Luang Prabang Hydropower Project… โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

โครงกานก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง

เข้าหน้าแล้งน้ำแห้งขอดกันแล้วอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายมีนาคม… และปัญหาภัยแล้งทั่วไทยก็จะวนกลับมาทุกครั้งทุกปีมานาน แม้แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยที่สุด ก็ยังเจอปัญหาภัยแล้ง ทั้งๆ ที่มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยายังปริ่มน้ำไม่ขาด… แต่คนแถบนั้นรู้ดีว่าพอหน้าแล้งก็จะเจอน้ำกร่อยจนถึงเค็ม รบกวนระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตน้ำจืดเสมอเมื่อถึงหน้าแล้ง

ส่วนแม่น้ำใหญ่ระดับสายน้ำนานาชาติอีกสายอย่างแม่น้ำโขง… แม้ประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์แม้แต่ตอนเดียวเหมือนประเทศอื่นๆ ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน แต่แม่น้ำโขงก็สำคัญและจำเป็นกับวิถีชีวิตที่พึ่งพาลำห้วยและสายน้ำที่ไหลจากฝั่งไทยลงแม่น้ำโขงอย่างมากไม่ต่างกัน

แต่น้ำโขงในยุคที่มีการสร้างเขื่อนทั้งในจีนและลาว กั้นทางน้ำเป็นตอนๆ พอถึงหน้าแล้งจึงทำให้ลำน้ำท้ายเขื่อนส่วนที่ผ่านประเทศไทยตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำจนถึงปากน้ำมูล… แห้งขอดเหลือเพียงร่องน้ำเท่าคลองชลประทานก็มีในบางช่วง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา… Luang Prabang Hydropower Project โดยรัฐบาลลาว ภายใต้ความร่วมมือลาว-เวียดนาม ซึ่งมี PetroVietnam Power Corporation จากเวียดนามเข้าร่วมทุนเพื่อพัฒนาและก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลำน้ำโขง ขนาด 1,460 เมกะวัตต์… ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางขึ้นไปทางตอนเหนือ ราว 25 กิโลเมตร โดยมีรายงานว่า… โครงการความคืบหน้าไปแล้ว 80% โดยมีแผนเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี 2027 ด้วยเป้าหมาย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้ไทยและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ 

แบบจำลองเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง
ภาพแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง โดยมีผู้รับเหมาจากประเทศไทยบางส่วน
เครดิตภาพ @PHETSIAM

สำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานว่า… งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเริ่มต้นหลังจากรัฐบาลลาวเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2007 กระทั่งการอนุมัติก่อสร้างเขื่อน โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างถนนทางเข้าระยะทาง 11 กิโลเมตร ซึ่งแล้วเสร็จกว่า 98%… สะพานข้ามแม่น้ำโขงยาว 500 เมตร คืบหน้าแล้ว 41%… ส่วนการก่อสร้างท่าเรือชั่วคราว 3 แห่ง สายส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ กับสถานีไฟฟ้าขนาดเล็กก็คืบหน้าถึง 64%… ขณะเดียวกันก็มีการจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้กับโครงการนี้ไปแล้ว 69%… ความคืบหน้าของงานเตรียมโครงการทั้งหมดถูกรายงานตรงต่อท่านไซสมพอน พมวิหาน ประธานกรรมการแนวลาวส้างซาด หรือ LFND หรือ Lao Front for National Construction 

ก่อนหน้านั้น… คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ MRC หรือ Mekong River Commission ได้จัดการประชุมให้หน่วยงานลาวร่วมเจรจากับชาติอื่นๆ ในลุ่มน้ำโขง ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางแห่งนี้… การประชุมดังกล่าวหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเขื่อน และพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง หรือ Basin Development Strategy ปี 2021-2030 ซึ่งเป็นทิศทางยุทธศาสตร์ 10 ปี สำหรับการวางแผนพัฒนาภายในภูมิภาค

มีการยกข้อเสนอแนะหลายประการ ประกอบด้วยการสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 4 ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง อันได้แก่ ลาว เวียดนาม ไทย และกัมพูชา ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยและโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น

ตามนั้นเลยครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว

คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงถึงมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติหลักการ “ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ….” ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้ จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ สาระสำคัญของกฎกระทรวงเป็นการกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ที่สามารถได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่

Mō Ventus… สถาปัตยกรรมเพื่อทุกภูมิอากาศ

อากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งหนาวจัด ร้อนจัดและสกปรกจัดเกิดขึ้นกับทุกที่… ผมเป็นคนหนึ่งที่เกาะติดแนวคิดการอยู่อาศัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมย่ำแย่และภูมิอากาศที่แปรปรวนมาตลอดหลายปี

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น… โดยกรมสรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากร… คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กล่าวว่า… กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสำคัญแก่การระดมทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น จึงได้เสนอ… ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนใน Startup ไทย ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประกาศกำหนด

Decentralized Financial

The Rise Of Decentralized Financial… การเงินแบบไร้คนกลางผงาดและหยัดยืน

DeFi เป็นระบบนิเวศน์ทางการเงินใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในระบบนิเวศน์ของ Fiat Money มาก… ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจคริปโตที่มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วและกำลัง “กลืนกินระบบนิเวศน์ทางการเงินและการลงทุนดั้งเดิม” อย่างรวดเร็ว