แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

14 กุมภาพันธ์ 2023… ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่แนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Financial Landscape ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาภาคการเงินที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรม และ การกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยให้ภาคครัวเรือนอยู่รอด และ ปรับตัวสู่โลกใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้… ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำ “แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน” เพื่อสะท้อนข้อมูลเชิงลึกของหนี้ครัวเรือนไทย และ สื่อสารหลักการในการแก้ปัญหาหนี้ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวมทั้งคำนึงถึงภาพระยะยาวมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา… มาตรการส่วนใหญ่เน้นให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าเป็นหลัก โดยภายหลังที่เศรษฐกิจเริ่มทยอยฟื้นตัว และ ได้ปรับมาตรการให้เน้นการแก้หนี้ระยะยาวที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน ดังนั้น หากไม่ทำอะไรเพิ่มเติม คาดว่าหนี้ครัวเรือนจะสูงกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ที่เป็นระดับควรเฝ้าระวัง และ อาจฉุดรั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ สร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน และอาจลุกลามไปเป็นปัญหาสังคม ซึ่งจะยิ่งแก้ไขได้ยากขึ้น 

ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ต้องทำอย่างครบวงจรให้เหมาะกับลักษณะ และ สาเหตุของปัญหาในแต่ละช่วงของการเป็นหนี้ และ ต้องทำอย่างถูกหลักการ คือ แก้ให้ตรงจุด ไม่สร้างภาระเพิ่มให้ลูกหนี้ ไม่ลดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ และ ตั้งใจจริง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ ภาครัฐ โดยมีแนวทางการดำเนินการสำหรับลูกหนี้กลุ่มที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนี้ 

  1. หนี้เสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน… จะเร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาว การกำหนดให้เจ้าหนี้ต้องมีบริการให้คำปรึกษาแก้หนี้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้ การสร้างตัวช่วยลูกหนี้ โดยให้มีคนกลางทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการแก้หนี้และไกล่เกลี่ยหนี้ และการผลักดันให้มีกฎหมายที่ช่วยให้ลูกหนี้รายย่อยทั่วไปที่ไปต่อไม่ไหวได้เข้ากระบวนการฟื้นฟูหรือขอล้มละลายได้ด้วยตนเอง 
  2. หนี้ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง… ให้ลูกหนี้เห็นทางปิดจบหนี้ได้ โดยจะผลักดันให้มีแนวทางแก้ไขปัญหา เริ่มจากหนี้บัตรกดเงินสดที่เป็นหนี้เรื้อรังของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง มีอายุมาก และ มีปัญหาทางการเงินรุนแรงก่อน 
  3. หนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเร็วและอาจเป็นหนี้เสียหรือเรื้อรังในอนาคต… ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกเกณฑ์เพื่อให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ หรือ Responsible Lending และ กำหนดให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายหนี้คืน และ ลูกหนี้ยังมีเงินเหลือพอดำรงชีพ หรือ Macroprudential Policy รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหนี้สินเชื่อรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละราย หรือ Risk-Based Pricing พร้อมผลักดันให้เจ้าหนี้อื่นเห็นพฤติกรรมดีของลูกหนี้ เพื่อกระตุ้นการรีไฟแนนซ์หนี้ไปยังดอกเบี้ยที่ถูกลง 
  4. หนี้ที่ยังไม่อยู่ในตัวเลขหนี้ครัวเรือน… อาทิ หนี้ กยศ. สินเชื่อสหกรณ์อื่น และ หนี้นอกระบบ… จะมีการติดตามข้อมูลให้ครอบคลุมลูกหนี้ต่างๆ มากขึ้น และ ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลต่างๆ ในการประเมินและติดตามสินเชื่อ อาทิ ข้อมูลพฤติกรรมการจ่ายเงิน เพื่อให้ลูกหนี้เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้นและด้วยต้นทุนการกู้ยืมที่ตรงตามความเสี่ยงของตน

ทั้งนี้… ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนตามแนวทางที่วางไว้ ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บังคับใช้ได้จริงเหมาะสมกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่ม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเงิน และ สามารถดูแลหนี้ครัวเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ภาคครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเงินในระยะยาว และภาคการเงินมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมรองรับการพัฒนาด้านดิจิทัลและการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Simeon Preston

The Biggest Part Of Our Digital Transformation Is Changing The Way We Think – Simeon Preston

BUPA ในวันที่มีข้อมูลสุขภาพระดับเวชระเบียนในมือ สามารถให้บริการแผนประกันสุขภาพระดับ Personalized Insurance หรือ แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล ตามข้อมูลที่วิเคราะห์เป็น Health Score ออกมาโดยไม่ต้องให้ใครเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลด้วยซ้ำ… ทำให้คนแข็งแรง Health Score สูงจนความเสี่ยงต่ำ สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ในราคาไม่แพง ส่วนคนที่ Health Score ต่ำๆ ก็ยังสามารถวางแผนรักษา และ ดูแลสุขภาพตัวเอง… และกล้าจ่ายเบี้ยประกันราคาสูงด้วยอีกต่างหาก

Hybrid Workplace

ROWE, Hybrid Workplace และทำงานให้สำเร็จ

ROWE ไม่เหมาะกับงานทุกงานหรือทุกตำแหน่งในองค์กรแน่ๆ และ ROWE ไม่เหมาะกับภาระงานที่ต้อง “สำเร็จ” ด้วยทีมที่ต้องร่วมมือใกล้ชิด… คำแนะนำเรื่อง ROWE จึงต้องปรับองค์กรให้เป็น Hybrid Workplace และกำหนดให้ “งานสำเร็จ” เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและผลงาน ซึ่ง “งานเสร็จ” เพราะหมดภาระหน้าที่ อาจจะไม่เหมาะกับ ROWE Cultured ที่กำลังพูดถึงกันอยู่เท่าไหร่

บายพาส ง1 ง2 พาผังเมืองโคราชสู่มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสร้างถนนบายพาสโคราชสาย ง1 และ สาย ง2 เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อช่วงต้นปี 2561 โดยมีการสำรวจและศึกษาเส้นทางในเขตอำเภอเมืองครอบคลุม ตำบลในเมือง ตำบลหนองกระทบ ตำบลหมื่นไว ตำบลบ้านเกาะ ตำบลจอหอ ตำบลตลาดและตำบลหัวทะเล รวม 7 ตำบล

Proprietary Trading และ Prop Trader หรือ ปอป

ประเด็นก็คือ… Prop Trader ในปัจจุบันกำลังเป็นอาชีพอิสระที่หลายคนสนใจทั่วโลก เพราะ Prop Trader สามารถดึง หรือ ใช้เงินลงทุนจากสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็งกำไรมาเทรดแบ่งกำไรแบบจับเสือมือเปล่าได้นั่นเอง… แต่เกณฑ์การคัดตัวเข้าร่วมทีม Proprietary Trading ทั้งแบบงานประจำมีค่าจ้างเงินเดือนโบนัส และ แบบอิสระแบ่งค่าคอมมิชชั่นดิบกันเลยนั้น… เท่าที่ผมพอจะมีข้อมูลก็สุดเคี่ยวและเข้มข้นไม่ธรรมดา โดยเฉพาะ Proprietary Trading Firm ที่เปิดรับ Prop Traders ออนไลน์จากทั่วโลก เช่น FTMO… TOPSTEPFX… FIDELCREST… The5ers… CityTradersImperium