Properea

คราวก่อนผมเอาข้อมูล Inland Container Depot ของอุดรธานีมาเล่าไว้ เพื่อให้เห็นห่วงโซ่ลอจิสติกส์ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอิสาน และวันนี้เราขยับลงใต้มาที่ขอนแก่น ที่บังเอิญผมมีข้อมูลว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ทำการว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) ตั้งแต่ปี 2558 โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายและสอดคล้องตามแผนวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 11 (ปี ‭2558 – 2562‬)

ซึ่งผลการศึกษาฯ ได้กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นท่าเรือบก คือจังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องจากการมียุทธศาสตร์ในการยกระดับ ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ล่าสุด… คณะกรรมการฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้หารือแนวทางบูรณาการในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบกร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ และกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาธุรกิจฯ ในภาพรวมของประเทศ โดยขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาท่าเรือบก เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาดังกล่าว จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561

ข่าวแบบนี้แหละครับที่ใช้ปั่นราคาที่ดินมานักต่อนัก… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ขอนแก่นกำลังเติบโตด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าคุณค้นดูที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียมที่บอกขายในขอนแก่น… คุณจะรู้ว่า ขอนแก่นไม่ธรรมดา!!!

… อ่อ! มีตัวเลข 700 ไร่ กับเงินลงทุน 3,000 ล้านบาท ในโครงการนี้ครับ!!!