ข้อมูล และ บรรยากาศจากงานสัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา… คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพว่า… จากที่รัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Thailand 4.0  โดยจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกัน 10 กระทรวง  และ ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกษตรกร ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าถึงระบบการให้บริการ และ สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน การผลิต และ การตลาด 

ล่าสุด… สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร” เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บ และ บริการข้อมูลทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และ ประมง จากหน่วยงานภาคีภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่าง 10 กระทรวง ซึ่งเป็นการรวบรวมชุดข้อมูล หรือ Datasets จากการสำรวจ และ นำมาจัดทำเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร และ วิเคราะห์ในมิติต่างๆ และ เปิดบริการแบบ Open Data ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้สนใจ ใช้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร มีการพัฒนาระบบงาน 5 ระบบ คือ…

 1. ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำรายงาน 
 2. ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics 
 3. ระบบปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร 
 4. ระบบ Coaching Program Platform หรือ CPP
 5. ระบบ Public AI  

รวมทั้ง… ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกร

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขับเคลื่อน Big Data ภาคเกษตรกรรมที่ผ่านมา… กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับการจัดการ และ เชื่อมโยงในระดับแปลงเกษตรกร และ พื้นที่ โดยมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในทุกระดับด้วย Platform เก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ Mobile Technology เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตรที่แม่นยำ รวดเร็ว ต่อเนื่องในทุกฤดูปลูก… นอกจากนี้ยังมี Web Tools และ Mobile Application ในการประมวลผลข้อมูลจาก Big Data เพื่อวางแผนเชิงพื้นที่ วางนโยบาย และ เผยแพร่สู่ทุกภาคส่วนอย่างเข้าใจง่าย  โดยปัจจุบัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้พัฒนาระบบและจัดทำเป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร และ เปิดบริการเป็น Open Data ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจ ใช้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ nabc-catalog.oae.go.th ซึ่งปัจจุบันสามารถรวบรวมชุดข้อมูลได้กว่า 734 ชุด จาก 90 หน่วยงาน โดยจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล 17 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 1. กลุ่มข้อมูลด้านแผนงาน/งบประมาณ 
 2. กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 
 3. กลุ่มข้อมูลด้านดินและที่ดิน 
 4. กลุ่มข้อมูลด้านแหล่งน้ำและการชลประทาน 
 5. กลุ่มข้อมูลด้านภัยธรรมชาติ 
 6. กลุ่มข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. กลุ่มข้อมูลด้านการเพาะปลูกพืช 
 8. กลุ่มข้อมูลด้านการทำปศุสัตว์ 
 9. กลุ่มข้อมูลด้านการทำประมง 
 10. กลุ่มข้อมูลด้านสินเชื่อและแหล่งเงินทุน 
 11. กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด 
 12. กลุ่มข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และ แหล่งรับซื้อ 
 13. กลุ่มข้อมูลด้านราคา 
 14. กลุ่มข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร 
 15. กลุ่มข้อมูลด้านงานวิจัยและองค์ความรู้ 
 16. กลุ่มข้อมูลด้านปัจจัยการผลิต 
 17. กลุ่มข้อมูลด้านแผนที่และข้อมูลเชิงแผนที่

สำหรับแผนการขับเคลื่อน Big Data หลังจากนี้… สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้วาง Road Map ไว้ 3 ระยะ คือ 

ระยะ 1 Short Term… พ.ศ. 2566 – 2567… มีฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น Internal Data… External Data… Partner Data และ Customer Data ซึ่งข้อมูลทั้งหมดต้องมีความถูกต้อง–สมบูรณ์ –เป็นปัจจุบัน โดยบุคลากรของหน่วยงาน จะมีทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ หรือ ตัดสินใจกันบนข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถแบ่งปันผลลัพธ์ที่ได้และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดให้ดีขึ้น 

ระยะ 2 Medium Term… พ.ศ. 2568 -2569… จัดทำการให้บริการในการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิด หรือ Open Access เพื่อให้เกษตรเข้าถึง ค้นหา และ แจกจ่ายข้อมูลต่อได้แบบเรียลไทม์ มีการจัดทำการเปิดเผยข้อมูล หรือ Open Data การเกษตร

ระยะ 3 Long Term… พ.ศ. 2570… เปิดให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Personalization Driven ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับรายบุคคล รวมถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลนั้นๆ มีการนำเสนอข้อมูล/บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ Proactive ในทิศทางของ Hyper Automation 

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Candle Stick

Motive Impulse Wave And Motive Diagonal Wave

การประเมินทิศทางแนวโน้มจากคลื่น ซึ่งเรารู้แล้วว่าจะมี Motive Waves 5 จุดกลับตัว แล้วจะเกิด Corrective Waves อีก 3 จุดกลับตัวรวมกันเป็น 8 จุดกลับตัวเสมอ… แต่กราฟราคาสินทรัพย์ลงทุนในโลกความจริงไม่ได้มีอะไรชัดเจนเลยว่า จุดไหนนับได้ และ จุดไหนแค่หลอกตา… ซึ่งหลักต่อไปนี้เป็นวิธีระบุยอดคลื่นและท้องคลื่นใน Motive Waves หรือ คลื่นตามแนวโน้ม ซึ่งมี “ทรงคลื่น” หลักๆ อยู่ 2 แบบเรียกว่า Impulse Wave และ Diagonal Wave

ไม้ยืนต้น 58 ชนิด… โอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินเปล่า

จากมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2561 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เห็นว่าการนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยมีการออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558  รองรับ

รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563… โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ปรับตัวลดลง 12.2% ต่อเนื่องจาก การลดลง 2.0% ในไตรมาสก่อนหน้า YoY หรือ Year on Year หรือ การเปรียบเทียบตัวเลขรายไตรมาสในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า… และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563 9.7%… รวมครึ่งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลง 6.9%

Maya Angelou

Freedom Is Never Free ~ Maya Angelou

เสรีภาพ หรือ Freedom มักจะถูกใช้กล่าวอ้างเพื่อเข้าไปจัดการเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การเดินทาง การท่องเที่ยว การเลือกคู่ครอง รวมทั้งการใช้ชีวิต ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชาติ และ ระดับโลก… ซึ่งทั้งหมดล้วนมีภาพการต่อสู้ดิ้นรนของฝ่ายที่พยายามจะเป็นเจ้าของเสรีภาพ… กับฝ่ายที่ “อาจจะมี หรือ ไม่มีข้ออ้างที่ไม่ยินดีมอบเสรีภาพ” ดังร้องขอของอีกฝ่ายก็ได้ ในขณะที่หลายกรณีมีการอ้างเสรีภาพของทั้งสองฝ่าย และ ต่อสู้กันบนเป้าหมายที่อยู่ตรงกันข้ามแต่เป็นข้ออ้างเดียวกัน