แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

14 กุมภาพันธ์ 2023… ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่แนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Financial Landscape ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาภาคการเงินที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม และ การกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยให้ภาคครัวเรือนอยู่รอด และ ปรับตัวสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้… ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำ “แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน” เพื่อสะท้อนข้อมูลเชิงลึกของหนี้ครัวเรือนไทย และ สื่อสารหลักการในการแก้ปัญหาหนี้ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวมทั้งคำนึงถึงภาพระยะยาวมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา… มาตรการส่วนใหญ่เน้นให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าเป็นหลัก โดยภายหลังที่เศรษฐกิจเริ่มทยอยฟื้นตัว และ ได้ปรับมาตรการให้เน้นการแก้หนี้ระยะยาวที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน ดังนั้น หากไม่ทำอะไรเพิ่มเติม คาดว่าหนี้ครัวเรือนจะสูงกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ที่เป็นระดับควรเฝ้าระวัง และ อาจฉุดรั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ สร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน และอาจลุกลามไปเป็นปัญหาสังคม ซึ่งจะยิ่งแก้ไขได้ยากขึ้น 

ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ต้องทำอย่างครบวงจรให้เหมาะกับลักษณะ และ สาเหตุของปัญหาในแต่ละช่วงของการเป็นหนี้ และ ต้องทำอย่างถูกหลักการ คือ แก้ให้ตรงจุด ไม่สร้างภาระเพิ่มให้ลูกหนี้ ไม่ลดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ และ ตั้งใจจริง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ ภาครัฐ โดยมีแนวทางการดำเนินการสำหรับลูกหนี้กลุ่มที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนี้ 

  1. หนี้เสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน… จะเร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาว การกำหนดให้เจ้าหนี้ต้องมีบริการให้คำปรึกษาแก้หนี้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้ การสร้างตัวช่วยลูกหนี้ โดยให้มีคนกลางทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการแก้หนี้และไกล่เกลี่ยหนี้ และการผลักดันให้มีกฎหมายที่ช่วยให้ลูกหนี้รายย่อยทั่วไปที่ไปต่อไม่ไหวได้เข้ากระบวนการฟื้นฟูหรือขอล้มละลายได้ด้วยตนเอง 
  2. หนี้ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง… ให้ลูกหนี้เห็นทางปิดจบหนี้ได้ โดยจะผลักดันให้มีแนวทางแก้ไขปัญหา เริ่มจากหนี้บัตรกดเงินสดที่เป็นหนี้เรื้อรังของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง มีอายุมาก และ มีปัญหาทางการเงินรุนแรงก่อน 
  3. หนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเร็วและอาจเป็นหนี้เสียหรือเรื้อรังในอนาคต… ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกเกณฑ์เพื่อให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ หรือ Responsible Lending และ กำหนดให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายหนี้คืน และ ลูกหนี้ยังมีเงินเหลือพอดำรงชีพ หรือ Macroprudential Policy รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหนี้สินเชื่อรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย หรือ Risk-Based Pricing พร้อมผลักดันให้เจ้าหนี้อื่นเห็นพฤติกรรมดีของลูกหนี้ เพื่อกระตุ้นการรีไฟแนนซ์หนี้ไปยังดอกเบี้ยที่ถูกลง 
  4. หนี้ที่ยังไม่อยู่ในตัวเลขหนี้ครัวเรือน… อาทิ หนี้ กยศ. สินเชื่อสหกรณ์อื่น และ หนี้นอกระบบ… จะมีการติดตามข้อมูลให้ครอบคลุมลูกหนี้ต่างๆ มากขึ้น และ ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลต่างๆ ในการประเมินและติดตามสินเชื่อ อาทิ ข้อมูลพฤติกรรมการจ่ายเงิน เพื่อให้ลูกหนี้เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้นและด้วยต้นทุนการกู้ยืมที่ตรงตามความเสี่ยงของตน

ทั้งนี้… ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนตามแนวทางที่วางไว้ ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บังคับใช้ได้จริงเหมาะสมกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่ม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเงิน และ สามารถดูแลหนี้ครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ภาคครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเงินในระยะยาว และภาคการเงินมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมรองรับการพัฒนาด้านดิจิทัลและการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ข่าวจากกรมทางหลวงในช่วงเทศกาลที่คนไทยมีการใช้รถใช้ถนนหนาแน่นที่สุดของปีในเดือนเมษษยน ซึ่งคุณสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้เปิดข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า… ทล. หรือ กรมทางหลวงได้เร่งดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ระหว่างกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ… โดยระยะเร่งด่วนจะมีการเร่งผลักดันทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่อีก 3 เส้นทาง

Engulfing Candlestick… แท่งเทียนยืนยันการกลับตัวของราคา

Candlestick Patterns หรือ รูปแบบแท่งเทียน ที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอะเจอนั้น… โดยส่วนตัวจะมองคู่แท่งเทียน Engulfing หรือ Engulfing Candlestick ก่อนอื่น… เพราะ Engulfing Candlestick คือคู่แท่งเทียนที่เกิดเมื่อราคาหลักทรัพย์เกิดการ “กลับตัว” ซึ่งถือเป็นสัญญาณการซื้อขายที่เชื่อถือได้มากที่สุดสัญญาณหนึ่ง และ Engulfing Candlestick จะปรากฏให้เห็นทั้งการกลับตัวจากแนวโน้มลดลงเป็นเพิ่มขึ้น หรือ Bullish Engulfing ซึ่งจะสะท้อนสัญญาณซื้อ… และจะปรากฏอีกครั้งเมื่อแนวโน้มราคาที่กำลังเพิ่มขึ้น เกิดกลับตัวลดลง หรือ Bearish Engulfing ก็จะสะท้อนสัญญาณขายออกมา

Thailand Spaceport… สถานีขนส่งอวกาศยานในประเทศไทย

6 สิงหาคม 2023… รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณทิพานัน ศิริชนะ ได้แถลงว่า… พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เร่งขับเคลื่อนนโยบายอวกาศของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและ ยั่งยืน โดยได้สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างจัดตั้ง “ท่าอวกาศยานในประเทศไทย” ซึ่งเป็นสถานีฐานสำหรับการส่งและรับยานอวกาศ หรือ Spaceport  

Jack Canfield

Don’t Worry About Failures, Worry About The Chances You Miss When You Don’t Even Try – Jack Canfield

ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และ ความสำเร็จก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ล้มเหลวมามาก ก็สำเร็จได้มาก… การพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องพาตัวเองไปพบกับความล้มเหลวและพยายามให้มาก โดยเฉพาะ “ความรับผิดชอบต่อความพยายามของตนเองด้วยตนเอง”