Digital Factoring… บริการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

digital automated factoring

18 กันยายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก Consultation Paper เรื่องการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring เพื่อสื่อสารและรับฟังความเห็นจากสาธารณชน… โดยคุณธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชีแจงเพิ่มไว้ว่า.. ที่ผ่านมา  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาก่อนแล้ว

ซึ่งในครั้งนั้น… คุณพีรจิต ปัทมสูต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อธิบายกับนักข่าวเพิ่มเติมว่า… ปัญหาของเอสเอ็มอีในปัจจุบันคือการเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือ สินเชื่อได้ยาก หากเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญของ Factoring ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสภาพคล่องได้มากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการ การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคของ SMEs รายย่อยในการเข้าถึงบริการ Factoring

Factoring หรือ Invoice Factoring ก็คือการขายลูกหนี้การค้า หรือ Account Receivable ของกิจการหรือใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ให้แก่ผู้ให้บริการที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า โดยการขายลูกหนี้การค้าก็คือ… การขายหรือการโอนสิทธิลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการที่เป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทที่รับซื้อใบแจ้งหนี้นั่นเอง… ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีปัญหามากมายโดยเฉพาะการฉ้อโกงจนทำลายโอกาสของธุรกิจรายเล็กที่ไม่มีหลักประกันสินเชื่อเช่นเดิม

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นเจ้าภาพ… นำแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมาใช้ ซึ่งในระยะยาวก็จะดีกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมนั่นเอง… โดยส่วนตัวถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับ SMEs และธุรกิจครับ

และล่าสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน 2021 ที่ผ่านสดๆ นี่เอง… ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring ได้เปิดตัวระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ Central Web Service เพื่อทำหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วนที่สำคัญของใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ช่วยตรวจสอบการขอสินเชื่อซ้ำซ้อน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงในการพิจารณาให้สินเชื่อกับ SMEs โดยเฉพาะรายย่อย

โดยปัจจุบันระบบฐานข้อมูลกลางมีผู้ใช้งานแล้ว 5 ราย ได้แก่ 

  1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
  2. บริษัท ดีไนน์ตี้ แคปปิตอล จำกัด 
  3. บริษัท บิลมีเวนเจอร์ จำกัด
  4. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  5. บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงและผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมแฟ็กเตอริงที่ประสงค์จะใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง สามารถยื่นความประสงค์มายัง ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเริ่มใช้งานระบบ โดยสามารถดู เอกสารประกอบการสมัครใช้งานระบบ และรายละเอียดแนวปฏิบัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

MYANMAR POLITICS MILITARY

ความมั่นคงในเมียนมาร์กับเสถียรภาพของไทยและภูมิภาคอาเซียน

นับตั้งแต่ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่า หรือ National Unity Government หรือ NUG ได้ประกาศสงครามกับระบอบเผด็จการทหารเมื่อวันที่ 7 กันยายน ปี 2021 เป็นต้นมา ก็มีความเคลื่อนไหวของ PDF ในปฏิบัติการทางทหารชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งเดือนเศษที่ผ่านมา… ซึ่งมีปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั่วดินแดนเมียนมาร์ โดยไม่เว้นแม้แต่กรุงเนปิดอว์

Ekso Bionics

Exoskeleton Technology และ Eksobionics

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเสริมสมรรถนะมนุษย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการที่เรียกว่า Assistive Technology หรือ AT ซึ่งแต่เดิมมุ่งเป้าพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องทางร่างกายของผู้พิการ ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับคนทั่วไป… แต่ Assistive Technology ในยุค Wearable Devices นอกจากจะไม่ได้มีไว้สำหรับผู้พิการ  ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุแล้ว… ยังมีไว้สำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดา ให้กลายเป็นคนมีพลังพิเศษได้ด้วย… โดยเฉพาะเทคโนโลยีโครงสร้างเลียนแบบกระดูกแบบที่เรียกว่า เทคโนโลยีโครงกระดูกภายนอก หรือ Exoskeleton Technology

Lee Kuan Yew

If You Want to Reach Your Goals and Dreams ~ Lee Kuan Yew

สิงคโปร์เป็นเกาะ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สิงคโปร์สามารถสร้างประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิชย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก… สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก… สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เป็นอันดับ 2 ของโลก… รายได้หลักของประเทศเกิดจาก 2 ส่วนคือ ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วน 25% ของ GDP และภาคบริการ มีสัดส่วน 75% ของ GDP…

Chang'e 4

Chang’e 4 และ เมล็ดฝ้ายบนดวงจันทร์

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในโครง Chang’e 4 หรือ ฉางเอ๋อ-4 ก็คือการทดลองนำพันธ์พืช 4 ชนิดไปทดสอบการงอกและเติบโตในชีวมณฑลประดิษฐ์ หรือ Artificial Biospheres ของยานฉางเอ๋อ-4 ด้วย ได้แก่ Cottonseed หรือ เมล็ดฝ้าย… Potato หรือ มันฝรั่ง… Rapeseed หรือ ผักกาดก้านขาว… และ Arabidopsis Thaliana หรือ อะราบิดอบซิส ธาเลียนา นอกจากนั้นยังมีการนำยีสต์ และ ไข่ของแมลงวันผลไม้ไปกับยานอีกจำนวนหนึ่งเพื่อทดลองฟักตัวเป็นหนอนในระบบนิเวศ… ซึ่งผลการทดลองออกมาแล้วว่าเมล็ดฝ้ายงอกได้ดีตามแผน