Digital Construction… ขอบเขตและแนวทาง

Digital Twin Construction

แนวทางการปรับตัว และ ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเป็น Digital Driven กันหมด… คำถามสำคัญที่ท้าทายอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะ Construction SMEs ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีศักยภาพในระดับ “พร้อมลงทุน” กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแม้แต่ผู้รับเหมารายกลาง หรือ รายใหญ่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง “เงินลงทุน” มากนัก… แต่เกือบทั้งหมดกลับเจอปัญหา “ทักษะ และ ทรัพยากรมนุษย์” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่

ช่องว่างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน หรือ Transform ไปสู่ Digital Construction จึงไม่ใช่เรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยี และ ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีมีราคาแพง… แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคนในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขาดแคลนต่อการเติมเต็มช่องว่างการทำ Digital Transformation เป็นหลัก

กล่าวเฉพาะกรณีของ BIM หรือ Building Information Modeling หรือ แบบก่อสร้าง 3 มิติประกอบแผนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ออกแบบและจัดการงานก่อสร้างตามแบบ… จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้กันเพียงฟังก์ชั่นออกแบบ หรือ มากหน่อยก็มีเพียงการใช้ BIM Collaboration Platform บ้างเท่านั้น

แต่ความเคลื่อนไหวของสภาวิศวกร และ สภาสถาปนิก รวมทั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมสมาคมและเครือข่ายอุตสาหกรรมก่อสร้าง… ได้ร่วมกันริเริ่มสร้างสรรค์ BIM Standard เพื่อรองรับการใช้ BIM กับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย 

BIM หรือ Building Information Modeling เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้มีบทบาทเพียงการเป็นซอฟท์แวร์งานออกแบบ แต่ยังเป็นซอฟท์แวร์พร้อมกระบวนการดูแลวงจรชีวิต หรือ Life Cycle ของสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมตั้งแต่การวางโจทย์ ออกแบบ สเป็ค ขนาด วัสดุที่ใช้ ส่งผลดีกับทุกฝ่ายเนื่องจากทำให้ทำงานได้ร่วมกันในโมเดลเดียวกัน บริหารต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ… 

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ในฐานะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เคยระบุไว้ว่า… อุตสาหกรรมการออกแบบ และ การก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้างดิจิทัล หรือ Digital Construction เพื่อบูรณาการงานทุกภาคส่วนในการก่อสร้างบนโมเดลเดียวกับ สร้างความก้าวหน้าท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ประหยัดเวลา พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความโปร่งใส…

ประเด็นคือ… หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยังคงงงงวยถีงขอบเขต และ แนวทางการทำ Digital Construction ว่า… นอกจาก BIM แล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่จำเป็นต้องปรับ หรือ เปลี่ยนเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เวบไซต์ McKinsey.com ได้รวบรวม “คำปรึกษา” ที่ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรรม โดยได้ข้อสรุปเป็น 3 เสาหลักในการพัฒนา หรือ ยกระดับสู่ Digital Construction ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Collaboration หรือ การทำงานร่วมกัน… ซึ่งในทางเทคนิคจะหมายถึง การร่วมมือกับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้ “ข้อมูลชุดเดียว” จนแผนการก่อสร้างและกลไกการจัดการสามารถขับเคลื่อนโดย “สูญเสียเวลา หรือ Time Wastes หรือ Delays in Construction” น้อยที่สุด

2. Tracking and Forecasting หรือ การติดตามและการคาดการณ์ล่วงหน้า… ซึ่งเป็นฉากทัศน์ที่ว่าด้วย “ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือ Realtime Data” ที่ถูกต้องแม่นยำจนคาดการณ์ภาระงานลำดับถัดไปได้อย่างแม่นยำ

3. Worker Safety and Material Workflows หรือ ความปลอดภัยของแรงงานและกลไกการจัดการวัสดุก่อสร้าง…  ซึ่งเป็น Supply Chain จากภายนอกโครงการ และ Workflows หรือ ขั้นตอนการทำงานกับวัสดุก่อสร้างตามขั้นตอนตามแผน รวมทั้งการจัดการของเหลือส่วนเกินและขยะจากการก่อสร้าง อันเป็นประเด็นประสิทธิภาพในการก่อสร้าง ที่ต้องการ “ความลงตัวสูงสุด” ในทุกมิติ

แน่นอนว่าข้อมูลทั้งสามเสาหลักที่สรุปไว้นี้… เป็นเพียงกรอบแนวคิดซึ่งต้องการรายละเอียดทางเทคนิคอีกมากมายในการขับเคลื่อน… ซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนบนบริบทของ “หน้างาน” ซึ่งส่วนใหญีมีความแตกต่างในรายละเอียดค่อนข้างชัด และ ยากง่ายซับซ้อนแตกต่างกัน… ท่านที่สนใจคำแนะนำเรื่องซอฟท์แวร์ และ เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งโปรแกรมพัฒนาทักษะดิจิทัลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง… ทักผมทาง Line ID: dr.thum ครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

PropTech… โอกาสและแนวโน้ม

ผมยังเกาะข้อมูล JLL หรือชื่อเดิมคือ Jones Lang Lasalle ผู้กว้างขวางในวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่ เคลื่อนไหวปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อวิ่งตามกระแส proptech ที่กำลังไล่ Disrupt วงการอสังหาริมทรัพย์ชนิดที่ต้อง Update กันรายวันทีเดียว

สถิติที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด EEC Q4/2561

เอกสารชื่อ “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไตรมาส 4 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562” โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์… เผยแพร่ไว้ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2562 แล้วหล่ะครับ

แผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของไทย…

มติที่ประชุมจาก ศบศ. หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุม… ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบและมีผลตรวจเป็นลบ เข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564… โดยให้เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่จำกัด หรือ Sealed Area โดยเริ่มจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้แผนการกักตัวนักท่องเที่ยวแบบ 0+7 ด้วยการนักท่องเที่ยวยังต้องอยู่ในพื้นที่โรงแรมและเส้นทางที่กำหนดไว้ 7 วัน จากนั้น สามารุเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศในพื้นที่ๆ กำหนดได้…