Properea

ที่ดินกว่าร้อยไร่… สถานีขอนแก่น

สถานีรถไฟขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งชุมทางใหญ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่รับเที่ยวรถไฟทั้งระบบทางคู่และรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟขอนแก่นจึงเป็นชุมทางกลุ่มแรกๆ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จับลอกคราบต้อนรับศัตวรรษแห่งการเดินทางและขนส่งทางราง… 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับฟังความเห็นรอบ 2 ก่อนเปิด PPP ดึงเอกชนพัฒนาสถานีรถไฟขอนแก่น บนพื้นที่ 108 ไร่ เนรมิตโรงแรม ที่พักอาศัย และศูนย์การค้า  ณ โรงแรม Vwish จังหวัดขอนแก่น 

ขอบคุณภาพจาก mgronline.com

เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการเพื่อให้นำผลที่ได้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดย การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิด โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) พ.ศ. 2556

สำหรับแผนพัฒนาพื้นที่สถานีขอนแก่น เบื้องต้นแบ่งการพัฒนาเป็น 5 แปลง บนพื้นที่ 108 ไร่ ประกอบด้วย 

  • Zone B ขนาดพื้นที่ 16.2 ไร่ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณย่านสถานีรถไฟ ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีทั้งที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน และค้าปลีก 
  • Zone C, Zone Dขนาดพื้นที่  16.5 ไร่ พัฒนารองรับโรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
  • Zone E ขนาดพื้นที่ 58.6 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่สวนสนุก และพื้นที่สันทนาการ 
  • Zone F ขนาดพื้นที่ 8 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่ประเภทกลุ่มอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยของพนักงาน
  • การรถไฟฯ 

ส่วนพื้นที่ Zone A ได้มีการประมูลไปก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่นับรวมอยู่ในโครงการนี้ 

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของขอนแก่นครับ… รายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่า กลุ่มเซ็นทรัลสนใจและหมายตาอยู่ เราท่านอาจได้เห็นข่าวใหญ่แห่งปีอีกข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้

ครับผม!


ขอบคุณภาพจาก mgronline.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email