Market Maker และ เงื่อนไขยกเว้นภาษีขายหุ้น

ประเด็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการ ตามหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอในอัตรา 0.10% ตามกฏหมายเดิม โดยในปีแรกจะจัดเก็บเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ ในอัตรา 0.055%  และ จะให้เวลาเตรียมตัว 3  เดือนก่อนเริ่มเก็บจริงในราวเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2566 นั้น… ยังเหลือข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ยกเว้นการเก็บภาษีขายหุ้นให้กับกองทุนบำนาญต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณอายุ เช่น ประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Market Maker… โดยการยกเว้นการเก็บภาษีขายหุ้นกับ Market Maker นี่เองที่กำลังถูกพูดถึงอย่างเผ็ดร้อนไม่ธรรมดา โดยเฉพาะการตั้งคำถามตัวโตๆ ว่าเป็นเงื่อนไขที่เอื้อให้ทุนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ใช่หรือไม่

ข้อมูลจากเวบไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้ข้อมูลว่า… การยกเว้นภาษีการขายหุ้นให้กับ Market Maker เป็นการเอื้อนักลงทุนรายใหญ่หรือไม่นั้น?… คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงเรื่องนี้ว่า… อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ยังไม่ตรงกันในส่วนของ Market Maker  ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาด ไม่ได้เป็นนักลงทุนรายใหญ่  โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)  เป็นผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการซื้อการขาย และที่ต้องมี Market Maker เพราะบางทีมีหุ้นใหม่ออกในตลาด  Market Maker ก็ต้องทำหน้าที่ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอที่จะเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดที่ออกมาใหม่ หรือในสิ้นวันของการเทรดก็ต้องดูว่าสภาพคล่องว่ากระจาย หรือ กระจุกส่วนไหนเพื่อสนับสนุนให้มีการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน

ด้านข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ระบุว่า… บทบาทของ Market Maker สามารถเทรดเสริมสภาพคล่องได้ แต่ห้ามทำ Wash Trading หรือ การปั่นราคาหุ้นด้วยการซื้อขายกันเองในช่วงเวลาอันสั้นโดยเพิ่มราคาซื้อขายขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการส่งคำสั่งของ Market Maker ต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดโดยรวม หรือ หาประโยชน์จากผู้ลงทุน และ ต้องไม่เป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ความจำเป็นของการมี Market Maker ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งจะมีไว้ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลในหลายตลาด ซึ่งจะเกิดช่วงห่างของราคาซื้อขายแตกต่างกัน… กลไกการเข้าไปดูแลสภาพคล่องของ Market Maker ก็จะทำให้ราคาของหลักทรัพย์ หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับที่ซื้อขายในตลาดอื่น ผ่านกระบวนการ Arbitrage โดยซื้อหลักทรัพย์ หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดที่ราคาต่ำกว่า และไปขายในตลาดที่ราคาสูงกว่า เพื่อสร้างจุดสมดุลย์ราคาส่วนต่าง และ ปิดโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดข้ามตลาดแบบ Arbitrage… ซึ่งในทางเทคนิคจะใช้การตั้งราคาเพื่อรองรับการซื้อขายกับผู้ลงทุน โดยไม่เข้าไปซื้อขายและจับคู่กันเอง เพื่อให้ราคาไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง ในลักษณะการชี้นำราคา และทำให้บุคคลทั่วไปสำคัญผิดทั้งในส่วนของราคา และ ปริมาณการซื้อขาย ซึ่งเป็นการทำเกินหน้าที่ เอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่น และ เข้าข่ายทำผิดกฎหมาย Wash Trading หรือ การปั่นราคาหุ้น

Market Maker ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจึงมีความสำคัญกับกลไกตลาด ที่ถูกเตรียมไว้เพื่อแทรกแซงการซื้อขายเพื่อปกป้องตลาดทุน และ นักลงทุน… เหมือนสารกันบูดในอาหารแปรรูปที่ต้องมี และ อนุญาตให้ใช้เพื่อไม่ให้อาหารก่อพิษอื่นที่ร้ายแรงกว่า… ส่วนการยกเว้นภาษีขายหุ้นให้กับ Market Maker ผู้ทำหน้าที่ดูแลตลาดทุนโดยตรงให้มีเสถียรภาพย่อมเหมาะสมแล้ว… ส่วนประเด็น Maket Taker ในคราบของ Market Maker ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะและคลุมเครือแบบหาหลักฐานอ้างอิงไม่ได้นั้น ไม่คุยครับ!!!

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thansettakij.com 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Google Digital Marketing & E-commerce Professional Certificate บน Coursera

ธุรกิจในปัจจุบันต้องการ Digital Marketing And eCommerce Talent หรือ คนเก่งดั่งได้พรสวรรค์ด้านการตลาดดิจิทัล และ eCommerce ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจ และ ยังเป็นแกนในการกำหนดกลยุทธ์พร้อมแผนงานต่างๆ มากมาย โดยผู้นำธุรกิจในปัจจุบันจึงมักไม่พลาดที่จะเสริมทักษะด้านการตลาดดิจิทัลให้ตัวเองตามทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ ล้ำหน้าคู่แข่งได้ด้วยตนเอง ซึ่งทักษะการใช้ข้อมูลดิจิทัลในแง่มุมทางการตลาดให้เป็นถือเป็น “คำแนะนำสำคัญ” ไปแล้วในปัจจุบัน

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 2561

ภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 2561 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในด้านอุปสงค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ดังจะเห็นได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นท้ังจํานวนหน่วยและจํานวน มูลค่า และสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ก็ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เช่นกัน โดยมาจาก การโอนอาคารชุดเป็นหลัก ขณะที่ในด้านอุปทานโครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ และท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจด ทะเบียนปรับตัวลดลงพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

Cultured Meat

Future Meat Technologies และ Cultured Meat

FTM วางแผนจะผลิต Cultured Meat ให้ได้ 500 กิโลกรัมต่อวันในปี 2022 ซึ่งเป็นปริมาณที่สามารถใช้ทำแฮมเบอร์เกอร์ได้ 5,000 ชิ้น ซึ่งทีม FTM ยังเหลืองานที่ต้องเร่งรีบมากมาย โดยเฉพาะ Supply Chain รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองตลาด และ เข้ากับกฏระเบียบด้านมาตรฐานและผลิตภัณฑ์อาหาร

Psyche Eros

Love Cannot Live Where There Is No Trust – Cupid

ตำนานคิวปิดไซคีแฝงความนัยมากมายไว้ในเนื้อเรื่อง ตั้งแต่ชื่อ ไซคี หรือ Psyche ซึ่งแปลว่าจิต อันเป็นต้นทางขับเคลื่อนความรุ่มร้อนชี้นำตัวตนไปในทางที่จิตฝักใฝ่เสมอ… โดยเฉพาะจิตที่สัมพันธ์กับรักโลภโกรธหลง จนส่งผลต่อความสัมพันธ์… กระทั่งความรัก ความสัมพันธ์หรือแม้แต่ “วาจาสัตย์หรือคำสัญญา” ที่ไม่ยืดยุ่น ก็อาจจะก่อกรรมมากมายต่อตัวเองและคนที่รักได้เช่นกัน