Digital Factoring… บริการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

digital automated factoring

18 กันยายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก Consultation Paper เรื่องการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring เพื่อสื่อสารและรับฟังความเห็นจากสาธารณชน… โดยคุณธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชีแจงเพิ่มไว้ว่า.. ที่ผ่านมา  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาก่อนแล้ว

ซึ่งในครั้งนั้น… คุณพีรจิต ปัทมสูต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อธิบายกับนักข่าวเพิ่มเติมว่า… ปัญหาของเอสเอ็มอีในปัจจุบันคือการเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือ สินเชื่อได้ยาก หากเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญของ Factoring ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสภาพคล่องได้มากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการ การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคของ SMEs รายย่อยในการเข้าถึงบริการ Factoring

Factoring หรือ Invoice Factoring ก็คือการขายลูกหนี้การค้า หรือ Account Receivable ของกิจการหรือใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ให้แก่ผู้ให้บริการที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า โดยการขายลูกหนี้การค้าก็คือ… การขายหรือการโอนสิทธิลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการที่เป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทที่รับซื้อใบแจ้งหนี้นั่นเอง… ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีปัญหามากมายโดยเฉพาะการฉ้อโกงจนทำลายโอกาสของธุรกิจรายเล็กที่ไม่มีหลักประกันสินเชื่อเช่นเดิม

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นเจ้าภาพ… นำแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมาใช้ ซึ่งในระยะยาวก็จะดีกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมนั่นเอง… โดยส่วนตัวถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับ SMEs และธุรกิจครับ

และล่าสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน 2021 ที่ผ่านสดๆ นี่เอง… ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring ได้เปิดตัวระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ Central Web Service เพื่อทำหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วนที่สำคัญของใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ช่วยตรวจสอบการขอสินเชื่อซ้ำซ้อน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงในการพิจารณาให้สินเชื่อกับ SMEs โดยเฉพาะรายย่อย

โดยปัจจุบันระบบฐานข้อมูลกลางมีผู้ใช้งานแล้ว 5 ราย ได้แก่ 

  1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
  2. บริษัท ดีไนน์ตี้ แคปปิตอล จำกัด 
  3. บริษัท บิลมีเวนเจอร์ จำกัด
  4. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  5. บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงและผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมแฟ็กเตอริงที่ประสงค์จะใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง สามารถยื่นความประสงค์มายัง ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเริ่มใช้งานระบบ โดยสามารถดู เอกสารประกอบการสมัครใช้งานระบบ และรายละเอียดแนวปฏิบัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

ที่ดินกว่าร้อยไร่… สถานีขอนแก่น

สถานีรถไฟขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งชุมทางใหญ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่รับเที่ยวรถไฟทั้งระบบทางคู่และรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟขอนแก่นจึงเป็นชุมทางกลุ่มแรกๆ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จับลอกคราบต้อนรับศัตวรรษแห่งการเดินทางและขนส่งทางราง… 

Bon Appetit

เตรียมห้องพัก โรงแรมและ Hospitality Services หลัง COVID-19

กระแสการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเรื่อง Proximity Tourism หรือการท่องเที่ยวระยะไกล จนถึง Distance Between People หรือการเว้นระยะห่างระหว่างผู้คน ที่ได้ยินหนาหูจนหลายฝ่ายเชื่อว่า… ธุรกิจบริการน่าจะเจอกับ New Normal หรือความปกติใหม่ ที่ต้องออกแบบงานบริการกลุ่ม Hospitality ที่ศูนย์กลางคือกิจกรรมการบริการผู้มาเยือน ที่ต้องเริ่มหาแนวปฏิบัติ หรือ Practice กันใหม่ตั้งแต่ตอนนี้

Rubber Laber

ความเคลื่อนไหวของราคายางพารา

เวบไซต์การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ได้ขึ้นสไลด์ประกาศราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานค่า DRC หรือ Dry Rubber Content หรือ ปริมาณเนื้อยางแห้ง ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 44.30 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีที่ราคากิโลกรัมละ 40 บาทเศษ แต่ก็ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่พี่น้องชาวสวนยางอยากเห็น เพื่อชดเชยต้นทุนและต้นทุนแฝงมากมายกว่าจะได้น้ำยาง 1 กิโลกรัม

Properea Growth Hacking

Growth Hacking for Real Estate… ผ่าตัดเพื่อเติบโต

Growth Hacking หมายถึงกลยุทธ์การทำตลาดแนวทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มการเติบโตของธุรกิจในยุคที่ลมหายใจธุรกิจล้วนเข้าออกโดยมี Technology ขับเคลื่อน หรือที่เรียกว่า Tech Driven หรือ Technology Driven