EECi ที่วังจันทร์…

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหัวหอกนำในแผนแม่บท… นับตั้งแต่ประชุมเสนอและเลือกพื้นที่เมื่อปี 2560… ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า พื้นที่ EECi ปักธงที่ วังจันทร์วัลเลย์  พื้นที่ของบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้ สวทช. หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นแม่งาน

พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ตามแผนแม่บท บริษัท ปตท จำกัดมหาชนจะมอบพื้นที่ทั้งหมด 3455 ไร่ ให้โครงการ และปัจจุบันได้ทะยอยโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วหลายร้อยไร่

โดยพื้นที่ 3,455 ไร่ดังกล่าว จะแบ่งเป็น

 • โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS), สถาบันวิทยสิริเมธีย์ (VISTEC) และ โครงการปลูกป่าวังจันทร์รวมกันประมาณ 1,000 ไร่
 • พื้นที่รอการพัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประมาณ 2,455 ไร่ โดย สวทช. จะเปิดให้ภาคธุรกิจเข้าใช้พื้นที่ทั้งเอกชนไทยและต่างประเทศใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
  • อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่
  • อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
  • อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
VISTEC

รายละเอียดเชิงข้อมูลยังมีอีกมากครับ… ยิ่งเจาะลึก ค้นลึก ข้อมูลยังมีให้ศึกษาค้นคว้าอีกมาก… ผมขออนุญาตสรุปแบบนี้ก็แล้วกันว่า…

พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์แห่งนี้… คือสมาร์ทซิตี้ ที่สร้างขึ้นใหม่หมดบนที่ดิน 3455 ไร่ มีให้ตั้งแต่พื้นที่ป่าจนถึงห้องปฏิบัติการที่รองรับการวิจัยชั้นสูงของมนุษยชาติทีเดียว… ผมยังไม่เคยไปครับ แต่คนที่เคยไปหลายนบอกผมว่า…

ช่างน่าอยู่ น่าไป… และได้เห็นซักครั้ง!!!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email