Digital Government… รัฐกิจดิจิทัล

Digital Government

ข้อดีของภาวะการระบาด COVID19 ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายนั้น ส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและน่าตื่นตาที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหลายประเทศทั่วโลก… รวมทั้งประเทศไทย โดยมีข้อจำกัดเรื่องการพบปะแบบเดิมกลายเป็นปัญหาใหญ่ จนแม้แต่บริการของรัฐหลายอย่างหลายกรณีก็ถูกเปลี่ยนไปสู่การให้บริการออนไลน์อย่างสิ้นเชิง ทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะเดินทาง และ การส่งมอบบริการจากรัฐอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันเวลา ถูกสร้างขึ้นและนำใช้อย่างน่าสนใจ

กรณีชัดเจนที่สุดของการปฏิรูประบบบริการจากรัฐไปเป็นออนไลน์ ซึ่งกำลังกลายเป็นรากฐานบริการดิจิทัลจากรัฐอย่างสำคัญก็คือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง… หมอชนะ และ หมอพร้อม ซึ่งเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐเข้าหากันพร้อมกับฐานข้อมูลประชาชน เพื่อส่งผ่านบริการจากรัฐที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการใช้ “กำลังคน” จากหน่วยงานรัฐไปให้บริการมากมาย

กรณีของแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเติบโตกลายเป็น Super App อย่างชัดเจน และ กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้สังคมชาติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Digital Payment ในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของการใช้เงินดิจิทัลในระบบเศรษฐกิจในอีกไม่นานนับจากนี้… ซึ่งหลายฝ่ายมั่นใจว่าคนไทยพร้อมมากเรื่องหนึ่งแล้วในปัจจุบัน

ถ้าย้อนกลับไปดูตัวแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Government ของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. เองก็ชัดเจนว่า… มีเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบาย ทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

  1. พัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนตัว 
  2. นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในภาคธุรกิจเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
  3. สร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยต่อสาธารณะให้สามารถตรวจสอบได้ และ 
  4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการแสดงความเห็นหรือเสนอนโยบายทางช่องทางดิจิทัล

โดยส่วนตัวเชื่อว่า… ประเทศไทยในมิติรัฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Government ซึ่งเห็นชัดเจนเป็นความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหลักๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะแพลตฟอร์มจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งชัดเจนว่ามีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าขั้นต่อยอด รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณได้ด้วย… ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจะกลายเป็นมาตรฐานในการปฏิรูประบบราชการ โดยแก้ไขความล้มเหลวหลายอย่างที่เคยเรื้อรังเป็นมาให้เหลือน้อยลงได้มาก จนไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศชาติอีก

การสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations E-Government Survey ที่ประเมินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิก 193 ประเทศ โดยใช้ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index หรือ EGDI เป็นกรอบการพิจารณา ซึ่งตัวดัชนีมี 3 องค์ประกอบที่มีน้ำหนักเท่ากัน ได้แก่ 

  1. ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือ Telecommunication Infrastructure Index… โดยวัดจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มือถือ และบรอดแบนด์ต่อจำนวนประชากร 
  2. ดัชนีทุนมนุษย์ หรือ Human Capital Index… โดยใช้ตัวชี้วัดวัดจากคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเทศ 
  3. ดัชนีบริการทางออนไลน์ หรือ Online Service Index… โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับบริการสาธารณะออนไลน์ของภาครัฐ 

ประเทศไทยมีคะแนน EGDI อยู่ในอันดับที่ 57 จาก 193 ประเทศในปี 2020 โดยดัชนี EGDI อยู่ที่ 0.76 จัดอยู่ในระดับที่มีการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างสูง… แต่ก็ยังเป็นรองเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ ที่ได้อันดับที่ 11 และ มาเลเซีย ได้อันดับที่ 47 

ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

beach

เที่ยวปันสุข…

แพ็คเกจเที่ยวปันสุข… เสนอบัตรกำนัลดิจิทัล สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยต้องเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวม 4,000,000 คน โดยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ซื้อบัตรกำนัล สำหรับเป็นค่าห้องพักแล้ว เมื่อประชาชนนำบัตรกำนัลดังกล่าวไปเช็กอินห้องพัก ทางรัฐบาลจะโอนเงินคืน ให้กับประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้จ่ายในโรงแรม เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร สปา และ ร้านขายสินค้าที่ระลึก

Disney Web3

ความเคลื่อนไหวของเจ้าพ่ออุตสาหกรรมความบันเทิงอย่าง Disney ในกรณีการออกประกาศจ้างนักกฏหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ NFT… Blockchain… MetaVerse และ DeFi ซึ่งได้กลายเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงเทคโนโลยี WEB 3.0 ที่มีการพูดถึงอย่างมาก เมื่อความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้ยืนยันวิสัยทัศน์ใหม่ของ Disney ในการย้ายโมเดลรายได้ และ การเล่าเรื่องแบบใหม่ให้พร้อมบริการบน MetaVerse

Sulphur - Sulfur

Sulfur Concrete… วัสดุก่อสร้างสูตรชาวอังคาร

ดาวอังคารไม่มีน้ำและหินปูนเหมือนโลก การตั้งอาณานิคมบนดาวอังคาร ที่นับวันจะใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกที จึงหาคอนกรีตสำหรับสร้างเมืองเหมือนบนโลกไม่ได้ ซึ่งการขนปูนซีเมนต์กับน้ำจากโลกไปดาวอังคารก็เป็นไม่ได้เช่นกัน… ทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ การใช้ทรัพยากรและแร่ธาตุบนดาวแดง สร้างคอนกรีตสูตรมาร์เชียลโดยเฉพาะขึ้นมา

Point And Figure

Wyckoff Point And Figure… การนับ PnF ร่วมกับทฤษฎีวิคคอฟฟ์

Point And Figure เป็นเครื่องมือตามดูความเคลื่อนไหวของทิศทางราคาอย่างเดียว โดยตัดคาบเวลาออกจากการพิจารณา ทำให้เห็นภาพรวมค่อนข้างชัดจากการนับเฉพาะความเคลื่อนไหวของราคาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อทิศทางเท่านั้น… กราฟจะถูกพล๊อตโดยใช้ X แทนการปรับขึ้นของราคาครบหนึ่งช่อง หรือ Box และ ใช้ 0 แทนการปรับลดลงของราคาครบหนึ่งช่อง… นั่นทำให้การแกว่งตัวของราคาที่น้อยกว่าช่อง หรือ Box ถูกตัดออกจากการพิจารณา หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือการตัด Noise หัวท้ายที่หมดแรงจะวิ่งจนเต็ม Box ออกทั้งหมด และ ยังกำหนดให้ต้องเขียนแท่ง X สูงขึ้นไปจนราคากลับตัวลดลงครบ 1 Box จึงเริ่มแท่งกราฟ 0 ลงล่างจนราคากลับตัวเพิ่มขึ้นครบ 1 Box จึงเริ่มแท่งกราฟ X ใหม่อีกครั้งสลับกันไป