รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ ครึ่งปีหลัง 2563 และ แนวโน้ม 2564

สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ,

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำการสำรวจโครงการที่อยู่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ประกอบด้วย… เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และ ตาก โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจในช่วงครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 ครอบคลุมโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ทำการสำรวจ พบว่ามีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 หรือ Total Supply ทั้งหมด 407 โครงการ จำนวน 18,570 หน่วย มูลค่ารวม 68,112 ล้านบาท 

จำแนกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 354 โครงการ จำนวน 15,644 หน่วย มูลค่า 59,432 ล้านบาท… และโครงการอาคารชุด 53 โครงการ จำนวน 2,926 หน่วย มูลค่า 8,679 ล้านบาท ในจำนวน ดังกล่าวมีหน่วยเหลือขาย16,499 หน่วย และในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ 2,071 หน่วย

Total Supply ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราลดลง –4.4% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 10,955 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 8,560 หน่วย คิดเป็น 78.1%… เป็นโครงการอาคารชุด 2,395 หน่วย คิดเป็น 21.9%… เป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 1,239 หน่วย มีอัตราลดลง –20.3% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 1,454 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราลดลง –37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน… โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจำนวน 9,501 หน่วย หรือ เหลือขายเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 

เมื่อจำแนกตามราคาพบว่า… หน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01–5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 3,383 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 35.6% ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 2.01–3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 517 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 35.55%

สำหรับหน่วยเหลือขาย Inventory ในครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,517 หน่วย จากจำนวนหน่วยเหลือขาย 9,501 หน่วย และ 79.1% เป็นโครงการบ้านจัดสรร

10 อันดับทำเลที่สามารถขายบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมได้ คือ สันทราย แม่โจ้ สารภี ท่ารั้ว-ดอยสะเก็ด หางดงตอนบน เมืองเชียงใหม่ บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และ สันกำแพง… ระดับราคาที่ขายดีคือ 2–3 ล้านบาท และ 3–5 ล้าน บาทตามลำดับ ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่ที่ขายได้เป็นแนวราบ

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่ จะยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 จากผลกระทบ COVID19 ซึ่งตัวเลขในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563… โดยคาดว่าตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี พ.ศ. 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะทรงตัว หรือ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 เพียงเล็กน้อย

Total Supply ของจังหวัดเชียงราย มีอัตราเพิ่มขึ้น 10.9% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,337 หน่วย… ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,268 หน่วย คิดเป็น 97.9% เป็นโครงการอาคารชุด 69 หน่วย คิดเป็น 2.1%… และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 738 หน่วย มีอัตราลดลง –40.4% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562… มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 437 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 46.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงราย จะยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 จากวิกฤต COVID19 ตัวเลขครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 ตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลัง แต่จะยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี พ.ศ. 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะลดลงจากปี พ.ศ. 2563 เช่นกัน

Total Supply ของจังหวัดพิษณุโลก มีอัตราเพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,422 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,076 หน่วย คิดเป็น 89.9% และ เป็นโครงการอาคารชุด 346 หน่วย คิดเป็น 10.1%… โดยเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 194 หน่วย ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการบ้านจัดสรร เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562… สำหรับหน่วยขายได้ใหม่ มีจำนวน 142 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี พ.ศ. 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดพิษณุโลก จะยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 จากผลกระทบ COVID19… ตัวเลขช่วงครึ่งแรกของ ปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 อยู่ในภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563… โดยตลาดจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี 2565–2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลง คาดว่า Supply เหลือขายจะลดลงจากปี พ.ศ. 2563 ด้วย

Total Supply ของจังหวัดตาก มีอัตราเพิ่มขึ้น 10.6% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 856 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวจะเป็นโครงการบ้านจัดสรร 740 หน่วย คิดเป็น 86.4% และ เป็นโครงการอาคารชุด 116 หน่วย คิดเป็น 13.6%… โดยเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี พ.ศ. 2563 เพียง 27 หน่วย มีอัตราลดลง –89.8% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562  มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 38 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเทียบเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดตาก ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 จากวิกฤติ COVID19 ซึ่งตัวเลขช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2564 จะทำให้ตลาดทั้งปี พ.ศ. 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 เหมือนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ

คัดมาคร่าวๆ พอให้เห็นภาพครับ… งานวิจัยของ ธอส. จะอ่านยากนิดนึงซึ่งผมได้ตัดทอนและเรียบเรียงเอามาเฉพาะตัวเลขหลักๆ ขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ทักถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เสมอครับ

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Bang Sue SmartCity

Bang Sue Smart City… บางซื่อเมืองอัจฉริยะ

พื้นที่บริเวณบางซื่ออยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และได้รับการวางแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงยังเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้กรอบ ASEAN Smart City Network หรือ ASCN และภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

สถานการณ์ค่าเงินบาท… จากศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เผยแพร่บทสรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจากข้อมูลล่าสุดของสัปดาห์ก่อนว่า… เงินบาทเคลื่อนไหวอย่างผันผวนระหว่างรอถ้อยแถลงของประธานเฟด ทั้งนี้เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบประมาณ 3 สัปดาห์ที่ 36.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงแรกท่ามกลางทิศทางที่อ่อนค่าของสกุลเงินเอเชียและเงินหยวน หลังจากธนาคารกลางจีนเพิ่มการผ่อนคลายทางการเงินด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ลงเพื่อบรรเทาแรงกดดันในตลาดอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจจีนในภาพรวม

HECO Chain

HECO Chain และ Huobi Token

HECO Chain และ HT Token ในมุมของการสร้างเกม และ NFT ให้บริการ… ซึ่ง HECO Chain ในปัจจุบันรองรับ Metaverse เรียบร้อยแล้วนั้น ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนสาธารณะที่มีศักยภาพมากที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่ง เพียงแต่แพลตฟอร์มยังคงใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาแรกในหลายๆ ส่วนจึงทำให้ HECO Chain กลายเป็นบล็อกเชนที่ไม่มีนักลงทุนตะวันตกเข้าร่วมลงทุน นั่นทำให้กิจกรรมทางการตลาดของ HECO Chain มีความเคลื่อนไหวอยู่ในวงจำกัด ไม่ต่างจากบล็อกเชนสัญชาตรัสเซีย หรือ ยุโรปตะวันออก ที่มีคนรู้จักและใช้งานกันในวงจำกัด

จุดผ่านแดนหนองเอี่ยน-สตึงบท…

ในบรรดาเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน กัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่คบยากที่สุดในสายตาผม… การกระทบกระทั่งระหว่างกันของไทยกับเขมร มีมาต่อเนื่องยาวนาน… และยังสามารถขุดเรื่องเก่านับพันปีมาทะเลาะกันได้อยู่เนืองๆ