Digital Government… รัฐกิจดิจิทัล

Digital Government

ข้อดีของภาวะการระบาด COVID19 ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายนั้น ส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและน่าตื่นตาที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหลายประเทศทั่วโลก… รวมทั้งประเทศไทย โดยมีข้อจำกัดเรื่องการพบปะแบบเดิมกลายเป็นปัญหาใหญ่ จนแม้แต่บริการของรัฐหลายอย่างหลายกรณีก็ถูกเปลี่ยนไปสู่การให้บริการออนไลน์อย่างสิ้นเชิง ทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะเดินทาง และ การส่งมอบบริการจากรัฐอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันเวลา ถูกสร้างขึ้นและนำใช้อย่างน่าสนใจ

กรณีชัดเจนที่สุดของการปฏิรูประบบบริการจากรัฐไปเป็นออนไลน์ ซึ่งกำลังกลายเป็นรากฐานบริการดิจิทัลจากรัฐอย่างสำคัญก็คือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง… หมอชนะ และ หมอพร้อม ซึ่งเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐเข้าหากันพร้อมกับฐานข้อมูลประชาชน เพื่อส่งผ่านบริการจากรัฐที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการใช้ “กำลังคน” จากหน่วยงานรัฐไปให้บริการมากมาย

กรณีของแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเติบโตกลายเป็น Super App อย่างชัดเจน และ กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้สังคมชาติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Digital Payment ในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของการใช้เงินดิจิทัลในระบบเศรษฐกิจในอีกไม่นานนับจากนี้… ซึ่งหลายฝ่ายมั่นใจว่าคนไทยพร้อมมากเรื่องหนึ่งแล้วในปัจจุบัน

ถ้าย้อนกลับไปดูตัวแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Government ของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. เองก็ชัดเจนว่า… มีเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบาย ทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

  1. พัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนตัว 
  2. นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในภาคธุรกิจเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
  3. สร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยต่อสาธารณะให้สามารถตรวจสอบได้ และ 
  4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการแสดงความเห็นหรือเสนอนโยบายทางช่องทางดิจิทัล

โดยส่วนตัวเชื่อว่า… ประเทศไทยในมิติรัฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Government ซึ่งเห็นชัดเจนเป็นความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหลักๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะแพลตฟอร์มจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งชัดเจนว่ามีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าขั้นต่อยอด รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณได้ด้วย… ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจะกลายเป็นมาตรฐานในการปฏิรูประบบราชการ โดยแก้ไขความล้มเหลวหลายอย่างที่เคยเรื้อรังเป็นมาให้เหลือน้อยลงได้มาก จนไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศชาติอีก

การสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations E-Government Survey ที่ประเมินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิก 193 ประเทศ โดยใช้ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index หรือ EGDI เป็นกรอบการพิจารณา ซึ่งตัวดัชนีมี 3 องค์ประกอบที่มีน้ำหนักเท่ากัน ได้แก่ 

  1. ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือ Telecommunication Infrastructure Index… โดยวัดจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มือถือ และบรอดแบนด์ต่อจำนวนประชากร 
  2. ดัชนีทุนมนุษย์ หรือ Human Capital Index… โดยใช้ตัวชี้วัดวัดจากคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเทศ 
  3. ดัชนีบริการทางออนไลน์ หรือ Online Service Index… โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับบริการสาธารณะออนไลน์ของภาครัฐ 

ประเทศไทยมีคะแนน EGDI อยู่ในอันดับที่ 57 จาก 193 ประเทศในปี 2020 โดยดัชนี EGDI อยู่ที่ 0.76 จัดอยู่ในระดับที่มีการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างสูง… แต่ก็ยังเป็นรองเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ ที่ได้อันดับที่ 11 และ มาเลเซีย ได้อันดับที่ 47 

ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

RISE VENTURE ธุรกิจเข้าซื้อคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้ว

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล ไรส์ และอิมเพรสชั่น โชว์ศักยภาพธุรกิจอสังหาฯ มองเห็นโอกาส และช่องว่างทางการตลาด ประกาศเปิดตัวธุรกิจใหม่ “Rise Venture  | ไรส์ เวนเจอร์”

หญ้าเนเปีย… ความมั่นคงทางพลังงานแห่งความหวัง

อย่างที่เราท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ภาคเกษตรของไทยจากมิติสัดส่วนประชากรถือว่ามีมากที่สุดมายาวนาน และยังคงสำคัญต่อโครงสร้างทางสังคมและความเป็นชาติมาตลอด

Northern Lanna Long Stay ยุทธศาสตร์ที่กินลึกถึงอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือตอนบน

เมื่อสองปีก่อน (2016) ผมติดตามข่าว Northern Lanna Long Stay Seminar ที่จัดขึ้นในเชียงใหม่ด้วยวาระว่าด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่อยู่ยาวห้าปีสิบปีพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) หรือนักท่องเที่ยว Visa O-X ที่ผมเขียนถึงคราวที่แล้ว …ล่าสุด เชียงใหม่เพิ่งมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการล้านนาสองสเตย์ขึ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาครับ!

เรียนพื้นฐาน Bitcoin and Cryptocurrencies จาก UC Berkeley

เรียนพื้นฐาน Bitcoin and Cryptocurrencies จาก UC Berkeley… ฟรี!

หลักสูตร Bitcoin และ Cryptocurrency ชุดนี้ครอบคลุมคุณสมบัติพื้นฐานของ Bitcoin ที่บรรยายกลไกพื้นฐานเบื้องหลังบล็อกเชน เช่น Cryptographic Hash… Hash Commitment Schemes รวมทั้งการทำความรู้จัก Bitcoin Script ที่เป็น OpenSource ซึ่งใครๆ ก็สามารถ Fork มาสร้างคริปโตของตัวเองได้ไม่ยาก… โดยหลักสูตรได้รวมเอาองค์ความรู้เรื่องการจัดการ Wallet และ  Mining ไปจนถึงด้านมืดของบิตคอยน์ การโจมตีเครือข่าย และ การขุดบิตคอยน์ที่เป็นปัญหา… และยังมีหัวข้อที่เชื่อมโยงถึง Ethereum และ การประยุกต์ใช้งานบล็อกเชนนอกอุตสาหกรรม Cryptocurrencies ด้วย