Properea

John Stuart Mill : Landlords Grow Rich in Their Sleep

LandLord

Landlord หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์… แม้ยามหลับก็รวยขึ้น เป็นคำคมหรือ Quote ที่เผยแพร่กันมากมายในอินเตอร์เน็ต จากปราชญ์เรืองนามชื่อ John Stuart Mill

John Stuart Mill
credit: wikipedia.org

John Stuart Mill เป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของตะวันตก… ผลงานที่สำคัญของ John Stuart Mill คือหนังสือชื่อ Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1848 โดยสาระในหนังสือได้ให้ทัศนแย้งแนวคิดเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิคก่อนหน้ายุคของเขาว่า… 

การบริโภคเป็นสิ่งที่ไม่สมควรได้รับการส่งเสริมเพราะว่า การบริโภคย่อมจะเกิดขึ้นเองเป็นปริมาณที่เท่ากับการผลิตที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ประเทศควรให้ความสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศเจริญมั่งคั่งก็คือ การผลิตไม่ใช่การบริโภค

นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกยกย่อง John Stuart Mill เทียบเท่านักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Adam Smith รวมทั้ง Thomas Malthus และ David Ricardo ซึ่งท่านที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาคงรู้จักดี

John Stuart Mill สนับสนุนหลักประโยชน์นิยมของ Jeremy Bentham โดยไม่ได้เน้นหลักประโยชน์นิยม แต่เน้นความสำคัญทางเสรีภาพและวิถีชีวิตที่อิสระเสรี… ซึ่ง John Stuart Mill แบ่งการกระทำของมนุษย์ออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. การกระทำที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น 
2. การกระทำที่มีผลจำเพาะต่อผู้กระทำคนเดียว 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักประโยชน์นิยม… นักปรัชญาอย่าง John Stuart Mill เสนอให้หยุดการกระทำที่อาจนำไปสู่ผลหรือความทุกข์ของคนส่วนใหญ่… แต่ส่งเสริมการกระทำที่มีผลต่อผู้กระทำเพียงคนเดียว โดยชี้ว่า… การกระทำที่มีผลจำเพาะต่อผู้กระทำเป็นอิสระและใครเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้… บุคคลมีสิทธิ์ที่จะนำทัศนต่างๆ มาอภิปรายตีแผ่และเผยแพร่ให้รู้ว่า… ความคิดใดเป็นสัจธรรม และมองว่า…. เสรีภาพและสิทธิ์ส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คนแสวงหาสัจธรรมได้

นอกจากนั้น John Stuart Mill ยังเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อีกมากมายเช่น ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีทุนและการกระจายรายได้ ทฤษฎีกำไร ทฤษฎีค่าเช่า รวมทั้งทฤษฎีมูลค่า… นอกจากนั้น ยังมีการเสนอบทบาทของรัฐต่อกลไกทางเศรษฐศาสตร์และสังคม… ซึ่งทั้งหมดเป็นรากฐานวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือ Political Economy จนถึงปัจจุบัน

John Stuart Mill เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 1806 ที่ Pentonville ใน London และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปี 1873 ที่ Avignon ประเทศฝรั่งเศส… ในวัย 66 ปี

ผลงานของ John Stuart Mill หรือ J. S. Mill ถือเป็นรุ่งอรุณของเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิคของศตวรรษที่ 19 ที่ทฤษฎีหลายอย่างพัฒนาบนข้อเท็จจริงหรือสัจธรรมที่นักปราชญ์อย่าง John Stuart Mill นิยามไว้จนล่วงเข้าศตวรรษที่ 21… ทุกสิ่งยังคงเป็นจริงตามนั้น

ประเด็นก็คือ… ปรัชญาเศรษฐศาสตร์เป็นปรัชญาสายเดียวที่สะสมภูมิปัญญาบริสุทธิ์ว่าด้วยความร่ำรวย ในขณะที่หลายคนหาทางร่ำรวยโดยไม่ได้รู้แจ้งในสัจจะธรรมของเศรษฐศาสตร์… การหาทางแบบลองผิดถูกด้วยตนเอง จึงพาคนส่วนหนึ่งหลงทาง… ทั้งที่หลักง่ายๆ หลักเดียวที่ยังเป็นจริงอยู่จากนักปราชญ์ผู้ฝากสัจธรรมเรื่องความรวยอย่าง John Stuart Mill ก็คือ… Landlords Grow Rich in their Sleep without Working, Risking or Economising.

ไม่แปลให้น๊ะครับ… ผมไม่ว่างแล้วเพราะกำลังหาทางเป็น LANDLORD อยู่!!!

อ้างอิง

Wikipedia.org
Britannica.com
GotoKnow.org

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts