สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 5 จังหวัดใหญ่อีสาน

อสัวหาริมทรัพย์อีสาน

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ในช่วงครึ่งหลังปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด คือ… จังหวัดนครราชสีมา… จังหวัดขอนแก่น… จังหวัดอุดรธานี… จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดมหาสารคาม… โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย 

จากการสำรวจพบว่า… ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวนรวมประมาณ 14,853 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของ 26 จังหวัดที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้สำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2562 โดยแบ่งเป็น… จังหวัดนครราชสีมา 6,876 หน่วย… จังหวัดขอนแก่น 4,031 หน่วย… จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,727 จังหวัดอุบลราชธานี 1,464 หน่วย และ จังหวัดมหาสารคาม 755 หน่วย… โดยมีภาพรวมรายจังหวัดดังนี้คือ

จังหวัดนครราชสีมา… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 1,684 หน่วย มูลค่า 5,352 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 1,793 หน่วย มูลค่า 5,711 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 6,770 หน่วย มูลค่า 24,278 ล้านบาท ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีประมาณ 6,141 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 26.6% มูลค่าประมาณ 10,627 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 38.4%

จังหวัดขอนแก่น… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 982 หน่วย มูลค่า 3,117 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 1,156 หน่วย มูลค่า 3,310 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 3,573 หน่วย มูลค่า 12,062 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีประมาณ 4,997 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 20% มูลค่าประมาณ 7,613 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 34.3%

จังหวัดอุดรธานี… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 255 หน่วย มูลค่า 1,504 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 432 หน่วย มูลค่า 1,289 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 1,753 หน่วย มูลค่า 6,936 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 2,855 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.2% มูลค่าประมาณ 4,726 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 10.4%

จังหวัดอุบลราชธานี… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 270 หน่วย มูลค่า 868 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 375 หน่วย มูลค่า 1,080 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 1,530 หน่วย มูลค่า 4,295 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 2,448 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 30.5% มูลค่าประมาณ 2,894 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 48.2%

จังหวัดมหาสารคาม… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 152 หน่วย มูลค่า 284 ล้านบาท… หน่วยขายได้  145 หน่วย มูลค่า 413 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 873 หน่วย มูลค่า 2,550 ล้านบาท ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 1,210 หน่วย… เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 2.6% มูลค่าประมาณ 1,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 17.9%

มีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น ระบุว่า… ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการชะลอตัวต่อเนื่องมาหลายปี ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังทำให้มี Supplyใหม่ออกสู่ตลาดไม่มาก สต๊อกที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยเหลือขายในผังโครงการที่กระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่ไม่ได้พึ่งพิงการท่องเที่ยว และ ไม่ได้พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเกิดการการแพ่ระบาดของไวรัสโควิด จึงทำให้ตลาดชะลอตัวไม่มาก

อย่างไรก็ตาม… สมาคมอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างเสนอให้รัฐบาลปรับเพดานมาตรการกระตุ้นอสังหาจากบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท หรือ มากกว่านั้น เพื่อกระตุ้นให้คนมีเงินซื้อบ้าน แทนการกระตุ้นเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และ ลดภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้มีความแข็งแรงขึ้น การยกเลิกมาตรการ LTV ซึ่งปัจจุบันการเก็งกำไรไม่มีแล้ว

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยด้าน EV ของประเทศไทย… 2022

วันที่ 23 มีนาคม 2022… คุณสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการจัดหางาน และ พัฒนาทักษะการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ กับบริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด… บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์… ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะที่เกี่ยวข้องยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือ EV

Sky Cruise… แนวคิดเรือสำราญลอยฟ้า

Sky Cruise เป็นอังหาริมทรัพย์ลอยฟ้าที่ออกแบบให้ควบคุมการบินอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งจะบินลอยตัวค้างฟ้าด้วยมอเตอร์ขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 20 ตัว โดยมีพลังงานไฟฟ้าจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน หรือ Nuclear Fusion เป็นแหล่งพลังงานซึ่งปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ และ ออกแบบให้บินบริการแก่นักท่องเที่ยวได้ถึง 5,000 คน โดยให้บริการได้นานนับปีโดยไม่ต้องลงจอดที่พื้นโลก

Industrial Park

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่ม 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษในอีอีซี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง และ เปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 1 แห่ง ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ เพื่อเพิ่มจุดแข็งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ รองรับการลงทุนในอนาคต 

DITP Virtual Trade Show

DITP Virtual Trade Show 2021 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผลงานครึ่งปีแรก พ.ศ. 2564 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องดำเนินการส่งเสริมการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์… คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพื่อลดข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง โดยสามารถผลักดันยอดขายสินค้าไทยผ่านช่องทางออนไลนรูปแบบต่างๆ ได้รวม 7,600 ล้านบาท