Investment Consultant License… ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC เป็นวิชาชีพของผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งการติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน… ให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ทั้ง หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า… ซึ่งขอบเขตงานจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้นักลงทุนก่อนการเปิดบัญชี ช่วยนักลงทุนเปิดบัญชี และ ดูแลให้คำแนะนำการลงทุน รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้า

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC เป็นวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของวิชาชีพด้านแนะนำการลงทุน ที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบอาชีพจากตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

 1. ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC… ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือ วางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขาย หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner หรือ IP… ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง เหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผน และให้คำแนะนำการลงทุน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
 3. นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ Investment Analyst หรือ IA… ผู้ได้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่คัดกรอง และประมวลข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิค และ นำมาผลิตเป็นบทวิเคราะห์ เพื่อแนะนำให้นักลงทุน

การเตรียมตัวสอบใบอนุญาต Investment Consultant

ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ดังนี้

 • ศึกษาประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับใบอนุญาต… รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทร. 02-033-9999
 • ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบเกณฑ์การผ่านการสอบ และ ค่าธรรมเนียม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ ศูนย์ TSI
 • เตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง ศึกษาหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอบที่เกี่ยวข้องหรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.setfinmart.com หรือ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ ศูนย์ TSI ที่  http://www.set.or.th/professional
 • สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ติดต่อ สถาบันฝึกอบรมที่เปิดสอน เช่น
  • สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 02-264-0909 ต่อ 210-215, e-mail: training@ati-asco.org
  • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th
  • ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศ.น.ธ.), โทร. 02-727-3983-4, 02-727-3981, 02-377-1231
  • Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306, e-mail: thaipfa@gmail.com

การสมัครสอบและทดสอบ

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มี 2 แห่ง คือ

 1. สถานบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ติดต่อ ศูนย์ทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 202-207, e-mail: examination@ati-asco.org
 2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ติดต่อ โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th

ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถยื่นเอกสารขอเป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือ ยื่นขอความเห็นชอบและพิจารณาคุณสมบัติได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรอกแบบคำขอที่ สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP)
 2. ยื่นแบบคำขอ เอกสารประกอบ และ ชำระค่าธรรมเนียม 2,140 บาท (รวม VAT)
 3. สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา (ภายใน 5 วันทำการ)
 4. สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลผ่านทาง website

ติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทร. 02-033-9999, e-mail: inva@sec.or.th

การต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี ผู้แนะนำการลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต… โดยต้องเข้าฝึกอบรมก่อนขอต่อใบอนุญาต

 • หลักสูตรอบรมภายใน หรือ In-house Training
 • สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 02-264-0909 ต่อ 301-304, e-mail: training@ati-asco.org
 • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th
 • Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306, e-mail: thaipfa@gmail.com

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบ ORAP… พิมพ์แบบคำขอ และ ใบแจ้งค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุ 1,070 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้ ระบบการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 15 ธ.ค. ของทุกปี

ส่วนใบอนุญาต Investment Planner หรือ IP และ Investment Analyst หรือ IA มีรายละเอียดแตกต่างกันพอสมควร แต่ระบบขึ้นทะเบียน และ ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งช่องทางการติดจะเหมือนกับการขอใบอนุญาต IC ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Point And Figure

Wyckoff Point And Figure… การนับ PnF ร่วมกับทฤษฎีวิคคอฟฟ์

Point And Figure เป็นเครื่องมือตามดูความเคลื่อนไหวของทิศทางราคาอย่างเดียว โดยตัดคาบเวลาออกจากการพิจารณา ทำให้เห็นภาพรวมค่อนข้างชัดจากการนับเฉพาะความเคลื่อนไหวของราคาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อทิศทางเท่านั้น… กราฟจะถูกพล๊อตโดยใช้ X แทนการปรับขึ้นของราคาครบหนึ่งช่อง หรือ Box และ ใช้ 0 แทนการปรับลดลงของราคาครบหนึ่งช่อง… นั่นทำให้การแกว่งตัวของราคาที่น้อยกว่าช่อง หรือ Box ถูกตัดออกจากการพิจารณา หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือการตัด Noise หัวท้ายที่หมดแรงจะวิ่งจนเต็ม Box ออกทั้งหมด และ ยังกำหนดให้ต้องเขียนแท่ง X สูงขึ้นไปจนราคากลับตัวลดลงครบ 1 Box จึงเริ่มแท่งกราฟ 0 ลงล่างจนราคากลับตัวเพิ่มขึ้นครบ 1 Box จึงเริ่มแท่งกราฟ X ใหม่อีกครั้งสลับกันไป

Trava Finance

Trava… Decentralized Finance Marketplace

ทีมพัฒนาของ Trava Finance เห็นโอกาสจากช่องว่างที่นักลงทุนรายย่อย และ Lender รายใหญ่ส่วนหนึ่งมีความต้องการที่จะเป็น Pool Owner อยู่ไม่น้อยนี่เอง จึงสร้าง Trava DeFi ให้สมาชิกสามารถเป็น Pool Owner ได้ไม่ยาก… ซึ่งการเป็น Pool Owner จะสามารถกำหนดนโยบายและอัตราส่วนต่างๆ บน Pool ของตนเองได้ตั้งแต่กำหนดอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงเงื่อนไขการบังคับขายหลักทรัพย์ดิจิทัลเอาทุนคืนได้เองทั้งหมด… เหมือนนายธนาคารมาเอง

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ความเคลื่อนไหวของ EEC ยังคงถูกขับเคลื่อนแม้จะเป็นรอยต่อในช่วงการตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง โดยคุณคณิต แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แถลงข่าวยืนยันว่า… 

McDonald's China

COVID-19 กับโอกาสในวิกฤติสำหรับธุรกิจอาหาร

การเรียนรู้โดยเอาพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มลูกค้าเก่าเป็นศูนย์กลาง และทำ Personas ดูให้ชัด แล้วตาม Journey ของพวกเขาไปว่า… ลูกค้าของท่านหายจากร้านไปไหน?… ถ้ากรณีหายจากร้านเพราะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาไม่มาแล้วช่วงนี้ ท่านจะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่จากคนกลุ่มไหนและเข้าถึงได้อย่างไร