ทำการสำรวจ พบว่ามีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 หรือ Total Supply ทั้งหมด 407 โครงการ จำนวน 18,570 หน่วย มูลค่ารวม 68,112 ล้านบาท 

จำแนกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 354 โครงการ จำนวน 15,644 หน่วย มูลค่า 59,432 ล้านบาท… และโครงการอาคารชุด 53 โครงการ จำนวน 2,926 หน่วย มูลค่า 8,679 ล้านบาท ในจำนวน ดังกล่าวมีหน่วยเหลือขาย16,499 หน่วย และในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ 2,071 หน่วย

Total Supply ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราลดลง –4.4% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 10,955 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 8,560 หน่วย คิดเป็น 78.1%… เป็นโครงการอาคารชุด 2,395 หน่วย คิดเป็น 21.9%… เป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 1,239 หน่วย มีอัตราลดลง –20.3% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 1,454 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราลดลง –37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน… โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจำนวน 9,501 หน่วย หรือ เหลือขายเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 

เมื่อจำแนกตามราคาพบว่า… หน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01–5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 3,383 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 35.6% ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 2.01–3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 517 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 35.55%

สำหรับหน่วยเหลือขาย Inventory ในครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,517 หน่วย จากจำนวนหน่วยเหลือขาย 9,501 หน่วย และ 79.1% เป็นโครงการบ้านจัดสรร

10 อันดับทำเลที่สามารถขายบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมได้ คือ สันทราย แม่โจ้ สารภี ท่ารั้ว-ดอยสะเก็ด หางดงตอนบน เมืองเชียงใหม่ บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และ สันกำแพง… ระดับราคาที่ขายดีคือ 2–3 ล้านบาท และ 3–5 ล้าน บาทตามลำดับ ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่ที่ขายได้เป็นแนวราบ

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่ จะยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 จากผลกระทบ COVID19 ซึ่งตัวเลขในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563… โดยคาดว่าตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี พ.ศ. 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะทรงตัว หรือ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 เพียงเล็กน้อย

Total Supply ของจังหวัดเชียงราย มีอัตราเพิ่มขึ้น 10.9% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,337 หน่วย… ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,268 หน่วย คิดเป็น 97.9% เป็นโครงการอาคารชุด 69 หน่วย คิดเป็น 2.1%… และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 738 หน่วย มีอัตราลดลง –40.4% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562… มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 437 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 46.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงราย จะยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 จากวิกฤต COVID19 ตัวเลขครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 ตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลัง แต่จะยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี พ.ศ. 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะลดลงจากปี พ.ศ. 2563 เช่นกัน

Total Supply ของจังหวัดพิษณุโลก มีอัตราเพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,422 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,076 หน่วย คิดเป็น 89.9% และ เป็นโครงการอาคารชุด 346 หน่วย คิดเป็น 10.1%… โดยเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 194 หน่วย ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการบ้านจัดสรร เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562… สำหรับหน่วยขายได้ใหม่ มีจำนวน 142 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดพิษณุโลก จะยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 จากผลกระทบ COVID19… ตัวเลขช่วงครึ่งแรกของ ปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 อยู่ในภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563… โดยตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลง คาดว่า Supply เหลือขายจะลดลงจากปี พ.ศ. 2563 ด้วย

Total Supply ของจังหวัดตาก มีอัตราเพิ่มขึ้น 10.6% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 856 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวจะเป็นโครงการบ้านจัดสรร 740 หน่วย คิดเป็น 86.4% และ เป็นโครงการอาคารชุด 116 หน่วย คิดเป็น 13.6%… โดยเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 27 หน่วย มีอัตราลดลง –89.8% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562  มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 38 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเทียบเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดตาก ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 จากวิกฤติ COVID19 ซึ่งตัวเลขช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 เหมือนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ

คัดมาคร่าวๆ พอให้เห็นภาพครับ… งานวิจัยของ ธอส. จะอ่านยากนิดนึงซึ่งผมได้ตัดทอนและเรียบเรียงเอามาเฉพาะตัวเลขหลักๆ ขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ทักถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เสมอครับ

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Thai real estate land and house tax

คลังลดภาษีที่ดินและเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่

กรมธนารักษ์ประกาศเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่อีก 1 ปี ให้ใช้ฐานเดิมในการประเมิน พร้อมพิจารณาลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้อีก 1 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด19 ต่อประชาชน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย (Reverse Mortgage)

ไทยเป็นอีกหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีหลายมิติหลายวงสนทนาที่ผู้สูงอายุเป็นโจทย์ใหญ่ที่แต่ละภาคส่วนต้องเกี่ยวข้อง… วงการสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์เองก็มีการเคลื่อนไหวกันคึกคัก โดยเฉพาะสินเชื่อแบบ Reverse Mortgage

AirBNB Luxe

AirBNB Luxe… หรูหราและหลากหลาย

ปี 2017, AirBNB ภายใต้การนำของ Brian Chesky เข้าซื้อกิจการ Luxury Retreats มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ และเริ่มโครงการ Luxe เพื่อให้บริการที่พักระดับหรูหรา โดยมีที่พักกว่า 4,000 แห่งใน 100 ทำเลทั่วโลกจาก Luxury Retreats และคัดสรรที่พักเพิ่มในเฟสแรกอีกกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก

หนองตีนนก… ICD ฉะเชิงเทรา ปักหมุดเดินหน้าแล้ว

จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร หรือ สนข. ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจากการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ ICD ฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ หรือ ICD จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นยุทธศาสตร์สำคัญอันหนึ่งของแผนใหญ่ EEC ที่สำคัญ