สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนต์จาก 7 สถาบันการเงิน

OnFocus ประจำเดือนมกราคม 2562 ว่าด้วยข้อมูลสินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนต์จากการรวบรวมของทีม Properea จาก 7 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมืองไทยประกันชีวิต ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ICBC และธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการสินเชื่อแฟลตให้เช่า (อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า) เพื่อปลูกสร้าง, ไถ่ถอนจำนอง, ซื้อ, ต่อเติมอาคารแฟลตให้เช่า

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า
 • ซื้อที่ดิน และอาคารแฟลตให้เช่า
 • ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารแฟลตให้เช่า 
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่าพร้อมชำระหนี้ที่เกี่ยวกับอาคารแฟลตให้เช่า

วงเงิน

 • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าการก่อสร้างอาคาร และอีกไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินของธนาคาร โดยวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินและอาคารตามราคาประเมินธนาคาร ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การให้กู้ค่าที่ดินตามพื้นที่ทำเลที่มีศักยภาพ
 • วงเงินให้กู้จะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ที่มาจากรายได้ค่าเช่าห้อง

ระยะเวลาผ่อน

 • สูงสุด 15 ปี

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตาม MLRตามประกาศของธนาคาร หรือ โปรโมชั่นของธนาคาร

วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1MLR-2.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.25% ต่อปี
 • ปีที่ 2-5 เท่ากับ MLR -ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
 • ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับMLR

วงเงินกู้ 20 ล้านบาทขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่1-10  MLR-ไม่เกิน 1.25% ต่อปี หรือเท่ากับ 5% ต่อปี
 • ปีที่ 11 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MLR

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน  ครั้งละ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ครั้งละ 1,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ (วงเงินอนุมัติ)

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
 • กรณีบุคคล อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

เอกสาร

 • เอกสารประกอบการยื่นกู้ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 • เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เป็นต้น
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หลักฐานการชำระภาษี, บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • โฉนดที่ดิน พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า (ถ่ายสำเนาขนาดเท่าต้นฉบับ)
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • แบบแปลนอาคาร(ชุดที่ได้รับอนุญาต)
  • กรณีกู้ปลูกสร้าง =  ใบเสนอราคา หรือสัญญารับเหมาก่อสร้าง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเหมา
  • กรณีกู้ไถ่ถอน =  สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง ทุกฉบับ / รายการผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 24 เดือน / รายรับ – รายจ่ายของโครงการ  ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมตัวอย่างสัญญาเช่า / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร
  • กรณีกู้ซื้อ = สัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ขาย / รายรับ-รายจ่ายของโครงการ ย้อนหลัง 3 เดือน / เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร 

กรณีนิติบุคคล

 • เอกสารตามกรณีบุคคลธรรมดา
 • เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) / งบการเงิน / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  หมายเหตุ แสดงเอกสารส่วนตัวเฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ 20% ขึ้นไป

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์เมืองไทยประกันชีวิต

วัตถุประสงค์

 • ปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
 • กู้ซื้ออพาร์ทเม้นท์
 • วงเงินสำหรับรีไฟแนนซ์
 • โครงการไม่มีภาระหนี้ สามารถขอวงเงินกู้เพื่อไปขยายธุรกิจได้

ระยะเวลาและค่าก่อสร้าง

 • ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
 • ให้ค่าก่อสร้างสูงสุด 100% (จากต้นทุนค่าก่อสร้างจริง ทั้งนี้วงเงินกู้รวมต้องมีสัดส่วนต่อราคาประเมินของทรัพย์สินไม่เกิน 70%)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/คู่สมรส/ค้ำประกัน
 2. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร
 4. บันทึกรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี
 5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 6. Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
 7. เอกสารรับรองเครดิตบูโร
 8. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 9. สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 10. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 11. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาข้อบังคับนิติบุคคล
 12. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
 13. สัญญารับเหมาก่อสร้าง/BOQ (ถ้ามี)
 14. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 15. สำเนาโฉนดที่ดินหลักประกัน/แผนที่ตั้งและใบอนุญาตก่อสร้าง(ถ้ามี)
 16. สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม(กรณี Re-Finance)
 17. สำเนาสัญญาจำนอง(กรณี Re-Finance)
 18. สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปี ย้อนหลัง (กรณี Re-Finance)

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 • เพื่อซื้ออพาร์ทเมนท์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว
 • เพื่อรีไฟแนนซ์
 • เพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง/ เงินลงทุน (Refund)
 • เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ (สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไข LTV เฉพาะวัตถุประสงค์ข้อนี้ไม่เกิน 20%)

เงื่อนไข

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 20ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 20 ปี (อายุอาคารรวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี)
 • หลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอพาร์ทเมนท์

คุณสมบัติของผู้กู้

 • ผู้ขอสินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ขอสินเชื่อประเภทนิติบุคคล
 • กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วม คนใดคนหนึ่งต้องอายุไม่เกิน 65 ปี)
 • ดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่ามาไม่น้อยกว่า1 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลากู้
 • มีจำนวนห้องพักในอพาร์ทเมนท์อย่างน้อย20 ห้อง และมีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ขั้นต่ำร้อยละ 70


เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,หนังสือบริคณห์สนธิ, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น,บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการฯและผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (งบฯส่งสรรพากร) ล่าสุด 3 ปีติดต่อกัน (ถ้ามี)
 • ผลการเดินบัญชี (Statement) บัญชีเดินสะพัด/ออมทรัพย์ ของผู้กู้ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) กับสถาบันการเงินที่ติดต่อล่าสุดอย่างน้อย 6เดือน
 • หลักฐานแสดงรายได้อย่างน้อย 12เดือน เช่น ทะเบียนการเข้าพักประจำเดือน หรือ แสดงรายรับค่าเช่าประจำเดือน หรือ สัญญาเช่า/บริการ หรือ งบการเงินภายใน หรือ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • ใบอนุญาตการก่อสร้างต้องตรงตามประเภทของอาคาร (อาคารพักอาศัยรวม อพาร์ทเมนท์ หอพัก หรือ หอพักนักศึกษา)

กรณีบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส-หย่า, ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล หรือบัตรประจำตัวอื่น ของผู้กู้, ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • ทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์
 • ผลการเดินบัญชี (Statement) บัญชีเดินสะพัด/ ออมทรัพย์ ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน กับสถาบันการเงินที่ติดต่อล่าสุดอย่างน้อย 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงรายได้อย่างน้อย 12เดือน เช่น ทะเบียนการเข้าพักประจำเดือน หรือ แสดงรายรับค่าเช่าประจำเดือน หรือ สัญญาเช่า/บริการ หรือ งบการเงินภายใน หรือ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตการก่อสร้างต้องตรงตามประเภทของอาคาร (อาคารพักอาศัยรวม อพาร์ทเมนท์ หอพัก หรือ หอพักนักศึกษา)

สร้าง ซื้อ ปรับปรุงอพาร์ตเมนต์ธนาคารกสิกรไทย

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุด 30 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ก่อสร้างใหม่ ซื้อโครงการ สูงสุด 15 ปี (ตามพื้นที่ศักยภาพที่ธนาคารกำหนด) ปรับปรุงตกแต่ง สูงสุด 7 ปี

หลักประกัน

 • อพาร์ตเมนต์

อัตราดอกเบี้ย

 • เริ่มต้น MRR + 2% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยกเว้นกรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอพาร์ตเมนต์
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร

สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจอพาร์ทเมนต์ ธนาคารกรุงไทย

เพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง,ก่อสร้าง,ปรับปรุง/ตกแต่ง, ซื้อโครงการ และ Refinance

จุดเด่น

 • วงเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าโครงการ,ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี
 • ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถขอสินเชื่อได้
 • Refinance รับเพิ่มวงเงิน Top up (O/D, T/L)

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 • วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (O/D)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนต์,เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์, แมนชั่น, ห้องพักให้เช่า ทั้งนิติบุคคลนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

หมายเหตุ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์ ธนาคาร ICBC

บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเมนท์จากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ที่ให้คุณสามารถนำอพาร์ทเมนท์มาแปลงเป็นเงินก้อน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งนำไปชำระคืนภาระหนี้เดิม หรือนำไปใช้ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อซ่อมแซม ตกแต่ง และปรับปรุงสถานประกอบกิจการ รับสินเชื่อวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมแผนการผ่อนชำระรายเดือนที่เหมาะสม ที่ให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

 • เพียงนำอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่มีอยู่มาจำนองกับธนาคาร รับวงเงินสูง 10- 50ล้านบาท แต่ไม่เกิน 70%ของราคาประเมินหลักประกัน
 • รับวงเงินสำรองพิเศษเพื่อปรับปรุงอพาร์ทเมนท์เพิ่มเติม เบิกได้ทุก 3ปี สูงสุดไม่เกิน 2.5ล้านบาทของการเบิกรับเงินกู้ในแต่ละครั้ง 
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมระยะเวลาผ่อนชำระที่นานสูงสุดถึง 15ปี และเพิ่มอีกไม่เกิน 3ปีสำหรับวงเงินสำรอง
 • จ่ายชำระด้วยยอดเงินที่แน่นอนตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสำรอง: MLR-1%
 • การคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันแบบลดต้นลดดอก กรณีลูกค้าทำประกันชีวิตผ่านธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ยของวงเงินหลักจะต่ำกว่ากรณีลูกค้าไม่ได้ทำประกันผ่านธนาคารฯ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล
 • ดำเนินธุรกิจอพาร์ทเมนท์มาแล้วไม่ต่ำกว่า24เดือน
 • กรณีชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระมาไม่น้อยกว่า 24งวด
 • มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้เกิน 30วัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12เดือน
 • ปัจจุบันไม่เป็น NPL หรือไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
 • อายุของลูกค้าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาวงเงินสินเชื่อต้องไม่เกิน75ปี
 • วงเงินสำรองจะถูกยกเลิกหากลูกค้ามีประวัติค้างชำระหนี้เกิน30วัน ในช่วง 3ปีก่อนถึงงวดในการเบิกใช้วงเงินสำรอง

ลูกค้านิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนอายุไม่เกิน6เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้ขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • ตัวอย่างตราประทับที่จดทะเบียน (บอจ.3) 
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของหลักประกัน และใบอนุญาติก่อสร้าง
 • สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบ 2ปีย้อนหลัง
 • รายการเดินบัญชี (bank statement) ย้อนหลัง 12เดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 12เดือน
 • เอกสารแสดงค่าเช่าประจำเดือน หรือทะเบียนเข้าพักประจำเดือน ย้อนหลัง 12เดือน
 • สัญญาเงินกู้และเอกสารการชำระเงินกับสถาบันการเงินย้อนหลัง24เดือน (กรณี Refinance)

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของหลักประกัน และใบอนุญาติก่อสร้าง
 • เอกสารแสดงค่าเช่าประจำเดือน หรือทะเบียนเข้าพักประจำเดือน ย้อนหลัง 12เดือน
 • สำเนารายการเดินบัญชี (bank statement) ย้อนหลัง 12เดือน
 • สัญญาเงินกู้และเอกสารการชำระเงินกับสถาบันการเงินย้อนหลัง24เดือน (กรณี Refinance)
 • สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม ธนาคารเกียรตินาคิน

จุดเด่น

 • ผ่อนได้ยาวสูงสุด 15 ปี
 • อนุมัติเร็ว เงื่อนไขยืดหยุ่น
 • ดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิก และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 • วงเงินค่าก่อสร้างสูงและเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น เพราะเชี่ยวชาญและเข้าใจในการทำธุรกิจเป็นอย่างดี เราจึงกำหนดเงื่อนไขผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยวงเงินก่อสร้างสูงสุด 100%* ของมูลค่างานก่อสร้าง และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 15 ปี
 • ดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทีมสถาปนิก วิศวกร ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องงานออกแบบอาคาร และการก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมการก่อสร้างและวัสดุตกแต่งต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานขาย และการตลาดเพื่อธุรกิจที่แข่งขันได้

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ใหม่ เพื่อสร้างโครงการใหม่หรือขยายโครงการ
 • วงเงิน RE-FINANCEเปลี่ยนจากสถาบันการเงินเดิม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า – วงเงินซื้อโครงการ
 • วงเงินสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น นำอพาร์ทเม้นท์ที่ปลอดภาระมาค้ำประกันวงเงินกู้เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจ วงเงินเพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงโครงการ
 • วงเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์รอการขาย และพัฒนาโครงการเป็นรูปแบบให้เช่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Libra Coin… โอกาสและแนวโน้ม

สองสามปีมานี้ข่าวคราวเรื่อง Bitcoin และ Cryptocurrency เป็นหนึ่งในข่าวหลักที่ผมเชื่อว่า น้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก Bitcoin ที่สร้างประเด็นมากมายขึ้นทั่วโลก… ล่าสุด Crytocurrency จาก Digital Platform ที่ทรงอิทธิพลกับไลฟ์สไตล์คนค่อนโลกอย่าง Facebook ก็เปิดตัวสู่มหาชนนาม… Libra Coin

Investing Risk Control-

จิตวิทยาและอารมณ์… พื้นฐานการลงทุนให้รวยด้วยคริปโต

ณ ช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ลงทุนวิ่งขึ้นสูงที่สุด จะหมายถึงระดับความเสี่ยงได้ขึ้นไปจนชนจุดที่เรียกว่า MAX RISK POINT หรือ จุดเสี่ยงสูงสุด แต่อารมณ์นักลงทุน ณ จุดนั้นกลับอยู่ในภาวะ Euphoria หรือ อิ่มเอิบใจ… และเมื่อราคาสินทรัพย์ลงทุนเริ่มย่อตัวลงจากเหตุผลใดก็ตามแต่ อารมณ์นักลงทุนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะวิตกหวั่นไหว หรือ Anxiety… และอารมณ์ของนักลงทุนก็จะยิ่งแย่ลงตามลำดับ เมื่อราคาสินทรัพย์ลงทุนยังลดต่ำลงไปเรื่อยๆ กระทั่งถึงจุดต่ำสุดจนชนจุดที่เรียกว่า MAX FINANCIAL OPPORTUNITY POINT หรือ โซนโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด แต่อารมณ์ของนักลงทุน ณ จุดนั้นมักจะอยู่ในภาวะ Depression หรือ ซึมเศร้าไปแล้ว… แต่ถ้ารอดหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ อารมณ์นักลงทุนก็จะเริ่มกระปรี้กระเปร่าและโลกสวย หรือ Optimism อีกรอบ… ทั้งๆ ที่ราคาสินทรัพย์กำลังพุ่งขึ้นไปชนจุดเสี่ยงสูงสุดอีกครั้ง

Trimble MR

Mixed Reality for Construction Technology และ HoloLens

ปัญหาหนึ่งในวงการก่อสร้างคือการเคลียร์แบบระหว่างผู้รับเหมากับวิศวกรโครงการ รวมทั้งงานติดตั้งระบบต่างๆ ในอาคารตามแบบแปลนที่ส่วนใหญ่ จะมีผู้รับเหมาและช่างติดตั้งหลายชุดเข้ามาดำเนินการ โดยเฉพาะอาคารใหญ่ๆ หรือโรงงานที่งานระบบภายในซับซ้อน และมีแบบแปลนหลายชุด ที่วิศวกรโครงการจะปวดหัวในการบริหารตารางงาน สเปคงานและอะไรอีกมากมาย บ่อยครั้งที่งานติดตั้งต้องรื้อย้ายแก้ไขซ้ำซาก จนหลายโครงการล่าช้าและสิ้นเปลืองต้นทุนจนงบประมาณบานปลายกันบ่อยๆ… ที่ผ่านมาผู้รับเหมาและวิศวกรควบคุมโครงการจะใช้แบบแปลนสื่อสารกัน แต่ความผิดพลาดก็ไม่ได้ลดน้อยลงเท่าใดนัก กระทั่งมีการเปิดตัวอุปกรณ์ MR หรือ Mixed Reality นาม HoloLens จาก MicroSoft Hololens เป็นแว่นตาที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ NASA

17 ทำเลเมืองใหม่ เกาะสถานีรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง

มีข่าวเล็กๆ แทรกอยู่อยู่ในข่าวแจกข่าวแถลงรายสัปดาห์ของกระทรวงคมนาคม ที่มักจะมีข่าวจากหลายๆ ประเด็นมาแถลงให้สื่อมวลชน แต่ผมก็ตาดีไปเห็นประเด็นในพารากราฟเล็กๆ ที่พูดถึงความร่วมมือของกรมโยธาธิการและ สนข. สำนักงานนโยบายขนส่งและการจราจรว่าด้วยการศึกษาโมเดลเมืองใหม่ เกาะติดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง 17 สถานีครับ