Investment Consultant License… ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC เป็นวิชาชีพของผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งการติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน… ให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ทั้ง หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า… ซึ่งขอบเขตงานจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้นักลงทุนก่อนการเปิดบัญชี ช่วยนักลงทุนเปิดบัญชี และ ดูแลให้คำแนะนำการลงทุน รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้า

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC เป็นวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของวิชาชีพด้านแนะนำการลงทุน ที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบอาชีพจากตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

 1. ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC… ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือ วางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขาย หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner หรือ IP… ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง เหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผน และให้คำแนะนำการลงทุน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
 3. นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ Investment Analyst หรือ IA… ผู้ได้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่คัดกรอง และประมวลข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิค และ นำมาผลิตเป็นบทวิเคราะห์ เพื่อแนะนำให้นักลงทุน

การเตรียมตัวสอบใบอนุญาต Investment Consultant

ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ดังนี้

 • ศึกษาประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับใบอนุญาต… รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทร. 02-033-9999
 • ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบเกณฑ์การผ่านการสอบ และ ค่าธรรมเนียม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ ศูนย์ TSI
 • เตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง ศึกษาหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอบที่เกี่ยวข้องหรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.setfinmart.com หรือ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ ศูนย์ TSI ที่  http://www.set.or.th/professional
 • สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ติดต่อ สถาบันฝึกอบรมที่เปิดสอน เช่น
  • สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 02-264-0909 ต่อ 210-215, e-mail: training@ati-asco.org
  • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th
  • ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศ.น.ธ.), โทร. 02-727-3983-4, 02-727-3981, 02-377-1231
  • Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306, e-mail: thaipfa@gmail.com

การสมัครสอบและทดสอบ

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มี 2 แห่ง คือ

 1. สถานบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ติดต่อ ศูนย์ทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 202-207, e-mail: examination@ati-asco.org
 2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ติดต่อ โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th

ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถยื่นเอกสารขอเป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือ ยื่นขอความเห็นชอบและพิจารณาคุณสมบัติได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรอกแบบคำขอที่ สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP)
 2. ยื่นแบบคำขอ เอกสารประกอบ และ ชำระค่าธรรมเนียม 2,140 บาท (รวม VAT)
 3. สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา (ภายใน 5 วันทำการ)
 4. สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลผ่านทาง website

ติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทร. 02-033-9999, e-mail: inva@sec.or.th

การต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี ผู้แนะนำการลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต… โดยต้องเข้าฝึกอบรมก่อนขอต่อใบอนุญาต

 • หลักสูตรอบรมภายใน หรือ In-house Training
 • สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 02-264-0909 ต่อ 301-304, e-mail: training@ati-asco.org
 • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th
 • Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306, e-mail: thaipfa@gmail.com

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบ ORAP… พิมพ์แบบคำขอ และ ใบแจ้งค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุ 1,070 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้ ระบบการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 15 ธ.ค. ของทุกปี

ส่วนใบอนุญาต Investment Planner หรือ IP และ Investment Analyst หรือ IA มีรายละเอียดแตกต่างกันพอสมควร แต่ระบบขึ้นทะเบียน และ ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งช่องทางการติดจะเหมือนกับการขอใบอนุญาต IC ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Domus

Interlock Modular Construction

ปัจจุบันมีงานวิจัยที่พูดถึง Interlocking Modular ในชิ้นส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างจากวัสดุก่อสร้างหลายแบบทั้งพลาสติก โลหะ และ คอนกรีต… ซึ่งทั้งหมดออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้การก่อสร้างอาคารสามารถทำ Off-Site Construction ได้ง่ายขึ้น แข็งแรงขึ้น และ ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีชั้นสูงในการก่อสร้างและการติดตั้งชิ้นส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหุ่นยนต์… AI หรือแม้แต่ Machine Learning

Tujia.com

ในแต่ละปี นักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกมากมาย ตัวเลขของ Cotri Analytics ที่ติดตามตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนช่วงต้นปี 2019 รายงานตัวเลขไว้ที่ 40 ล้านราย เดินทางเข้ามาเก๊าและฮ่องกง 56% หรือ 22.5 ล้านคน ในขณะที่เดินทางออกจากจีนและมีจุดหมายปลายทางทั่วทุกมุมโลกอีก 44% หรือ 17.5 ล้านคน

Travel Covid

Road Trip and Special Tourist Visa… เดินหน้าฟื้นฟูการท่องเที่ยว

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีตัวเลขสถิติ จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศไทยกว่า 59 ล้านคน… มากกว่านักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่มีจำนวน 39 ล้านคน… ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ท่องเที่ยวในประเทศด้วยอยู่แล้ว

Plant Prefab

Plant Prefab… โรงงานรับสร้างบ้านจากทุกไอเดีย

Plant Prefab เป็นธุรกิจออกแบบและผลิตโมดูลอาคารแบบ Prefabrication ในเมือง Rialto California ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จหนึ่งของธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบ้าน Prefab ที่เคยติดกับดักเรื่องขนาดและพื้นที่ใช้สอย อันเนื่องมาจากข้อจำกัดเรื่องการเคลื่อนย้ายและขนส่ง ไปสู่การออกแบบผลิตโมดูลอาคารที่แม่นยำ ถึงขั้นติดตั้งบ้านขนาด 1,300 ตารางฟุต หรือราว 120 ตารางเมตร เสร็จสมบูรณ์ภายในวันเดียว