Properea

John Stuart Mill : Landlords Grow Rich in Their Sleep

LandLord

Landlord หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์… แม้ยามหลับก็รวยขึ้น เป็นคำคมหรือ Quote ที่เผยแพร่กันมากมายในอินเตอร์เน็ต จากปราชญ์เรืองนามชื่อ John Stuart Mill

John Stuart Mill
credit: wikipedia.org

John Stuart Mill เป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของตะวันตก… ผลงานที่สำคัญของ John Stuart Mill คือหนังสือชื่อ Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1848 โดยสาระในหนังสือได้ให้ทัศนแย้งแนวคิดเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิคก่อนหน้ายุคของเขาว่า… 

การบริโภคเป็นสิ่งที่ไม่สมควรได้รับการส่งเสริมเพราะว่า การบริโภคย่อมจะเกิดขึ้นเองเป็นปริมาณที่เท่ากับการผลิตที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ประเทศควรให้ความสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศเจริญมั่งคั่งก็คือ การผลิตไม่ใช่การบริโภค

นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกยกย่อง John Stuart Mill เทียบเท่านักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Adam Smith รวมทั้ง Thomas Malthus และ David Ricardo ซึ่งท่านที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาคงรู้จักดี

John Stuart Mill สนับสนุนหลักประโยชน์นิยมของ Jeremy Bentham โดยไม่ได้เน้นหลักประโยชน์นิยม แต่เน้นความสำคัญทางเสรีภาพและวิถีชีวิตที่อิสระเสรี… ซึ่ง John Stuart Mill แบ่งการกระทำของมนุษย์ออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. การกระทำที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น 
2. การกระทำที่มีผลจำเพาะต่อผู้กระทำคนเดียว 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักประโยชน์นิยม… นักปรัชญาอย่าง John Stuart Mill เสนอให้หยุดการกระทำที่อาจนำไปสู่ผลหรือความทุกข์ของคนส่วนใหญ่… แต่ส่งเสริมการกระทำที่มีผลต่อผู้กระทำเพียงคนเดียว โดยชี้ว่า… การกระทำที่มีผลจำเพาะต่อผู้กระทำเป็นอิสระและใครเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้… บุคคลมีสิทธิ์ที่จะนำทัศนต่างๆ มาอภิปรายตีแผ่และเผยแพร่ให้รู้ว่า… ความคิดใดเป็นสัจธรรม และมองว่า…. เสรีภาพและสิทธิ์ส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คนแสวงหาสัจธรรมได้

นอกจากนั้น John Stuart Mill ยังเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อีกมากมายเช่น ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีทุนและการกระจายรายได้ ทฤษฎีกำไร ทฤษฎีค่าเช่า รวมทั้งทฤษฎีมูลค่า… นอกจากนั้น ยังมีการเสนอบทบาทของรัฐต่อกลไกทางเศรษฐศาสตร์และสังคม… ซึ่งทั้งหมดเป็นรากฐานวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือ Political Economy จนถึงปัจจุบัน

John Stuart Mill เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 1806 ที่ Pentonville ใน London และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปี 1873 ที่ Avignon ประเทศฝรั่งเศส… ในวัย 66 ปี

ผลงานของ John Stuart Mill หรือ J. S. Mill ถือเป็นรุ่งอรุณของเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิคของศตวรรษที่ 19 ที่ทฤษฎีหลายอย่างพัฒนาบนข้อเท็จจริงหรือสัจธรรมที่นักปราชญ์อย่าง John Stuart Mill นิยามไว้จนล่วงเข้าศตวรรษที่ 21… ทุกสิ่งยังคงเป็นจริงตามนั้น

ประเด็นก็คือ… ปรัชญาเศรษฐศาสตร์เป็นปรัชญาสายเดียวที่สะสมภูมิปัญญาบริสุทธิ์ว่าด้วยความร่ำรวย ในขณะที่หลายคนหาทางร่ำรวยโดยไม่ได้รู้แจ้งในสัจจะธรรมของเศรษฐศาสตร์… การหาทางแบบลองผิดถูกด้วยตนเอง จึงพาคนส่วนหนึ่งหลงทาง… ทั้งที่หลักง่ายๆ หลักเดียวที่ยังเป็นจริงอยู่จากนักปราชญ์ผู้ฝากสัจธรรมเรื่องความรวยอย่าง John Stuart Mill ก็คือ… Landlords Grow Rich in their Sleep without Working, Risking or Economising.

ไม่แปลให้น๊ะครับ… ผมไม่ว่างแล้วเพราะกำลังหาทางเป็น LANDLORD อยู่!!!

อ้างอิง

Wikipedia.org
Britannica.com
GotoKnow.org