Properea

ประตูเชียงของ…

ยังคงวนเวียนอยู่ในเวียงเชียงรายต่ออีกวันน๊ะครับ… ไหนๆ ข้อมูลก็วิ่งอ้อมเมืองเชียงรายแล้ว ก็น่าจะมาดูสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทางเหนือกันบ้าง

…สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย!!!

ไทยกับลาวมีสะพานข้ามถึงกันมากจนโครงข่ายถนนหลักๆ สามารถเดินทางข้ามไปมาหาสู่กันได้หลายช่องทาง… สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชียงของ(ไทย)-ห้วยทราย(ลาว) เป็นหนึ่งในเส้นทางข้ามชายแดนที่สร้างคุณูปการให้สองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาวได้มากมาย

ย้อนกลับไปดูข้อมูลการก่อตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย” ซึ่ง… จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558 โดยกำหนดให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายเป็น “ฐานการท่องเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตำบล ที่ติดชายแดนใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย”

แต่… การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายได้ใช้พื้นที่ของอำเภอเชียงของจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน หรือ OSS ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายขึ้นที่นี่… 

และเป็นแผนเร่งด่วนที่ “ลุย” กันตั้งแต่ผังเมืองเชียงของ ปรัปปรุงโครงข่ายถนน ไฟฟ้า ปะปา ขยะ น้ำเสีย และขีดเส้นทางรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ใส่เข้าไปในแผน… จนสุดท้ายต้องมีเอกสารชื่อ แผนแม่บทการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายพื้นที่อำเภอเชียงของ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนและต่อยอดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พื้นที่อำเภอเชียงของให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจแผนแม่บทเชียงของ… คลิกที่นี่น๊ะครับ

ถึงตรงนี้… ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า เชียงของยังจะเติบโตท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำต่อไปอย่างยั่งยืน!

อ่อ… ตัวเลขการค้าชายแดนผ่านด่านเชียงของปีที่ผ่านมา… แว่วว่าทะลุสามหมื่นล้านมาหลายตังค์อยู่น๊ะ

ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยครับ…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email