E – LandsAnnouncement… ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน

Land Survey Properea

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนราชการที่มีเงื่อนไขการสื่อสารด้วย “ลายลักษณ์อักษร” กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกรณี โดยมีกฏหมายกำกับขั้นตอนต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน ตั้งแต่การออกโฉนด การรังวัด การโอนมรดก ออกใบแทน หรือแม้แต่การทำนิติกรรมเพื่อประกอบธุรกิจจัดสรร และอะไรอีกมากมาย… และ กรมที่ดินเป็นหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่ง ที่ก้าวหน้าเรื่องการยกระดับไปสู่แพลตฟอร์ม eGoverment ได้อย่างโดดเด่นมากๆ… แม้ในหลายๆ กรณียังต้องพัฒนาอีกมาก แต่ก็ถือว่าพัฒนามาไกลมากเช่นกัน

ล่าสุด… กรมที่ดินผลักดันให้ใช้ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ ที่แต่เดิมใช้วิธีพิมพ์เอกสารและติดประกาศหน้าสำนักงานที่ดิน หรือที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัดท้องที่เดียวกับ สำนักงานที่ดินเจ้าของเรื่อง… กรมที่ดินจึงรวบรวมประกาศของทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ มาเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของกรมที่ดิน โดยใช้ URL: http://announce.dol.go.th/index.php เพื่อเข้าถึงระบบสืบค้นประกาศได้ตลอดเวลา

โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สำเนาประกาศจากสำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถสืบค้นได้หมดบนแพลตฟอร์มเดียว ตัดปัญหาเรื่องการส่งหนังสือช้าหรือสูญหายในหลายๆ กรณีได้ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น การประกาศเพื่อขอรังวัดสอบเขต ที่บ่อยครั้งที่ดินข้างเคียงไม่มีสำเนาหนังสือแจ้ง จนถึงไม่ทราบเรื่องก็มี… ซึ่งการเปิดสำเนาประกาศยืนยันผ่านเวบไซต์อย่างเป็นทางการของกรมที่ดิน ซึ่งทำระเบียนไว้เป็นเอกสาร PDF ที่สามารถสำเนาและส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านแอพพลิเคชั่นสื่อสารทั้งหลายได้ทันที…

แต่การเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์แบบเปิด ที่ใครเข้ามาสืบค้นของใครก็ได้โดยไม่ต้องลงชื่ออะไรเลยในกรณีนี้ผมคิดว่า… เป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบ Free Access Data ที่ผมมองว่า มีประเด็นให้น่ากังวลใจอยู่… ทั้งมุมมองจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการบริหารจัดการข้อมูลระบบหลังบ้านของสำนักงานที่ดินเอง… 

ผมเสนอแบบนี้ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันว่า… เป็นไปได้มั๊ยที่จะใช้ OTP เพื่อการเปิดไฟล์ PDF สำเนาประกาศเพื่ออย่างน้อยจะได้ยืนยันตัวตนคนเข้าระบบแบบที่เรียกว่า KYC หรือ Know Your Customer ที่ใช้กันแพร่หลายในการปกป้องข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ภายใต้การจัดการ… หรือไม่ก็เสนอให้ซ้อนระบบเข้าไปกับ แอพพลิเคชั่น LandsMaps ของกรมที่ดินซึ่งมีระบบยืนยันตัวตนด้วยเลข 13 หลักอยู่แล้ว

อ้างอิง

http://announce.dol.go.th
https://www.thansettakij.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts