Properea

จังหวัดนนทบุรีโดยท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดหาโซลูชัน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.นนทบุรี ไม่ว่าจะเป็น เรื่องนํ้าท่วม ขยะ ความปลอดภัย และการจราจร หรือ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ DEPA มีโซลูชันเรื่องนี้รองรับไว้แล้ว เพื่อนำมาปรับใช้กับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ที่พบว่า มีการร้องเรียนเรื่องการควบคุมอาคารแต่ละปีจำนวนหลายเรื่อง หากมีข้อมูลหรือโปรแกรมพร้อมดำเนินการก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการให้ล่าช้าอีกต่อไป

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ล่าสุด จังหวัดนนทบุรี ได้หารือร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทยถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนนทบุรี ด้วยการเร่งผลักดันระบบขนส่งมวลชนรูปแบบสมาร์ทโมบิลิตี้ ซึ่งจะมีความยาก-ง่ายแตกต่างกันไปใน 6 เส้นทางหลังของนนทบุรี

โดยในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมมือกับภาคเอกชน (บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้จัดสัมมนาร่วมภายใต้ยุทธศษสตร์ “นนท์ 4.0” ขึ้น เพื่อเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองนครนนทบุรีสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้จับมือกับ DEPA และเอกชนพัฒนา Website/App เพื่อสื่อสารข้อมูลจากประชาชน โดยนำร่องที่ 6 ระบบงาน ได้แก่ 

  • ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน 
  • ระบบสวัสดิการและสังคม 
  • ระบบสาธารณสุข 
  • ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  • ระบบงานติดตามโครงการต่างๆ  
  • ระบบบูรณาการข้อมูลและ ArcGIS Platform 

ข่าวว่า… วันนั้นมีการสาธิตการใช้งาน Platform โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัดด้วย โดยมีตัวแทนชาวนนทบุรี เจ้าของกิจการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรี เข้าชมการสาธิตอย่างคับคั่ง

…เชียร์ครับ!