สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนต์จาก 7 สถาบันการเงิน

OnFocus ประจำเดือนมกราคม 2562 ว่าด้วยข้อมูลสินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนต์จากการรวบรวมของทีม Properea จาก 7 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมืองไทยประกันชีวิต ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ICBC และธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการสินเชื่อแฟลตให้เช่า (อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า) เพื่อปลูกสร้าง, ไถ่ถอนจำนอง, ซื้อ, ต่อเติมอาคารแฟลตให้เช่า

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า
 • ซื้อที่ดิน และอาคารแฟลตให้เช่า
 • ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารแฟลตให้เช่า 
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่าพร้อมชำระหนี้ที่เกี่ยวกับอาคารแฟลตให้เช่า

วงเงิน

 • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าการก่อสร้างอาคาร และอีกไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินของธนาคาร โดยวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินและอาคารตามราคาประเมินธนาคาร ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การให้กู้ค่าที่ดินตามพื้นที่ทำเลที่มีศักยภาพ
 • วงเงินให้กู้จะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ที่มาจากรายได้ค่าเช่าห้อง

ระยะเวลาผ่อน

 • สูงสุด 15 ปี

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตาม MLRตามประกาศของธนาคาร หรือ โปรโมชั่นของธนาคาร

วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1MLR-2.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.25% ต่อปี
 • ปีที่ 2-5 เท่ากับ MLR -ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
 • ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับMLR

วงเงินกู้ 20 ล้านบาทขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่1-10  MLR-ไม่เกิน 1.25% ต่อปี หรือเท่ากับ 5% ต่อปี
 • ปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MLR

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน  ครั้งละ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ครั้งละ 1,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ (วงเงินอนุมัติ)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

เอกสาร

 • เอกสารประกอบการยื่นกู้ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ)
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • แบบแปลนอาคาร(ชุดที่ได้รับอนุญาต)
  • กรณีกู้ปลูกสร้าง =  ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้าง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา
  • กรณีกู้ไถ่ถอน =  สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 24 เดือน / รายรับ – รายจ่ายของโครงการ  ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
  • กรณีกู้ซื้อ = สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร 

กรณีนิติบุคคล

 • เอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา
 • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  หมายเหตุ แสดงเอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20% ขึ้นไป

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์เมืองไทยประกันชีวิต

วัตถุประสงค์

 • ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
 • กู้ซื้ออพาร์ทเม้นท์
 • วงเงินสำหรับรีไฟแนนซ์
 • โครงการไม่มีภาระหนี้ สามารถขอวงเงินกู้เพื่อไปขยายธุรกิจได้

ระยะเวลาและค่าก่อสร้าง

 • ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
 • ให้ค่าก่อสร้างสูงสุด 100% (จากต้นทุนค่าก่อสร้างจริง ทั้งนี้วงเงินกู้รวมต้องมีสัดส่วนต่อราคาประเมินของทรัพย์สินไม่เกิน 70%)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/คู่สมรส/ค้ำประกัน
 2. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร
 4. บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี
 5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 6. Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
 7. เอกสารรับรองเครดิตบูโร
 8. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 9. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 10. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 11. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาข้อบังคับนิติบุคคล
 12. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
 13. สัญญารับเหมาก่อสร้าง/BOQ (ถ้ามี)
 14. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 15. สำเนาโฉนดที่ดินหลักประกัน/แผนที่ตั้งและใบอนุญาตก่อสร้าง(ถ้ามี)
 16. สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม(กรณี Re-Finance)
 17. สำเนาสัญญาจำนอง(กรณี Re-Finance)
 18. สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปี ย้อนหลัง (กรณี Re-Finance)

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 • เพื่อซื้ออพาร์ทเมนท์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว
 • เพื่อรีไฟแนนซ์
 • เพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง/ เงินลงทุน (Refund)
 • เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ (สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไข LTV เฉพาะวัตถุประสงค์ข้อนี้ไม่เกิน 20%)

เงื่อนไข

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 20ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 20 ปี (อายุอาคารรวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี)
 • หลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอพาร์ทเมนท์

คุณสมบัติของผู้กู้

 • ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ขอสินเชื่อประเภทนิติบุคคล
 • กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วม คนใดคนหนึ่งต้องอายุไม่เกิน 65 ปี)
 • ดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่ามาไม่น้อยกว่า1 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลากู้
 • มีจำนวนห้องพักในอพาร์ทเมนท์อย่างน้อย20 ห้อง และมีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ขั้นต่ำร้อยละ 70


เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,หนังสือบริคณห์สนธิ, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น,บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการฯและผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (งบฯส่งสรรพากร) ล่าสุด 3 ปีติดต่อกัน (ถ้ามี)
 • ผลการเดินบัญชี (Statement) บัญชีเดินสะพัด/ออมทรัพย์ ของผู้กู้ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) กับสถาบันการเงินที่ติดต่อล่าสุดอย่างน้อย 6เดือน
 • หลักฐานแสดงรายได้อย่างน้อย 12เดือน เช่น ทะเบียนการเข้าพักประจำเดือน หรือ แสดงรายรับค่าเช่าประจำเดือน หรือ สัญญาเช่า/บริการ หรือ งบการเงินภายใน หรือ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • ใบอนุญาตการก่อสร้างต้องตรงตามประเภทของอาคาร (อาคารพักอาศัยรวม อพาร์ทเมนท์ หอพัก หรือ หอพักนักศึกษา)

กรณีบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส-หย่า, ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล หรือบัตรประจำตัวอื่น ของผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • ทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์
 • ผลการเดินบัญชี (Statement) บัญชีเดินสะพัด/ ออมทรัพย์ ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน กับสถาบันการเงินที่ติดต่อล่าสุดอย่างน้อย 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงรายได้อย่างน้อย 12เดือน เช่น ทะเบียนการเข้าพักประจำเดือน หรือ แสดงรายรับค่าเช่าประจำเดือน หรือ สัญญาเช่า/บริการ หรือ งบการเงินภายใน หรือ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตการก่อสร้างต้องตรงตามประเภทของอาคาร (อาคารพักอาศัยรวม อพาร์ทเมนท์ หอพัก หรือ หอพักนักศึกษา)

สร้าง ซื้อ ปรับปรุงอพาร์ตเมนต์ธนาคารกสิกรไทย

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุด 30 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ก่อสร้างใหม่ ซื้อโครงการ สูงสุด 15 ปี (ตามพื้นที่ศักยภาพที่ธนาคารกำหนด) ปรับปรุงตกแต่ง สูงสุด 7 ปี

หลักประกัน

 • อพาร์ตเมนต์

อัตราดอกเบี้ย

 • เริ่มต้น MRR + 2% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยกเว้นกรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอพาร์ตเมนต์
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร

สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจอพาร์ทเมนต์ ธนาคารกรุงไทย

เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง,ก่อสร้าง,ปรับปรุง/ตกแต่ง, ซื้อโครงการ และ Refinance

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าโครงการ,ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี
 • ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถขอสินเชื่อได้
 • Refinance รับเพิ่มวงเงิน Top up (O/D, T/L)

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 • วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนต์,เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์, แมนชั่น, ห้องพักให้เช่า ทั้งนิติบุคคลนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

หมายเหตุ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์ ธนาคาร ICBC

บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่ให้คุณสามารถนำอพาร์ทเมนท์มาแปลงเป็นเงินก้อน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งนำไปชำระคืนภาระหนี้เดิม หรือนำไปใช้ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อซ่อมแซม ตกแต่ง และปรับปรุงสถานประกอบกิจการ รับสินเชื่อวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมแผนการผ่อนชำระรายเดือนที่เหมาะสม ที่ให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

 • เพียงนำอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่มีอยู่มาจำนองกับธนาคาร รับวงเงินสูง 10- 50ล้านบาท แต่ไม่เกิน 70%ของราคาประเมินหลักประกัน
 • รับวงเงินสำรองพิเศษเพื่อปรับปรุงอพาร์ทเมนท์เพิ่มเติม เบิกได้ทุก 3ปี สูงสุดไม่เกิน 2.5ล้านบาทของการเบิกรับเงินกู้ในแต่ละครั้ง 
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมระยะเวลาผ่อนชำระที่นานสูงสุดถึง 15ปี และเพิ่มอีกไม่เกิน 3ปีสำหรับวงเงินสำรอง
 • จ่ายชำระด้วยยอดเงินที่แน่นอนตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสำรอง: MLR-1%
 • การคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันแบบลดต้นลดดอก กรณีลูกค้าทำประกันชีวิตผ่านธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ยของวงเงินหลักจะต่ำกว่ากรณีลูกค้าไม่ได้ทำประกันผ่านธนาคารฯ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล
 • ดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนท์มาแล้วไม่ต่ำกว่า24เดือน
 • กรณีชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระมาไม่น้อยกว่า 24งวด
 • มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้เกิน 30วัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12เดือน
 • ปัจจุบันไม่เป็น NPL หรือไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
 • อายุของลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาวงเงินสินเชื่อต้องไม่เกิน75ปี
 • วงเงินสำรองจะถูกยกเลิกหากลูกค้ามีประวัติค้างชำระหนี้เกิน30วัน ในช่วง 3ปีก่อนถึงงวดในการเบิกใช้วงเงินสำรอง

ลูกค้านิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนอายุไม่เกิน6เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้ขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • ตัวอย่างตราประทับที่จดทะเบียน (บอจ.3) 
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของหลักประกัน และใบอนุญาติก่อสร้าง
 • สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบ 2ปีย้อนหลัง
 • รายการเดินบัญชี (bank statement) ย้อนหลัง 12เดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 12เดือน
 • เอกสารแสดงค่าเช่าประจำเดือน หรือทะเบียนเข้าพักประจำเดือน ย้อนหลัง 12เดือน
 • สัญญาเงินกู้และเอกสารการชำระเงินกับสถาบันการเงินย้อนหลัง24เดือน (กรณี Refinance)

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของหลักประกัน และใบอนุญาติก่อสร้าง
 • เอกสารแสดงค่าเช่าประจำเดือน หรือทะเบียนเข้าพักประจำเดือน ย้อนหลัง 12เดือน
 • สำเนารายการเดินบัญชี (bank statement) ย้อนหลัง 12เดือน
 • สัญญาเงินกู้และเอกสารการชำระเงินกับสถาบันการเงินย้อนหลัง24เดือน (กรณี Refinance)
 • สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม ธนาคารเกียรตินาคิน

จุดเด่น

 • ผ่อนได้ยาวสูงสุด 15 ปี
 • อนุมัติเร็ว เงื่อนไขยืดหยุ่น
 • ดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิก และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 • วงเงินค่าก่อสร้างสูงและเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น เพราะเชี่ยวชาญและเข้าใจในการทำธุรกิจเป็นอย่างดี เราจึงกำหนดเงื่อนไขผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยวงเงินก่อสร้างสูงสุด 100%* ของมูลค่างานก่อสร้าง และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 15 ปี
 • ดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทีมสถาปนิก วิศวกร ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องงานออกแบบอาคาร และการก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมการก่อสร้างและวัสดุตกแต่งต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานขาย และการตลาดเพื่อธุรกิจที่แข่งขันได้

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ใหม่ เพื่อสร้างโครงการใหม่หรือขยายโครงการ
 • วงเงิน RE-FINANCEเปลี่ยนจากสถาบันการเงินเดิม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า – วงเงินซื้อโครงการ
 • วงเงินสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น นำอพาร์ทเม้นท์ที่ปลอดภาระมาค้ำประกันวงเงินกู้เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจ วงเงินเพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงโครงการ
 • วงเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์รอการขาย และพัฒนาโครงการเป็นรูปแบบให้เช่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

ราคายางพาราในวิกฤตรัสเซีย–ยูเครน

สต๊อกยางในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคายางเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะสต๊อกยางเมืองชิงเต่า หรือ Qingdao ซึ่งเป็นเมืองที่นําเข้ายางมากที่สุดในโลก และ เป็นฐานสําคัญในการผลิตล้อยาง จากเดิมที่มีสต๊อกยางถึง 600,000 ตัน แต่ปัจจุบันเหลือต่ำกว่า 227,000 ตัน… ส่วนสต๊อกยางตลาดเซี่ยงไฮ้ และ สต๊อกยางตลาดญี่ปุ่นก็มีปริมาณลดลง จำเป็นจะต้องจัดซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงในภาคการผลิต ซึ่งจะทำให้ความต้องการยางเพิ่มขึ้น

Trend 2020 : Millennial Generation

Gen Millennial หรือ GenY ในที่นี่จะนับเอาช่วงวัยหลังจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นมาถึงกลุ่มอายุราวๆ 40 บวกลบ… ซึ่งทฤษฎีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดด้วยการกำหนดเป็น Generation เป็นการแบ่งโดยอ้างอิงพฤติกรรมการบริโภคเป็นหลัก… วันเดือนปีเกิดหรืออายุ จึงไม่ใช่ข้อมูลหลักที่ต้องระบุชัดๆ เปะๆ… แต่ช่วงเวลาการเกิดและเติบโตของกลุ่มคนวัยต่างๆ จะเติบโตมากับสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมการบริโภคและใช้จ่ายเงินทอง จึงแตกต่าง ซึ่งหากเราต้องการสื่อสารหรือค้าขายกับคนกลุ่มไหน ก็ต้องเข้าใจพื้นฐานคนกลุ่มนั้นให้มาก

Construction Technology

Construction Chemicals Market 2021-2025… อนาคตเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

Demand/Supply ของเคมีก่อสร้าง ซึ่งมีข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจระดับโลก ประเมินแนวโน้มปี 2021–2025… พบขนาดตลาดสินค้าเคมีก่อสร้างทั่วโลกมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018… และเมื่อเกิดวิกฤตโควิดขึ้นในปี 2020 ทำให้ตลาดเคมีก่อสร้างหดตัวลงกว่าครึ่งมาอยู่ที่ 13,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020… โดยมีการคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2025 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 5.77% ซึ่งถือว่าไม่น้อยทีเดียว…

Covid-19 Vaccine

Vaccine Tourism

Mike Dunleavy ประกาศว่า… ถ้าท่านเดินทางมาอลาสกา ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี ถ้าท่านต้องการ วัคซีนที่รัฐอลาสกาฉีดให้ฟรีเป็นวัคซีนของ Pfizer และ Moderna ซึ่งดีที่สุดในเวลานี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวสหรัฐ จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ที่สนามบินใหญ่ 4 แห่ง คือ Anchorage Juneau Ketchikan และ Fairbanks โดยจะเริ่มทดลองปลายเดือนเมษายนนี้ที่ Ted Stevens Anchorage International Airport ก่อน