Digital Construction… ขอบเขตและแนวทาง

Digital Twin Construction

แนวทางการปรับตัว และ ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเป็น Digital Driven กันหมด… คำถามสำคัญที่ท้าทายอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะ Construction SMEs ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีศักยภาพในระดับ “พร้อมลงทุน” กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแม้แต่ผู้รับเหมารายกลาง หรือ รายใหญ่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง “เงินลงทุน” มากนัก… แต่เกือบทั้งหมดกลับเจอปัญหา “ทักษะ และ ทรัพยากรมนุษย์” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่

ช่องว่างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน หรือ Transform ไปสู่ Digital Construction จึงไม่ใช่เรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยี และ ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีมีราคาแพง… แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคนในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขาดแคลนต่อการเติมเต็มช่องว่างการทำ Digital Transformation เป็นหลัก

กล่าวเฉพาะกรณีของ BIM หรือ Building Information Modeling หรือ แบบก่อสร้าง 3 มิติประกอบแผนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ออกแบบและจัดการงานก่อสร้างตามแบบ… จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้กันเพียงฟังก์ชั่นออกแบบ หรือ มากหน่อยก็มีเพียงการใช้ BIM Collaboration Platform บ้างเท่านั้น

แต่ความเคลื่อนไหวของสภาวิศวกร และ สภาสถาปนิก รวมทั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมสมาคมและเครือข่ายอุตสาหกรรมก่อสร้าง… ได้ร่วมกันริเริ่มสร้างสรรค์ BIM Standard เพื่อรองรับการใช้ BIM กับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย 

BIM หรือ Building Information Modeling เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้มีบทบาทเพียงการเป็นซอฟท์แวร์งานออกแบบ แต่ยังเป็นซอฟท์แวร์พร้อมกระบวนการดูแลวงจรชีวิต หรือ Life Cycle ของสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมตั้งแต่การวางโจทย์ ออกแบบ สเป็ค ขนาด วัสดุที่ใช้ ส่งผลดีกับทุกฝ่ายเนื่องจากทำให้ทำงานได้ร่วมกันในโมเดลเดียวกัน บริหารต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ… 

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ในฐานะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เคยระบุไว้ว่า… อุตสาหกรรมการออกแบบ และ การก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้างดิจิทัล หรือ Digital Construction เพื่อบูรณาการงานทุกภาคส่วนในการก่อสร้างบนโมเดลเดียวกับ สร้างความก้าวหน้าท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ประหยัดเวลา พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความโปร่งใส…

ประเด็นคือ… หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยังคงงงงวยถีงขอบเขต และ แนวทางการทำ Digital Construction ว่า… นอกจาก BIM แล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่จำเป็นต้องปรับ หรือ เปลี่ยนเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เวบไซต์ McKinsey.com ได้รวบรวม “คำปรึกษา” ที่ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรรม โดยได้ข้อสรุปเป็น 3 เสาหลักในการพัฒนา หรือ ยกระดับสู่ Digital Construction ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Collaboration หรือ การทำงานร่วมกัน… ซึ่งในทางเทคนิคจะหมายถึง การร่วมมือกับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้ “ข้อมูลชุดเดียว” จนแผนการก่อสร้างและกลไกการจัดการสามารถขับเคลื่อนโดย “สูญเสียเวลา หรือ Time Wastes หรือ Delays in Construction” น้อยที่สุด

2. Tracking and Forecasting หรือ การติดตามและการคาดการณ์ล่วงหน้า… ซึ่งเป็นฉากทัศน์ที่ว่าด้วย “ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือ Realtime Data” ที่ถูกต้องแม่นยำจนคาดการณ์ภาระงานลำดับถัดไปได้อย่างแม่นยำ

3. Worker Safety and Material Workflows หรือ ความปลอดภัยของแรงงานและกลไกการจัดการวัสดุก่อสร้าง…  ซึ่งเป็น Supply Chain จากภายนอกโครงการ และ Workflows หรือ ขั้นตอนการทำงานกับวัสดุก่อสร้างตามขั้นตอนตามแผน รวมทั้งการจัดการของเหลือส่วนเกินและขยะจากการก่อสร้าง อันเป็นประเด็นประสิทธิภาพในการก่อสร้าง ที่ต้องการ “ความลงตัวสูงสุด” ในทุกมิติ

แน่นอนว่าข้อมูลทั้งสามเสาหลักที่สรุปไว้นี้… เป็นเพียงกรอบแนวคิดซึ่งต้องการรายละเอียดทางเทคนิคอีกมากมายในการขับเคลื่อน… ซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนบนบริบทของ “หน้างาน” ซึ่งส่วนใหญีมีความแตกต่างในรายละเอียดค่อนข้างชัด และ ยากง่ายซับซ้อนแตกต่างกัน… ท่านที่สนใจคำแนะนำเรื่องซอฟท์แวร์ และ เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งโปรแกรมพัฒนาทักษะดิจิทัลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง… ทักผมทาง Line ID: dr.thum ครับ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

VR Virtual Reality

VR in Construction… เห็นเหมือนจริงก่อนสร้างและต่อเติม

VR สร้างภาพมาจากพื้นฐาน CAD และ BIM หรือ Building Information Modeling ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ออกแบบสิ่งก่อสร้าง ทั้ง CAD และ BIM ในปัจจุบันสามารถจำลองภาพขึ้นมาจากข้อมูลการออกแบบที่สัมพันธ์กัน ของทุกๆ มิติที่สร้างเป็นภาพขึ้นมาดูก่อนการตัดสินใจ… ซึ่งแต่เดิมภาพจำลองที่ได้ในมุมมองสามมิติ ก็สามารถที่จะเคลื่อนมุมมองและปรับหมุนดูภาพจำลองที่สร้างขึ้นนั้นได้อยู่แล้ว และเมื่อนำภาพจำลองนั้นมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี VR… ก็จะได้มุมมองเหมือนเราไปยืนมองด้วยตนเองอยู่ในภาพจำลองนั้น

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2565 โดยสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงจากประกาศฉบับเดิม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ระบุให้กัญชา กัญชงทั้งต้น เป็นสมุนไพรควบคุม โดยประกาศล่าสุดได้ปรับเหลือเพียง “ช่อดอกกัญชา” ที่เป็นสมุนไพรควบคุมต้องขออนุญาตจำหน่าย และ ห้ามขายผ่านตู้ และ ห้ามโฆษณาทุกช่องทาง

Mahatma Gandhi

The Future Depends on What We Do in the Present ~ Mahatma Gandhi

เสี้ยวหนึ่งของอัตชีวประวัติของชายที่ได้รับการยกย่องในเรื่องการต่อสู้เพื่อมวลชน ด้วยวิธีสันติอหิงสา หรือ อหิมสา หรือ Ahimsa ในภาษาฮินดู และมีรูปอยู่บนธนบัตรเงินรูปีของอินเดีย และยังเป็นแรงบันดาลใจให้การต่อสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมไปทั่วโลก…

two person riding on yellow suv and man and woman walking behind it

Special Tourist Visa… Update 22/09/2020

การเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย STV จะต้องทำผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวไม่สามารถยื่นขอต่อสถานทูตได้ด้วยตัวเอง คาดว่าใช้ระยะเวลาขออนุมัติบริษัทนำเที่ยวจะไม่ยาวนานมากนัก