Investment Consultant License… ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC เป็นวิชาชีพของผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งการติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน… ให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ทั้ง หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า… ซึ่งขอบเขตงานจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้นักลงทุนก่อนการเปิดบัญชี ช่วยนักลงทุนเปิดบัญชี และ ดูแลให้คำแนะนำการลงทุน รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้า

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC เป็นวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของวิชาชีพด้านแนะนำการลงทุน ที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบอาชีพจากตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

 1. ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant หรือ IC… ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือ วางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขาย หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner หรือ IP… ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง เหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผน และให้คำแนะนำการลงทุน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
 3. นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ Investment Analyst หรือ IA… ผู้ได้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่คัดกรอง และประมวลข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านการลงทุน เพื่อให้คำแนะนำและกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิค และ นำมาผลิตเป็นบทวิเคราะห์ เพื่อแนะนำให้นักลงทุน

การเตรียมตัวสอบใบอนุญาต Investment Consultant

ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ดังนี้

 • ศึกษาประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับใบอนุญาต… รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทร. 02-033-9999
 • ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบเกณฑ์การผ่านการสอบ และ ค่าธรรมเนียม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ ศูนย์ TSI
 • เตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง ศึกษาหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอบที่เกี่ยวข้องหรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.setfinmart.com หรือ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ ศูนย์ TSI ที่  http://www.set.or.th/professional
 • สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ติดต่อ สถาบันฝึกอบรมที่เปิดสอน เช่น
  • สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 02-264-0909 ต่อ 210-215, e-mail: training@ati-asco.org
  • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th
  • ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศ.น.ธ.), โทร. 02-727-3983-4, 02-727-3981, 02-377-1231
  • Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306, e-mail: thaipfa@gmail.com

การสมัครสอบและทดสอบ

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มี 2 แห่ง คือ

 1. สถานบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ติดต่อ ศูนย์ทดสอบ โทร. 02-264-0909 ต่อ 202-207, e-mail: examination@ati-asco.org
 2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ติดต่อ โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th

ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถยื่นเอกสารขอเป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือ ยื่นขอความเห็นชอบและพิจารณาคุณสมบัติได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรอกแบบคำขอที่ สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th (กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP)
 2. ยื่นแบบคำขอ เอกสารประกอบ และ ชำระค่าธรรมเนียม 2,140 บาท (รวม VAT)
 3. สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา (ภายใน 5 วันทำการ)
 4. สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลผ่านทาง website

ติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทร. 02-033-9999, e-mail: inva@sec.or.th

การต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี ผู้แนะนำการลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต… โดยต้องเข้าฝึกอบรมก่อนขอต่อใบอนุญาต

 • หลักสูตรอบรมภายใน หรือ In-house Training
 • สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ศูนย์อบรม โทร. 02-264-0909 ต่อ 301-304, e-mail: training@ati-asco.org
 • สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 02-264-0900 ต่อ 1, e-mail: training@aimc.or.th, test@aimc.or.th
 • Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) โทร. 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306, e-mail: thaipfa@gmail.com

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบ ORAP… พิมพ์แบบคำขอ และ ใบแจ้งค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุ 1,070 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้ ระบบการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 15 ธ.ค. ของทุกปี

ส่วนใบอนุญาต Investment Planner หรือ IP และ Investment Analyst หรือ IA มีรายละเอียดแตกต่างกันพอสมควร แต่ระบบขึ้นทะเบียน และ ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งช่องทางการติดจะเหมือนกับการขอใบอนุญาต IC ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Ray Dalio - Principles

Mistakes Are The Path To Progress – Ray Dalio

Ray Dalio Ray Dalio เป็นผู้บริหาร Bridgewater Associates ซึ่งเป็น Hedge Fund หรือ กองทุนความเสี่ยงสูงที่มีมูลค่าสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็น Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานหลายปี

Soldex

Soldex… Solana Based Decentralized Exchange

แพลตฟอร์มเทรดคริปโตแบบ DEX หรือ Decentralized Exchange ที่ประกาศว่าจะ Build-In AI และ EA หรือ Expert Advisor มาให้สมาชิกใช้จัดการความเสี่ยงในการลงทุนก็เปิดตัวขึ้นบน Solana Blockchain ในนาม Soldex.ai โดยทีมงานตั้งเป้าหมายที่จะส่งมอบบริการที่มาพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด… ความเสี่ยง และ AI ช่วยเหลือการทำรายการซื้อขาย เพื่อจะส่งมอบประสบการณ์สูงสุดเป็นผลกำไรสูงสุดให้สมาชิก

Agri-Food

ไทยพร้อมรับมือวิกฤตอาหารในสถานการณ์ COVID19

ภาคการเกษตรของไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงวัย เกษตรกรรุ่นใหม่จึงเป็นอนาคตของภาคเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนิน โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ และ SME ที่ต้องการทำการเกษตรในพื้นที่ โดยจัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้วางแผนในการผลิตและการตลาด

Fantom Coin

Fantom Coin

Fantom Blockchain เป็นบล็อกเชน Smart Contract ที่โดดเด่นด้วยค่าธรรมเนียมการบันทึกธุรกรรมที่ไม่แพง เร็ว และ เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มบล็อกเชนทรงอิทธิพลอย่าง Ethereum และ Binance… ซึ่งจนถึงช่วงค่ำของวันที่ 18 มกราคม ปี 2022 ที่ผมกำลังเตรียมต้นฉบับอยู่นี้… มีโมเดลธุรกิจที่พัฒนาบน Fantom Blockchain และเปิดให้บริการไปแล้ว 124 โครงการ… มีมูลค่าอ้างอิงการวางล็อคเหรียญเพื่อพัฒนาโครงการกว่า 7,343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ