Nexus… นวัตกรรมการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศแบบพหุภาคี

23 มีนาคม 2023… ธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย… ธนาคารกลางอินโดนีเซีย… มาเลเซีย… ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ร่วมกับ BIS Innovation Hub Singapore Centre ได้ตกลงที่จะร่วมพัฒนาระบบ Nexus เพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินแบบทันทีของแต่ละประเทศ หรือ Instant Payment ในลักษณะพหุภาคี ซึ่งจะเป็นการทดลองเพื่อเตรีมใช้งานจริง โดยก่อนหน้านี้ BIS  และ กลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร หรือ Eurosystem กับ ธนาคารกลางมาเลเซีย และ สิงคโปร์ได้ทดลองระบบต้นแบบ หรือ Prototype ที่เชื่อมโยงระบบการชำระเงินแบบทันที โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำเร็จไปแล้ว 

ระบบ Nexus เป็นนวัตกรรมที่มุ่งแก้ไขอุปสรรคของการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งด้านค่าใช้จ่ายที่สูง ความล่าช้า และ การเข้าถึงยาก… ด้วยการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของหลายประเทศเข้าด้วยกัน และ มีมาตรฐานรองรับ ทำให้การทำธุรกรรมง่ายขึ้น ลดเวลาและต้นทุนลง โดย BIS Innovation Hub Singapore Centre และ ธนาคารกลางทั้ง 5 แห่ง จะร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบ รวมทั้งกำหนดกระบวนการต่างๆ ให้รองรับการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินแบบพหุภาคีดังกล่าว

เมื่อการทดลอง และ การพัฒนาดำเนินการแล้วเสร็จ… การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินแบบทันทีของแต่ละประเทศผ่านระบบ Nexus จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประชาชนใน 5 ประเทศ ที่มีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน  ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค ที่ทั้ง 5 ประเทศอาเซียนได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา และ จะทยอยขยายผลไปยังประเทศต่างๆ 

Cecilia Skingsley ในฐานะ Head of BIS Innovation Hub กล่าวว่า… รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในระยะทดลอง ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของ Nexus และ เป็นนิมิตหมายที่ดีในการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบร่วมกับกลุ่มธนาคารกลางพันธมิตรในระยะถัดไปของโครงการ…

ด้านคุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า… โครงการ Nexus เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบริการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินแบบทันทีกับหลายประเทศในคราวเดียว เพื่อสร้างเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถขยายไปได้ทั่วโลก ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนสำคัญของโครงการนี้ ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาระบบชำระเงินกับประเทศต่างๆ และ ต่อยอดสู่การขยายการเชื่อมโยงระบบกับหลายประเทศได้พร้อมกัน… ทั้งนี้ Nexus จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ ต้นทุนต่ำ สำหรับการทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ และให้ประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายคลึงกับบริการภายในประเทศ

โดย BIS และ ธนาคารกลางทั้ง 5 แห่งจาก 5 ชาติอาเซียนมองว่า… Nexus มีศักยภาพที่จะเป็นระบบที่ใช้ได้จริงทั่วโลก โดยจะจัดตั้งคณะที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยผู้แทนธนาคารกลางและผู้ให้บริการระบบการชำระเงินจากหลายภูมิภาค เพื่อต่อยอดขยายขอบเขตโครงการไปสู่ภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Sustainable Architecture… สถาปัตยกรรมยั่งยืน

Sustainable Architecture ที่นับจากนี้ไป แนวคิดแบบนี้คงได้ยินและได้เห็นบ่อยขึ้นในช่วงอายุของพวกเรา… ซึ่งงานสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และมีการเน้นการออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ… มีเป้าหมายในการออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด… สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่งมีการออกแบบสถาปัตยกรรมทำให้เกิดความสมดุลขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดเป็นแนวคิดของสถาปัตยกรรมยั่งยืน

Digital Government

Digital Government… รัฐกิจดิจิทัล

กรณีชัดเจนที่สุดของการปฏิรูประบบบริการจากรัฐไปเป็นออนไลน์ ซึ่งกำลังกลายเป็นรากฐานบริการดิจิทัลจากรัฐอย่างสำคัญก็คือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง… หมอชนะ และ หมอพร้อม ซึ่งเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐเข้าหากันพร้อมกับฐานข้อมูลประชาชน เพื่อส่งผ่านบริการจากรัฐที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการใช้ “กำลังคน” จากหน่วยงานรัฐไปให้บริการมากมาย

ทรัพยากรน้ำ

กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

คุณสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ได้แถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ซึ่ง สทนช. ได้เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน เกิดการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญขององค์กรผู้ใช้น้ำ ในการสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมิติใหม่ของประเทศ

Neale Donald Walsch

Life Begins At The End Of Your Comfort Zone ~ Neale Donald Walsch

การออกจาก Comfort Zone ทุกเงื่อนไขหรือข้ออ้าง… จะมอบการเริ่มต้นใหม่ให้ทุกคนที่ยินดี “พลิกผัน” หาความมั่นคงในชีวิตและจิตใจจากโซนใหม่ให้ตัวเองเสมอ… Neale Donald Walsch ผู้เขียนหนังสือชุด Conversations with God: An Uncommon Dialogue บอกไว้ว่า… Life Begins At The End Of Your Comfort Zone หรือ ชีวิตจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งที่จุดจบของพื้นที่ความปลอดภัยแห่งความเชื่อเดิม