แอปเงินเด็ก… จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16 กันยายน 2022… คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ไปเป็นประธานงานแถลงข่าว “Mobile Application เงินเด็ก” เพื่อยกระดับงานบริการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีคุณจตุพร  โรจนพานิช  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ผู้แทนภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะดำเนินการตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจะได้รับเงินอุดหนุนในอัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือน จนทารกมีอายุครบ 6 ปี… เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม ด้วยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ทำให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2580

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้พัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ด้วยระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Mobile Application “เงินเด็ก” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ ติดตามเงินอุดหนุนตามสิทธิ์โดยตรง… ซึ่งจะทำให้มารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลเด็กแรกเกิดสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อลงทะเบียนและติดต่อข้อมูล  ลดจำนวนเอกสารส่ง ลดปัญหาการบันทึกข้อมูลผิดพลาด แก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง และ มีระบบแจ้งเตือนตรวจสอบสถานะสิทธิได้ทันที 

มารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลเด็กแรกเกิด สามารถติดตั้งแอป “เงินเด็ก” ได้ด้วยตัวเองที่…

หลังจากนั้นจะต้องพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหรือสำนักงานเขต รวมถึงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น D.DOPA… และ ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิชัน “เงินเด็ก” พร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่… ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

  • ทางเว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th  
  • ทางโทรศัพท์ 08–2091–7245, 08–2037–9767 และ 06–5731–3199 
  • สายด่วน พม. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Salem Witch Museum

What We Call Real Estate – Nathaniel Hawthorne

What we call real estate? The solid ground to build a house on, is the broad foundation on which nearly all the guilt of this world rests. อะไรที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์? พื้นดินแข็งๆ ที่ปลูกบ้าน หรือคือรากฐานลานกว้างที่บาปทั้งมวลบนโลกได้ปลดปลง

ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายฝั่งตะวันตก

เชียงรายเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่ทุนใหญ่อันดับต้นๆ ของเมืองไทยเข้าพื้นที่ สะสมแลนด์แบงค์มาหลายปีแล้ว ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเชียงราย ได้รับความใส่ใจผลักดันจากทุกรัฐบาลต่อเนื่อง

ตึกแถว ค้าปลีก และ… E-commerce Disruption

ผมเฝ้าดูโฆษณาและประกาศขาย เช่า เซ้งตึกแถวมาระยะหนึ่ง โดยส่วนตัวผมคิดว่าตึกแถวที่ผมเห็นสองข้างทางในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น โคราช ชลบุรี และอีกหลายจังหวัด ส่วนใหญ่ที่เห็น… ปิด เก่า ร้างและกำลังจะตาย

Helium Blockchain… บล็อกเชน IoT ของมวลชนโดยมวลชน

Helium Blockchain เป็นเครือข่ายบล็อกเชนสำหรับอุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ไร้สายเพื่อการใช้งานหลายรูปแบบ ให้สามารถสื่อสารระหว่างกัน และ รับ–ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโหนดต่างๆ ที่เรียกว่า Hotspots ได้โดยไม่ต้องมีเจ้าของ และ ผู้ให้บริการโครงข่ายแต่ผู้เดียวแบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง Helium Blockchain ได้นิยามเครือข่ายตัวเองว่าเป็น The People’s Network หรือ เครือข่ายของมวลชน… ซึ่งใครๆ ก็สามารถเป็นผู้ให้บริการโหนด หรือ Hotspots ในเครือข่าย Helium ได้ เพียงแค่ติดตั้ง Helium Hotspots Hardware ซึ่งทำงานเป็นเกตเวย์ไร้สาย และ ยังเป็นเครื่องขุดเหรียญ HNT ของ Helium ด้วย