เพชรบุรีโมเดลและการแพทย์ทางร่วม กับอนาคตพืชสมุนไพร…

complementary alternative medicine

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี 2021 ที่ผ่านมา… ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ข้อมูลเรื่อง แนวทางและการสั่งราชการ “กรณีเร่งส่งเสริมพืชสมุนไพรและตำรับยาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19” โดยร่วมมือกับสภาการแพทย์แผนไทย และ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งข้อราชการดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมหารือโดยประสานกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคุณอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

นอกจากนั้นยังมีผู้เข้าร่วมประชุม ที่เกี่ยวข้องกับ “พืชสมุนไพร และ ยาสมุนไพร” อีกมากมายเช่น… คุณนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์… พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย… พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน… นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข… ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ… รศ.ดร.ธัญญะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์… พท.ภ.บัญชา สุวรรณธาดา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการแพทย์ไทนร่วมสมัย… เข้าร่วม

ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า… การดำเนินแนวทางการแพทย์ทางร่วมระหว่าง การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยโดยใช้สมุนไพร และ ตำรับยาไทย ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมี 3 แนวทางในการขับเคลื่อน ได้แก่

 1.  แนวทางการป้องกันการติดเชื้อโดยใช้เครื่องยาสมุนไพรและตำรับยาไทย 
 2. แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาแผนปัจจุบัน เครื่องยาสมุนไพรและตำรับยาไทย 
 3. แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษาโดยเฉพาะกรณี Long COVID Syndrome

โดยเฉพาะความพร้อมของสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า… ปัจจุบันมีคลีนิคแพทย์แผนไทย 6,000 คลินิค และ แพทย์แผนไทยกว่า 30,000 คน รวมทั้งศูนย์ฮ็อทไลน์แพทย์แผนไทยในทุกภูมิภาค… รวมทั้ง คลีนิคจิตอาสาแพทย์แผนไทยอีก 60 แห่ง… พร้อมคลังยาสมุนไพร และ ตำรับยาไทยของสภาการแพทย์แผนไทยที่พร้อมให้การสนับสนุน โดยมีข้อมูลจากรองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทย แจ้งเพิ่มเติมว่า… กระทรวงสาธารสุขมีแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และ มีการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามทุกแห่งด้วย

ซึ่งที่ประชุมวันนั้นมีความเห็นร่วมกันว่า ควรเริ่มทดสอบแนวทางการแพทย์ทางร่วมที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีความพร้อมมากที่สุดเป็นแห่งแรกตามข้อเสนอของ พอ.นายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา โดยให้มีการจัดกลุ่มผู้ป่วยตามกลุ่มยา และ ให้ตรวจเลือดผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการบำบัดรักษา เพื่อวัดผลลัพธ์หากได้ผลดีจะขยายผลต่อไป… ซึ่งผลก็ออกมาอย่างที่ทราบกันว่า “ยาฟ้าทะลายโจร” ให้ผลการรักษาที่เชื่อถือได้จนนำไปสู่นโยบายเกี่ยวกับยาฟ้าทะลายโจร และ พืชสมุนไพรอื่นๆ อีกหลายชนิดอย่างคึกคัก

ข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายทางชี้ว่า… วาระการประชุมคราวนั้นใช้เวลาถึง 2 วันต่อเนื่อง โดยคุณอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีด้วยระบุว่า… กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมสมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ และ นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ โดยขับเคลื่อนนโยบายผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยประกอบด้วย 5 ด้านคือ 

 1. ด้านยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ 
 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร 
 3. ด้านวัตถุดิบสมุนไพร 
 4. ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 5. ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร  

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรไปแล้วกว่า 80 ชนิด บนพื้นที่ 64,917 ไร่… แบ่งเป็นพื้นที่มาตรฐาน GAP จำนวน 54,755 ไร่…  พื้นที่มาตรฐาน Organic Thailand จำนวน 13,162 ไร่…  พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มเกษตรกร จำนวน 60 กลุ่ม และ มีการจัดทำมาตรฐานสินค้า GAP และ มาตรฐานพืชสมุนไพรตามกลุ่มของส่วนที่ใช้ของพืช จำนวน  5 ฉบับ ได้แก่… 

 • ฉบับที่ 1 หัว เหง้า และ ราก 
 • ฉบับที่ 2 ใบ ส่วนเหนือดิน และ ทั้งต้น 
 • ฉบับที่ 3 ดอก พืช สมุนไพรแห้ง 
 • ฉบับที่ 4 ผลและเมล็ด และ
 • ฉบับที่ 5 เปลือกและเนื้อไม้

นอกจากนั้น… กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร รวมทั้งแผนดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้จัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร หรือ Land Suitability จำนวน  24 ชนิด ได้แก่ 

 1. ฟ้าทะลายโจร 
 2. ขมิ้นชัน 
 3. ไพล 
 4. บัวบก 
 5. กระชายดำ 
 6. กระชายเหลือง 
 7. กระวาน 
 8. ข่า 
 9. ขิง 
 10. คำฝอย 
 11. ตะไคร้ 
 12. บุก 
 13. พริกไทย 
 14. ว่านชักมดลูก 
 15. กระเจี๊ยบแดง 
 16. เก๊กฮวย 
 17. ดีปลี 
 18. บอระเพ็ด 
 19. พญายอ 
 20. เพชรสังฆาต 
 21. มะระขี้นก 
 22. มะลิ 
 23. มะแว้งเครือ 
 24. มะแว้งต้น 

รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้มีฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ชัดเจนสามารถส่งเสริมเกษตรกรได้ โดยฐานข้อมูลสมุนไพร ประกอบด้วย  

 1. ข้อมูลพื้นที่ปลูกสมุนไพร จากกรมส่งเสริมการเกษตร 
 2. ข้อมูล Land Suitability หรือ แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร จากกรมพัฒนาที่ดิน 
 3. ข้อมูลพืชสมุนไพรที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร 
 4. ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   

ประเด็นก็คือ… สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชสุขภาพใช้ประโยชน์หลากหลายทั้งในการประกอบอาหารเป็นยารักษาโรค อาหารเสริมดูแลสุขภาพ และ เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากมูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 43,100 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 52,100 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2462… 

ส่วนท่านที่สนใจลงทุนกับสมุนไพร และ เกษตรสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพร 24 ชนิดในรายการข้างต้น… ผมแนะนำให้เริ่มที่เกษตรอำเภอใกล้บ้านมาแต่ไหนแต่ไร และ ยังยืนยันเหมือนเดิมครับ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

สถานการณ์ดุลการค้าระหว่างประเทศ!

ตัวเลขทางเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ตัวเลขเงินทุนสำรองระหว่างประเทศล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมเอาไว้ที่ 218,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี… โดยมีภาพรวมการส่งออกระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2022 ในค่าเงินบาทนี้คิดเป็นมูลค่า 5.77 ล้านล้านบาท… โดยเติบโตกว่า 22.2% หรือ เกินกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้เพียง 4% มาไกลมาก… แต่ถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าการนำเข้าที่ 6.19 ล้านล้านบาท ก็จะเห็นการขาดดุลการค้าอยู่มากกว่า 4XX,XXX ล้านบาท… โดยมีตัวเลขอ้างอิงการขาดดุลล่าสุดอย่างเป็นทางการที่ 417,939.1 ล้านบาท… ซึ่งสูงสุดในรอบ 27 ปีนับตั้งแต่ปี 1996 ที่บันทึกการขาดดุลการค้าเอาไว้ที่ 420,715 ล้านบาท

Farm to Table

Farm To Table… กลยุทธ์ห่วงโซ่อาหารปลอดภัย

คำว่า Farm to Table มีความหมายแฝงหลายอย่างอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจอาหาร ซึ่งลูกค้าสัมผัสได้สิ่งหนึ่งชัดเจนคือ รู้สึกได้ถึงความสดของผัก ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการปรุงอาหารสายสุขภาพ และนั่นทำให้คำว่า Farm to Table สื่อถึงการใส่ใจลูกค้าที่แวะมาใช้เวลากับการรับประทานอาหาร ซึ่งร้านมี “อาหารที่ดีต่อสุขภาพ” ส่งมอบให้

IOTA

IOTA… Internet Of Things Application Blockchain

IOTA จัดตั้ง IOTA Foundation ขึ้นมาดูแล โดยมีเหรียญดิจิทัล MIOTA เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบ และใช้ IOTA Token สำหรับแลกเปลี่ยนมูลค่าในโครงข่าย… โดย 1 MIOTA จะมี 1,000,000 IOTA Token… แต่ธุรกรรมบน IOTA Blockchain ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ มาตั้งแต่ต้น ซึ่งถือว่าโดดเด่นอย่างมากมานาน กระทั่งเกิดคู่แข่งบล็อกเชนเพื่อ M2M และ IoT ฟรีค่าธรรมเนียมอีกมากในระยะหลังอย่าง Nano Blockchain หรือ Coti.io

Multi-touch Table for Restaurants

HoReCa และ Interactive Table

Interactive Table ก็เหมือน Ipad ยักษ์ต่อขา ที่เพิ่มความสามารถในการ “รับคำสั่งเกิน 10 จุดสัมผัสบนจอเดียว” อย่างราบรื่น เพื่อให้คนหลายคนสามารถใช้จอพร้อมกันได้หลายๆ มือ ซึ่งซอฟท์แวรที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบ Single User หรือ หนึ่งคนหนึ่งเครื่องหนึ่งคำสั่ง ตามลำดับอย่างซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ มือถือหรือแท็บเล็ตทั่วไปส่วนใหญ่ ไม่รองรับ Multi-users หรือผู้ใช้หลายคนคลิก เคาะ ปัด ไถ พร้อมกัน