รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ ครึ่งปีหลัง 2563 และ แนวโน้ม 2564

สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ,

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำการสำรวจโครงการที่อยู่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ประกอบด้วย… เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และ ตาก โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจในช่วงครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 ครอบคลุมโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ทำการสำรวจ พบว่ามีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 หรือ Total Supply ทั้งหมด 407 โครงการ จำนวน 18,570 หน่วย มูลค่ารวม 68,112 ล้านบาท 

จำแนกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 354 โครงการ จำนวน 15,644 หน่วย มูลค่า 59,432 ล้านบาท… และโครงการอาคารชุด 53 โครงการ จำนวน 2,926 หน่วย มูลค่า 8,679 ล้านบาท ในจำนวน ดังกล่าวมีหน่วยเหลือขาย16,499 หน่วย และในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ 2,071 หน่วย

Total Supply ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราลดลง –4.4% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 10,955 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 8,560 หน่วย คิดเป็น 78.1%… เป็นโครงการอาคารชุด 2,395 หน่วย คิดเป็น 21.9%… เป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 1,239 หน่วย มีอัตราลดลง –20.3% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 1,454 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราลดลง –37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน… โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจำนวน 9,501 หน่วย หรือ เหลือขายเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 

เมื่อจำแนกตามราคาพบว่า… หน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01–5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 3,383 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 35.6% ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 2.01–3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 517 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 35.55%

สำหรับหน่วยเหลือขาย Inventory ในครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,517 หน่วย จากจำนวนหน่วยเหลือขาย 9,501 หน่วย และ 79.1% เป็นโครงการบ้านจัดสรร

10 อันดับทำเลที่สามารถขายบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมได้ คือ สันทราย แม่โจ้ สารภี ท่ารั้ว-ดอยสะเก็ด หางดงตอนบน เมืองเชียงใหม่ บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และ สันกำแพง… ระดับราคาที่ขายดีคือ 2–3 ล้านบาท และ 3–5 ล้าน บาทตามลำดับ ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่ที่ขายได้เป็นแนวราบ

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่ จะยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 จากผลกระทบ COVID19 ซึ่งตัวเลขในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563… โดยคาดว่าตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี พ.ศ. 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะทรงตัว หรือ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 เพียงเล็กน้อย

Total Supply ของจังหวัดเชียงราย มีอัตราเพิ่มขึ้น 10.9% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,337 หน่วย… ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,268 หน่วย คิดเป็น 97.9% เป็นโครงการอาคารชุด 69 หน่วย คิดเป็น 2.1%… และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 738 หน่วย มีอัตราลดลง –40.4% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562… มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 437 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 46.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงราย จะยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 จากวิกฤต COVID19 ตัวเลขครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 ตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลัง แต่จะยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี พ.ศ. 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะลดลงจากปี พ.ศ. 2563 เช่นกัน

Total Supply ของจังหวัดพิษณุโลก มีอัตราเพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,422 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,076 หน่วย คิดเป็น 89.9% และ เป็นโครงการอาคารชุด 346 หน่วย คิดเป็น 10.1%… โดยเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 194 หน่วย ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการบ้านจัดสรร เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562… สำหรับหน่วยขายได้ใหม่ มีจำนวน 142 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดพิษณุโลก จะยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 จากผลกระทบ COVID19… ตัวเลขช่วงครึ่งแรกของ ปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 อยู่ในภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563… โดยตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลง คาดว่า Supply เหลือขายจะลดลงจากปี พ.ศ. 2563 ด้วย

Total Supply ของจังหวัดตาก มีอัตราเพิ่มขึ้น 10.6% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 856 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวจะเป็นโครงการบ้านจัดสรร 740 หน่วย คิดเป็น 86.4% และ เป็นโครงการอาคารชุด 116 หน่วย คิดเป็น 13.6%… โดยเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 27 หน่วย มีอัตราลดลง –89.8% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562  มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 38 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเทียบเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดตาก ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 จากวิกฤติ COVID19 ซึ่งตัวเลขช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 เหมือนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ

คัดมาคร่าวๆ พอให้เห็นภาพครับ… งานวิจัยของ ธอส. จะอ่านยากนิดนึงซึ่งผมได้ตัดทอนและเรียบเรียงเอามาเฉพาะตัวเลขหลักๆ ขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ทักถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เสมอครับ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Bitcoin Balloon

คุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี… จาก ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ได้ออกเอกสารเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และการกำหนดให้ผู้ลงทุนต้อง ผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ หรือ Intended Outcome อ้างว่า… เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม โดยผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่สอดคล้องกับความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการรับความเสี่ยง และเพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล… และแนบท้ายเป็น แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และการกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

Digital Marketing Experience

ผมเป็นแฟน thinkwithgoogle.com มาซักพักใหญ่แล้วหล่ะครับ และผมแนะนำให้ทุกท่านแวะเวียนไปค้นดู และรู้จักกับ thinkwithgoogle.com เอาไว้บ้าง เพราะข้อมูลและบทความ รวมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆ ของที่นี่ หลายเรื่องสามารถจุดประกายใหม่ๆ ได้เยอะทีเดียว… โดยเฉพาะ Digital Marketing Mindset ที่ผมคิดว่า สามารถ Update ข้อมูลให้สมองมีอะไรสดใหม่ได้ตื่นตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้อีก

Property Tax

กฎหมายลูกภาษีที่ดิน และกติกาที่ดินว่างเปล่าปลูกพืชเพื่อใช้สิทธิจ่ายภาษีที่ดินเพื่อเกษตกรรม

การประเมินการจัดเก็บภาษีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะไปประเมินประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งในกฎหมายระบุไว้ชัดเจน กฎหมายไม่ได้ระบุว่า เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมาแจ้งประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นประชาชนทั่วไปไม่ต้องเดินทางไปแจ้งที่สำนักงานเขต แม้ว่าจะเลื่อนการยื่นเสียภาษีออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 ก็ตาม

Brick Laying Robot

Hadrian X และ Fastbrick Wall System

FBR ประกาศความสำเร็จในการสร้างบ้านแบบหลายห้องโดยใช้ซอฟแวร์ 3D CAD และหุ่นยนต์ก่ออิฐทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุมในปี 2016… และได้สัญญาจ้างสร้างบ้านกว่า 50,000 หลังในซาอุดิอาระเบีย กับ Mohammed Bin Muammar, Chairman ของหน่วยงานการเคหะแห่งชาติของซาอุดิอาระเบีย หรือ National Housing Company for Housing Services