Properea

KK Dry Port ท่าเรือบก ขอนแก่น

คราวก่อนผมเอาข้อมูล Inland Container Depot ของอุดรธานีมาเล่าไว้ เพื่อให้เห็นห่วงโซ่ลอจิสติกส์ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอิสาน และวันนี้เราขยับลงใต้มาที่ขอนแก่น ที่บังเอิญผมมีข้อมูลว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ทำการว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) ตั้งแต่ปี 2558 โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายและสอดคล้องตามแผนวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 11 (ปี ‭2558 – 2562‬)

ซึ่งผลการศึกษาฯ ได้กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นท่าเรือบก คือจังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากการมียุทธศาสตร์ในการยกระดับ ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ล่าสุด… คณะกรรมการฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้หารือแนวทางบูรณาการในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบกร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ และกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาธุรกิจฯ ในภาพรวมของประเทศ โดยขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาท่าเรือบก เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาดังกล่าว จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561

ข่าวแบบนี้แหละครับที่ใช้ปั่นราคาที่ดินมานักต่อนัก… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ขอนแก่นกำลังเติบโตด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าคุณค้นดูที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียมที่บอกขายในขอนแก่น… คุณจะรู้ว่า ขอนแก่นไม่ธรรมดา!!!

… อ่อ! มีตัวเลข 700 ไร่ กับเงินลงทุน 3,000 ล้านบาท ในโครงการนี้ครับ!!!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email