ห้ามบริษัทในลักษณะการบริหารจัดการเงินลงทุน หรือ Investment Company ขาย IPO

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ต้องไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะการบริหารจัดการเงินลงทุน หรือ Investment Company เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็น Investment Company และ เพื่อป้องกันการใช้ช่องทางการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจการจัดการเงินลงทุน หรือ Regulatory Arbitrage ซึ่งเป็นแนวทางในการกำกับดูแลที่มีความเข้มงวดมากกว่า เช่น ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการจัดการเงินลงทุน ต้องมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร และ ต้องลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่เปิดเผยในโครงการจัดการกองทุนรวมและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ก.ล.ต. จึงจัดทำร่างประกาศตามหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

(1) บริษัทที่มีลักษณะเป็น Investment Company หมายถึง บริษัทที่มีการลงทุนในลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล รวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ ไม่นับการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทร่วมที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็น Investment Company เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจของบริษัท หรือการลงทุนในบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่เดียวกัน หรือการลงทุนในบริษัทเครือข่ายที่แสดงได้ว่ามีนโยบายหรือทิศทางในการร่วมมือหรือสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างกัน

(2) บริษัทจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะเป็น Investment Company ยกเว้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน หากบริษัทจดทะเบียนมีลักษณะดังกล่าว บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(3) บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะเป็น Investment Company จะไม่สามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ และหากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการอันเนื่องจากการมีลักษณะเป็น Investment Company จะส่งผลให้บริษัทนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ว่าจะเสนอขายวงจำกัด (Private Placement) หรือต่อประชาชนทั่วไป เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร

(4) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน  หากบริษัทดังกล่าวมีลักษณะเป็น Investment Company จะไม่สามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: chananisa@sec.or.th  หรือ pattarapornl@sec.or.th จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขอบคุณสำนวนข่าวต้นฉบับจาก Thansettakij.com 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Accessible Solar Power… พลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้าถึงได้โดยทุกคน

กระแสความยั่งยืนทางพลังงานในมิติด้านสิทธิพลเมือง ซึ่งโฟกัสความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เองได้อย่างเสรี ถือเป็นหนึ่งในกระแสสังคมความยั่งยืนที่หลายประเทศเริ่มหันมาให้ความสำคัญ และ ผลักดันเป็นนโยบายรัฐ โดยยกระดับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของชาติ… ซึ่งในอดีตเคยมีนโยบายของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ออกนโยบายควบคุม และ กีดกันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน โดยอ้างว่าการปล่อนเสรีโซลาร์เซลล์จะบ่อนทำลายความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากกระทบการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งรับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเพียงพออยู่แล้ว ในขณะที่ศักยภาพของโซลาร์เซลล์จากครัวเรือน หรือ โซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนไม่สามารถรับประกันความมั่นคงทางพลังงานได้เหมือนไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแบบต่างๆ ที่ส่งมาตามสายส่ง กับ เสาไฟฟ้าที่ปักอยู่ตามริมทาง ซึ่งถนนบางสายมีเสาไฟฟ้ามากกว่าต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเทียบกันไม่ได้

Thiam Chokwatana

แค่หยุดอยู่กับที่ ก็เป็นผู้ล้าหลัง ~ เทียม โชควัฒนา

ร้านเฮียบเซ่งเชียง ในตรอกอาเนียเก็ง ถนนทรงวาด… ก่อตั้งโดย เฮงเทียม แซ่ลี้… เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวน 8 คน ของ นายฮกเปี้ยว แซ่ลี้ ชาวจีนโพ้นทะเลจากตำบลเตี๋ยชู้เลี้ยง อำเภอโผวเล้ง มณฑลแต้จิ๋ว กับ นางสอน แซ่ลี้ สาวไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในเมืองไทย… เฮงเทียม แซ่ลี้ หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยอย่างดีคือ ดร. เทียม โชควัฒนา!

Single-Tower Solar Thermal Power Plant

Single-Tower Solar Thermal Power Plant… โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์

ยุคแห่งการใช้แหล่งพลังงานหลักจากดวงอาทิตย์ ที่เป็นมารดาของระบบสุริยะจักรวาล อันมีลูกหลานเป็นดาวน้อยใหญ่โคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลา… ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Space Farming 2015

Space Farming และ Plant Factories… โอกาสใหม่ของธุรกิจการเกษตรที่ยั่งยืน

พัฒนาการของโรงงานผลิตพืช และ การเพาะปลูกโดยไม่ยึดติดกับสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศเหมือนเกษตรดั้งเดิม กำลังนำไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช และ เทคนิคการเพาะปลูกแบบใหม่ โดยมีเทคโนโลยี และ แนวปฏิบัติเพื่อการควบคุมปัจจัยแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการสูงสุด… ซึ่งทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเกษตรแบบไร่นาสวนบนบนพื้นดิน ซึ่งมีไม่มากพอสำหรับการเกษตรวิถีดั้งเดิมอีกแล้ว… ซึ่งแหล่งอาหาร หรือ ที่มาของอาหารสำหรับมนุษย์ก็คงเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มันควรจะเป็น