Properea

นนทบุรีสมาร์ทซิตี้…

จังหวัดนนทบุรีโดยท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดหาโซลูชัน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.นนทบุรี ไม่ว่าจะเป็น เรื่องนํ้าท่วม ขยะ ความปลอดภัย และการจราจร หรือ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ DEPA มีโซลูชันเรื่องนี้รองรับไว้แล้ว เพื่อนำมาปรับใช้กับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ที่พบว่า มีการร้องเรียนเรื่องการควบคุมอาคารแต่ละปีจำนวนหลายเรื่อง หากมีข้อมูลหรือโปรแกรมพร้อมดำเนินการก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการให้ล่าช้าอีกต่อไป

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ล่าสุด จังหวัดนนทบุรี ได้หารือร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทยถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนนทบุรี ด้วยการเร่งผลักดันระบบขนส่งมวลชนรูปแบบสมาร์ทโมบิลิตี้ ซึ่งจะมีความยาก-ง่ายแตกต่างกันไปใน 6 เส้นทางหลังของนนทบุรี

โดยในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมมือกับภาคเอกชน (บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้จัดสัมมนาร่วมภายใต้ยุทธศษสตร์ “นนท์ 4.0” ขึ้น เพื่อเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองนครนนทบุรีสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้จับมือกับ DEPA และเอกชนพัฒนา Website/App เพื่อสื่อสารข้อมูลจากประชาชน โดยนำร่องที่ 6 ระบบงาน ได้แก่ 

  • ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน 
  • ระบบสวัสดิการและสังคม 
  • ระบบสาธารณสุข 
  • ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  • ระบบงานติดตามโครงการต่างๆ  
  • ระบบบูรณาการข้อมูลและ ArcGIS Platform 

ข่าวว่า… วันนั้นมีการสาธิตการใช้งาน Platform โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัดด้วย โดยมีตัวแทนชาวนนทบุรี เจ้าของกิจการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรี เข้าชมการสาธิตอย่างคับคั่ง

…เชียร์ครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts