Investment Consultant License… ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC เป็นวิชาชีพของผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งการติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน… ให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ทั้ง หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า… ซึ่งขอบเขตงานจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้นักลงทุนก่อนการเปิดบัญชี ช่วยนักลงทุนเปิดบัญชี และ ดูแลให้คำแนะนำการลงทุน รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้า

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC เป็นวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของวิชาชีพด้านแนะนำการลงทุน ที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบอาชีพจากตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

 1. ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC… ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือ วางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขาย หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner หรือ IP… ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง เหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผน และให้คำแนะนำการลงทุน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
 3. นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ Investment Analyst หรือ IA… ผู้ได้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่คัดกรอง และประมวลข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิค และ นำมาผลิตเป็นบทวิเคราะห์ เพื่อแนะนำให้นักลงทุน

การเตรียมตัวสอบใบอนุญาต Investment Consultant

ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ดังนี้

 • ศึกษาประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับใบอนุญาต… รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทร. 02-033-9999
 • ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบเกณฑ์การผ่านการสอบ และ ค่าธรรมเนียม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ ศูนย์ TSI
 • เตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง ศึกษาหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอบที่เกี่ยวข้องหรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.setfinmart.com หรือ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ ศูนย์ TSI ที่  http://www.set.or.th/professional
 • สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ติดต่อ สถาบันฝึกอบรมที่เปิดสอน เช่น
  • สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 02-264-0909 ต่อ 210-215, e-mail: training@ati-asco.org
  • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th
  • ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศ.น.ธ.), โทร. 02-727-3983-4, 02-727-3981, 02-377-1231
  • Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306, e-mail: thaipfa@gmail.com

การสมัครสอบและทดสอบ

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มี 2 แห่ง คือ

 1. สถานบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ติดต่อ ศูนย์ทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 202-207, e-mail: examination@ati-asco.org
 2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ติดต่อ โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th

ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถยื่นเอกสารขอเป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือ ยื่นขอความเห็นชอบและพิจารณาคุณสมบัติได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรอกแบบคำขอที่ สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP)
 2. ยื่นแบบคำขอ เอกสารประกอบ และ ชำระค่าธรรมเนียม 2,140 บาท (รวม VAT)
 3. สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา (ภายใน 5 วันทำการ)
 4. สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลผ่านทาง website

ติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทร. 02-033-9999, e-mail: inva@sec.or.th

การต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี ผู้แนะนำการลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต… โดยต้องเข้าฝึกอบรมก่อนขอต่อใบอนุญาต

 • หลักสูตรอบรมภายใน หรือ In-house Training
 • สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 02-264-0909 ต่อ 301-304, e-mail: training@ati-asco.org
 • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th
 • Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306, e-mail: thaipfa@gmail.com

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบ ORAP… พิมพ์แบบคำขอ และ ใบแจ้งค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุ 1,070 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้ ระบบการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 15 ธ.ค. ของทุกปี

ส่วนใบอนุญาต Investment Planner หรือ IP และ Investment Analyst หรือ IA มีรายละเอียดแตกต่างกันพอสมควร แต่ระบบขึ้นทะเบียน และ ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งช่องทางการติดจะเหมือนกับการขอใบอนุญาต IC ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Update รถไฟฟ้าไลท์เรล สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันนี้เลาะชานกรุงไปดูขนส่งมวลชนที่กลายเป็นกระดูกสันหลังของคนกรุงเทพ-ปริมณฑลกันซักหน่อย!!! รถไฟฟ้าไลท์เรล สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายบางนา-สุวรรณภูมิ หรือรถไฟฟ้าสายเขียวเข้ม เป็นโครงการเส้นทางระบบขนส่งมวลชนรองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่สอง (M-Map Phase 2)

RavenCoin  

นับตั้งแต่ Smart Contract Blockchain อย่าง Ethereum ถูกแนะนำ และ ได้แสดงศักยภาพของการเป็นบล็อกเชนยุคที่ 2 ต่อจากบิตคอยน์ และ เหรียญ AltCoins หรือ Alternative Coins ที่ Fork มาจากบิตคอยน์ ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ประสบความสำเร็จสูงสุด พร้อมตำนานอันลึกลับของผู้สร้างอย่าง Satoshi Nakamoto… แต่การ Fork เครือข่ายบิตคอยน์มาสร้างบล็อกเชน และ AltCoins แบบ Proof-of-Work ตามอย่างบิตคอยน์หลังปี 2016 ดูเหมือนจะไม่มีโครงการไหนสามารถโตต่อจนมีมูลค่าได้ เพราะบิตคอยน์สร้างประเด็นถกเถียงที่น่ากังวลขึ้นมากมาย… กระทั่ง 31 ตุลาคม 2017 จึงมีการ Fork เครือข่ายบิตคอยน์ โดย Bruce Fenton ซึ่งทำงานอยู่ใน Bitcoin Foundation มาตั้งแต่ปี 2015… ซึ่งได้ให้กำเนิด RavenCoin ด้วยแนวคิดการปรับปรุงบิตคอยน์ให้แตกต่างออกไปจากทุกแนวคิดที่มีการถกเถียงขัดแย้งกันอยู่ในช่วงเวลานั้น

Internet of Things… ปลั๊กอินเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยสู่ดิจิตอลไลฟ์สไตล์

Internet of Things หรือ IoT หรือ อินเทอร์เน็ตเชื่อมทุกสิ่ง คือการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อส่ง-สั่ง-แชร์ ข้อมูลระหว่างคน (Users) และทุกๆ สิ่งในชีวิตประจำวัน… ในวงการอสังหาริมทรัพย์ นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป IoT จะถูกเสนอให้คุณๆ ได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ชีวิตประจำวันไฮเทคอย่างมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม

90% Off

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง… ลด 90%

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก และของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง จึงสมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม