Properea

ความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงสายอิสาน และรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก

CR400AF โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเอกชนในพื้นที่ หลังเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง เฟส 2 เส้นทาง สายอีสานและตะวันออก เริ่มจากรถไฟไทย-จีนช่วงนครราชสีมา–หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตรมูลค่า มูลค่ากว่า 220,000 ล้านบาท และ แถลงข่าวเพิ่มส่วนต่อขยาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ช่วงจังหวัดระยอง–จันทบุรีและตราด ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร มูลค่า กว่า 100,000 ล้านบาท มุ่งเน้นยุทธศาสตร์กระจายความเจริญ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

กรณีเส้นทาง สายตะวันออก คาดว่าจะลากจากอู่ตะเภาถึงจังหวัดระยองก่อน จากนั้นจึงขยายเส้นทางสู่จันทบุรีและตราดตามลำดับ

ส่วนเส้นทางสายอีสาน… เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563… ท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการออกแบบรายละเอียด โครงการการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย… ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยเป็นเวทีรับฟังเสียงประชาชน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เป็นแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 ครอบคลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา… ขอนแก่น… อุดรธานี และหนองคาย ระยะทางรวม 356 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง… อำเภอโนนสูง… อำเภอคง… อำเภอบัวลาย และอำเภอบัวใหญ่ จำนวน 500 คนเข้าร่วมการปะชุมครั้งนี้

คืบหน้าไปอีกขั้นสำหรับยุคใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts