• 24/06/2020
  • Thum Namprom
  • 0

Thum Namprom

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร นักเขียน นักแปล นักวิจัยอิสระ นักพัฒนาเทคโนโลยี IoTs, Software และ Automation Control... เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีก่อสร้าง และการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ด้วย Jupyter & R

https://properea.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *